Svenska bloggare är säkerhetsrisker ?

”De bloggar som omfattas av Försvarsmaktens menbedömning faller däremot utanför de nämnda grundlagarnas tillämpningsområden. I dessa delar ska ärendet därför återlämnas till Åklagarkammaren för säkerhetsmål.”

via Ifrågasatt tryck- och yttrandefrihetsbrott m.m. (anmälan från Försvarsmakten). Justitiekanslern inleder inte förundersökning beträffande uppgifter som publicerats i olika grundlagsskyddade medier med anledning av en rysk signalspaningsflygning och en rysk bombflygövning m.m..

Bakgrund
”Under april månad 2013 publicerades en mängd uppgifter i olika svenska medier med anledning av en rysk signalspaningsflygning och en rysk bombflygövning som ägt rum samma månad. Rapporteringen innehöll bl.a. en detaljerad beskrivning av den ryska verksamheten, samt uppgifter om tänkbara mål i Sverige och om Försvarsmaktens beredskap. ”

Brottet
”Försvarsmakten har gjort en s.k. menbedömning utifrån ett underlag bestående i huvudsak av artiklar om de nämnda händelserna i svenska dagstidningar och deras nätupplagor. Även uppgifter publicerade i s.k. bloggar har ingått i Försvarsmaktens underlag. Vissa av de publicerade uppgifterna har av Försvarsmakten bedömts vara omfattade av s.k. försvarssekretess (15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen [2009:400], OSL). ”

Det lagen säger

Försvarssekretess

”15 kap. Sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga

2 § Sekretess gäller för uppgift som rör verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs. I mål eller ärende enligt särskild lag om försvarsuppfinningar gäller dock sekretess för uppgift om sådana uppfinningar enligt föreskrifter i den lagen.”
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) kapitel 15.

Straffet ?

Vi får se vad åklagarna hittar på. Men bloggare som nämnt dessa uppgifter som publicerats i tidningarna kan dömas för brott enligt

”4. obehörig befattning med hemlig uppgift, varigenom någon utan syfte att gå främmande makt till handa obehörigen befordrar, lämnar eller röjer uppgift rörande något förhållande av hemlig natur, vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för rikets försvar eller för folkförsörjningen vid krig eller av krig föranledda utomordentliga förhållanden eller eljest för rikets säkerhet, vare sig uppgiften är riktig eller ej;”

Tryckfrihetsförordning (1949:105), kapitel 7, ”Om tryckfrihetsbrott” 4 §


One Response to Svenska bloggare är säkerhetsrisker ?

  1. Fullständig paranoia.

    De som styr och ställer inom politiken och militären borde ta och läsa och ta intryck av det som skrivs i boken ”Political Ponerology”.

    www ponerology com
    ”Political Ponerology is a study of the founders and supporters of oppressive political regimes. Knowledge of its nature – and its insidious effect on both individuals and groups – is the only antidote.”

    Det är aldrig försent att lära av tidigare misstag.