Svensk Myndighetskontroll: Idag stämmer jag staten för FRA-lagens kränkningar av mina medborgerliga rättigheter

domstol

Svensk Myndighetskontroll: Idag stämmer jag staten för FRA-lagens kränkningar av mina medborgerliga rättigheter.

Michael Gajditza stämmer staten för att de infört FRA-lagen och därmed kränkt hans mänskliga rättigheter enligt Europakonventionens artiklar 8, 10 och 13.

Europakonventionen är inlemmad i svensk grundlag som Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Artikel 8 – Rätt till skydd för privat- och familjeliv

1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.
2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter.

FRA lagen innebär att FRA kan avlyssna korrespondansen på Internet.

Artikel 10 – Yttrandefrihet

1. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser. Denna artikel hindrar inte en stat att kräva tillstånd för radio-, televisions- eller biografföretag.
2. Eftersom utövandet av de nämnda friheterna medför ansvar och skyldigheter, får det underkastas sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet, till den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att förhindra att förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla domstolars auktoritet och opartiskhet.

FRA får avlyssna all trafik som går utanför landet samt även den som då egentligen går innanför men som temporärt lämnar landet pga Internet uppbyggnad – vilket är stora delar av den svenska Internet-trafiken.

Artikel 13 – Rätt till ett effektivt rättsmedel
Var och en, vars i denna konvention angivna fri- och rättigheter kränkts, skall ha tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet och detta även om kränkningen förövats av någon under utövning av offentlig myndighet.

FRA lagen ger ingen enskild möjlighet att få rätt mot staten om de blivit felaktigt övervakade.

Vad vi i sverige behöver är fler partier som ser till medborgarnas demokratiska rättigheter och skyddar dem mot övergrepp och rättsvidriga lagar.


2 Responses to Svensk Myndighetskontroll: Idag stämmer jag staten för FRA-lagens kränkningar av mina medborgerliga rättigheter

  1. Pingback: Video, telefonsamtal « skvitts

  2. Bra.
    Egentligen är det ju självklart att FRA lagen inte är förenligt med de mänskliga rättigheterna.
    Men det lär väl inte hjälpa…