Aftonbladets valkompass visar fel svar för Piratpartiet

Piratpartiets loggaAftonbladet har tagit fram en valkompass inför EU valet. Tyvärr är den rätt tokig då den visar fel på flera av Piratpartiets frågor.

 

1) Sverige bör införa Euron som valuta

Partiets svar: Håller inte alls med

RÄTT

2) Nedladdning av upphovsrättsskyddat material från internet bör vara tillåtet för eget bruk

Partiets svar: Håller med fullständigt

RÄTT

3) Öka den ekologiska matproduktionen, även om det innebär högre matpriser

Partiets svar: Varken eller

RÄTT

4) Islam är ett hot mot svenska värden

Partiets svar: Håller inte alls med

RÄTT

5) Ett enskilt medlemsland bör kunna blockera viktiga beslut i EU, även om alla andra medlemsländer är överens

Partiets svar: Tenderar att inte hålla med

RÄTT

6) Det är bra om fler länder kommer med i EU

Partiets svar: Håller med fullständigt

RÄTT

7) På det stora hela har EU-medlemskapet varit negativt för Sverige

Ditt svar: Håller inte alls med Partiets svar: Varken eller

FEL Läser man mera info så står det klart att Piratpartiet anser att EU har varit problematiskt och vi var emot Lissabonfördraget i valet 2009 samt är kraftigt kritisk mot hur EU styrs och de kraftigt integritetskränkande lagstiftning som kommit därifrån. Piratpartiet vill ha ett helt nytt EU fördrag.

KORREKT   Tenderar att hålla med

8) Samkönade par ska ges lika rättigheter till adoption som heterosexuella par

Partiets svar: Håller med fullständigt

RÄTT

9) Inför könskvotering till styrelserna i större företag

Partiets svar: Tenderar att inte hålla med

FEL  Piratpartiet har tagit en generellt ställningstagande mot könskvotering. Detta gäller då även för styrelser. Detta då det var negativt för kvinnor i partiet då partiet kvotera .

KORREKT Håller inte alls med

10) Öka antalet dagar i föräldraförsäkringen som bara kan användas av pappan

Partiets svar: Varken eller

FEL Piratpartiet har tagit upp frågan till omröstning internt och valde då att säga nej till förslagen att utöka antalet dagar.

KORREKT Tenderar att inte hålla med

11) Fri marknadskonkurrens får sjukvården att fungera bättre

Partiets svar: Varken eller

FEL Partiet är för individens frihet och därmed även rätten att själv välja vårdinrättning. Den ses så självklart att partiet känner inte behov att explicit markera att man är för fri marknadskonkurrens på just sjukvårdsområdet.

KORREKT  Håller med fullständigt

12) Skatten för höginkomsttagare bör höjas

Partiets svar: Varken eller

FEL Partiet har ställningstaganden om utökade kostnader för staten  genom att efterlysa ett generellt grundskydd samt glasögon till barn – dessa är inte finansierade. Därmed har man egentligen implicit sagt att skatten skall höjas.

KORREKT Tenderar att hålla med

13) Den europeiska integrationen har gått för långt, en del makt skall ges tillbaka till medlemsstaterna

Partiets svar: Varken eller

FEL Partiet vill stoppa bankunionen och vill inte införa Euron i Sverige samt kräver ett helt nytt EU fördrag som alla EU ländernas medborgare skall godkänna.

KORREKT Tenderar att hålla med

14) EU bör ges egen beskattningsrätt

Partiets svar: Håller inte alls med

KORREKT

15) Kärnkraften bör avvecklas i Sverige

Partiets svar: Varken eller

FEL Partiet vill ha billig el och kommer då bygga den som är billigast men samtidigt måste den vara hållbar. Ett nja som säger att Sverige skall behålla dagens kärnkraft så länge den fungerar och så byter man ut den mot det energislag som är bäst när existerande verk läggs ner. Piratpartiet väljer att inte säga att viss teknik måste/får inte användas utan säger i stället att välj det bästa givet den situation och behov som finns.

KORREKT Tenderar att inte hålla med

16) Det är viktigt att skydda människor mot övervakning på internet, även om det hindrar brottsbekämpning

Partiets svar: Håller med fullständigt

RÄTT Partiet anser mänskliga rättigheter är viktiga.

17) Vinstuttag från friskolor bör kraftigt begränsas

Partiets svar: Varken eller

FEL Partiet är för individens frihet och därmed rätten att själv välja skola. Det är upp till eleverna att själva välja om de vill gå i en vinstdrivande skola.

KORREKT Håller inte alls med

18) Skattesänkningar stimulerar till arbete och företagsamhet

Partiets svar: Varken eller

FEL Piratpartiet hyllar det frivilliga arbetet.

KORREKT Tenderar att inte hålla med

19) EU ska ha en gemensam utrikespolitik, även om det begränsar Sveriges möjligheter att agera självständigt i utrikespolitiken

Partiets svar: Varken eller

FEL Partiet var emot införandet av Lissabonfördraget.

KORREKT Tenderar att inte hålla med

20) EU bör införa ekonomiska sanktioner mot Ryssland, även om det riskerar gasleveranser till EU-länder

Partiets svar: Varken eller

FEL Frågan är dumt ställd för den verkar förutsätta att alla är för ekonomiska sanktioner mot Ryssland.

KORREKT  Tenderar att inte hålla med

21) Antalet anställda i den offentliga sektorn bör minskas

Partiets svar: Varken eller

FEL Partiet vill införa mer IT för offentliga sektorns verksamhet. Detta kommer då medföra färre anställda.

KORREKT Tenderar att hålla med

22) Staten bör ingripa så lite som möjligt i ekonomin

Partiets svar: Varken eller

FEL. Piratpartiet vill t.ex. inför lagstadgade amoteringar och krav på glasögon till barn så man vill då öka statens ansvar för folks ekonomi genom att ersätta sjuk/arbetslöshets försäkringarna med en gemensam ersättning.

KORREKT  Tenderar att inte hålla med

23) Rätten för andra EU-medborgare att arbeta i Sverige bör begränsas

Partiets svar: Håller inte alls med

RÄTT

24) Mångkultur är positivt för Sverige

Partiets svar: Håller med fullständigt

RÄTT

25) EU ska tillåta medlemsländerna att ha större budgetunderskott

Partiets svar: Tenderar att hålla med

FEL ”Vi vill ha en budget i balans över konjunkturcykler och motverka budgetunderskott.” Detta gäller Sverige och då även alla andra EU länderna.

KORREKT Håller inte alls med

26) EU bör omfördela resurser från rikare till fattigare regioner

Partiets svar: Tenderar att hålla med

FEL ”Piratpartiets invändningar är att den nya EU-budgeten satsar för mycket på jordbruksstöd och regionalstöd. ” http://www.mynewsdesk.com/se/piratpartiet/pressreleases/piratpartiet-om-eu-budgeten-regeringen-faar-anstraenga-sig-lite-mer-innan-vi-ger-besked-838985

KORREKT Håller inte alls med

27) Det är bättre att höja skatter än att skära ned på de offentliga utgifterna

Partiets svar: Varken eller

FEL Piratpartiet vill t.ex. inför  krav på glasögon till barn så man vill då öka statens ansvar för folks ekonomi genom att ersätta sjuk/arbetslöshets försäkringarna med en gemensam ersättning.

KORREKT Tenderar att inte hålla med

28) Arbetsgivare bör få göra fler undantag från ”sist in först ut”-regeln vid personalminskningar

Partiets svar: Varken eller

FEL Partiet har inte ens diskuterat frågan om att ändra dagens regler så finns inga tendenser på att någon vill ändra status quo.

KORREKT Tenderar att inte hålla med

29) Mindre allvarliga brott bör leda till samhällstjänst istället för fängelse

Partiets svar: Tenderar att hålla med

RÄTT Släpp fildelningen fri.

30) När staten räddar en bank som har finansiella svårigheter ska staten ta över kontrollen över banken

Partiets svar: Tenderar att hålla med

RÄTT Piratpartiet vill införa både amorteringskrav och åtskiljandet av spar och investeringsbanker för att då minska behovet att staten måste ingripa öht.

Slutresultat:

RÄTT 12

FEL    18

 

Jag ger Göteborgs Universitet underkänt i sin analys av Piratpartiets politik. Det är oroväckande att de inte har så bra koll på Piratpartiets politik. Dock syns det på den typ av frågor som tas upp. Många är frågeställningar som Piratpartiet inte ens brytt som om att ta ställning till för de är egentligen så självklara om man kan partiets politik.

 

De personer som då väljer att rösta enligt Aftonbladets valkompass kommer då att rösta fel. Det vore väldigt olyckligt. Förutom fel svar så ligger Piratpartietsymbolen fel i den karta man tagit fram över hur man ligger i vänster/högerskala och hur EU positiv negativ partiet är. Partiet är definitivt mycket mer negativt till EU än vad den kartan ger sken av.

 

 


9 Responses to Aftonbladets valkompass visar fel svar för Piratpartiet

 1. Till Aftonbladets valkompass har alla kandidater fått ge svar som gäller för dem själva, dessutom har Aftonbladet begärt in svar från partiet, och de svaren är det jag som givit.

  Gången har varit följande: Jag presenterades för frågorna, och fick föreslå vår placering på skalan. För varje sådant svar skulle jag därtill ange en dokumentation på webben, som styrkte påståendet. Därefter satt en grupp statsvetare från Göteborg och utvärderade varje partis svar på varje fråga, så att svaren från olika partier skulle bli jämförbara och frågorna tolkas på samma sätt. Samt för att partierna inte skulle kunna försöka låtsas vara något annat än de är.

  Därefter kom en reaktion från statsvetarna, som antingen ville ha förtydliganden och ytterligare dokumentation, eller föreslog en annan placering än den man själv angivit. Därefter diskuterades något eller några varv, innan statsvetarpanelen slutligen bestämde. Lyckligtvis fanns inga frågor där vi hade skiljaktlig åsikt, bara några punkter där vi bägge tyckte det var knepigt.

  I några kommentarer nedan kommenterra jag de konkreta invändningar Anders har.

  • Så till de konkreta saker Anders anser vara fel. Några i taget.

   På det stora hela har EU-medlemskapet varit negativt för Sverige

   Här har jag svarat ”Varken eller”.

   Anders håller inte med, med motiveringen: Läser man mera info så står det klart att Piratpartiet anser att EU har varit problematiskt och vi var emot Lissabonfördraget i valet 2009 samt är kraftigt kritisk mot hur EU styrs och de kraftigt integritetskränkande lagstiftning som kommit därifrån. Piratpartiet vill ha ett helt nytt EU fördrag.KORREKT Tenderar att hålla med

   Min kommentar: Partiet var uppenbarligen kritiska mot Lissabonfördraget 2009. Men ingenstans i de ställningstaganden som gäller idag, vare sig i Principprogram, sakpolitiska ställningstaganden, partiprogram eller valmanifest kan man utläsa att vi tycker det nu. Vi är visserligen kritiska mot en del saker i hur EU styrs. Men det betyder inte att vi tycker att medlemsskapet på det stora hela varit negativt. Om detta har vi folk i partiet som tycker både bu och bä, och det har som jag uppfattat varit en medveten strategi att se till att skrivningarna om dessa saker blivit sådana att bägge sidor kan leva med dem. Därav: ”Varken eller”.

   Inför könskvotering till styrelserna i större företag

   Jag svarade ”Tenderar att inte hålla med”

   Anders skriver: FEL Piratpartiet har tagit en generellt ställningstagande mot könskvotering. Detta gäller då även för styrelser. Detta då det var negativt för kvinnor i partiet då partiet kvotera . KORREKT Håller inte alls med

   Min kommentar: Partiet har ett beslut att man är mot kvotering i den egna partiorganisationen. Det säger inget om hur vi vill ha det i samhället omkring. Det ger dock en antydan om att de flesta antagligen inte vill ha det där heller. Därför ”Tenderar att inte hålla med”.

   Öka antalet dagar i föräldraförsäkringen som bara kan användas av pappan

   Här har jag svarat ”Varken eller”

   Anders skriver: FEL Piratpartiet har tagit upp frågan till omröstning internt och valde då att säga nej till förslagen att utöka antalet dagar. KORREKT Tenderar att inte hålla med

   Min kommentar: Anders har inte förstått innebörden i att avslå ett yrkande. Det betyder att man inte tycker någonting i den fråga yrkandet behandlar. Inte att man tycker motsatsen till yrkandet.

   Fri marknadskonkurrens får sjukvården att fungera bättre

   Här har jag svarat ”Varken eller”

   Anders skriver : FEL Partiet är för individens frihet och därmed även rätten att själv välja vårdinrättning. Den ses så självklart att partiet känner inte behov att explicit markera att man är för fri marknadskonkurrens på just sjukvårdsområdet. KORREKT Håller med fullständigt

   Min kommentar: Det enda ställningstagande vi har åt det hållet är det som i partiprogrammet formuleras ”Patienter ska ha valfrihet och kunna välja bland en mångfald av olika vårdgivare.” För det första är fri marknadskonkurrens något mycket mer än en valfrihet mellan olika vårdgivare. För det andra gäller påståendet om den fria konkurrensen får vården att fungera bättre, inte om den är önskvärd i sig av av principiella skäl, eller som ett medel för valfrihet. Därför ”Varken eller”.

   Skatten för höginkomsttagare bör höjas

   Jag svarade: ”Varken eller”

   Anders skriver: FEL Partiet har ställningstaganden om utökade kostnader för staten genom att efterlysa ett generellt grundskydd samt glasögon till barn – dessa är inte finansierade. Därmed har man egentligen implicit sagt att skatten skall höjas. KORREKT Tenderar att hålla med

   Min kommentar: Mitt gamla vänstersosse-jag önskar verkligen att jag kunde hålla med Anders här. Men det faktum att vi pekar ut ett par ställen där samhället bör använda mer pengar än idag innebär inte nödvändigtvis att vi vill att just höginkomsttagare ska få högre inkomstskatter. Vi har inte tagit ställning mellan inkomstskatter, konsumtionsskatter och kapitalskatter. Vi har inte tagit ställning mellan progressiva skatteskalor och platt skatt. Vi har definitivt inte slagit fast att vi vill höja skatterna ytterligare över brytpunkten i skatteskalan. Därav ”Varken eller”

   • Öka antalet dagar i föräldraförsäkringen som bara kan användas av pappan

    Här har jag svarat ”Varken eller”

    Anders skriver: FEL Piratpartiet har tagit upp frågan till omröstning internt och valde då att säga nej till förslagen att utöka antalet dagar. KORREKT Tenderar att inte hålla med

    Min kommentar: Anders har inte förstått innebörden i att avslå ett yrkande. Det betyder att man inte tycker någonting i den fråga yrkandet behandlar. Inte att man tycker motsatsen till yrkandet.

    Det yrkande som avslog innebar en utökning av pappans rätt till föräldraförsäkrningen. Det gick inte igenom.
    Ett avslaget yrkande är faktiskt ett ställningstagande oavsett om du anser det eller ej. Det är ett ställningstagande mot en förändring av villkoren för föräldraförsökringen. Att vi sedan inte formellt antagit ett yrkande om att behålla status que är per automatik – för partiet antar aldrig sådana ställningstaganden (det har i min mening utvecklas en praxis att då vi inte tycker något i en fråga så vill Piratpartiet i dagsläget inte förändra den).

  • Vidare:

   Den europeiska integrationen har gått för långt, en del makt skall ges tillbaka till medlemsstaterna

   Jag svarade ”Varken eller”

   Anders säger: FEL Partiet vill stoppa bankunionen och vill inte införa Euron i Sverige samt kräver ett helt nytt EU fördrag som alla EU ländernas medborgare skall godkänna. KORREKT Tenderar att hålla med

   Min kommentar: Här är en av de ställen där jag själv tvekade. Det finns några ställen där vi tydligt säger att makt ska flyttas tillbaka, men det finns andra ställen där vi säger att makt ska flyttas till EU. Vi vill att parlamentet ska utse komissionärer, vilket flyttar makt från medlemsländerna och deras regeringar, till det överstatliga parlamentet. Tittar man på den stämning som finns kring EU-frågorna hos många i partiet lutar det mot Anders linje. Tittar man på de faktiska skrivningar vi har i våra program lutar det åt den linje jag skrev.

   Kärnkraften bör avvecklas i Sverige

   Jag svarade ”Varken eller”

   Anders skriver: FEL Partiet vill ha billig el och kommer då bygga den som är billigast men samtidigt måste den vara hållbar. Ett nja som säger att Sverige skall behålla dagens kärnkraft så länge den fungerar och så byter man ut den mot det energislag som är bäst när existerande verk läggs ner. Piratpartiet väljer att inte säga att viss teknik måste/får inte användas utan säger i stället att välj det bästa givet den situation och behov som finns. KORREKT Tenderar att inte hålla med

   Min kommentar: Vi har varken sagt att kärnkraften ska avvecklas eller att den ska vara kvar. Således ”Varken eller”. Vi har sagt att politiker inte ska peta i exakt vilka elkällor som ska användas, utan bygga en incitamentsstruktur där varje energislag bär sina fulla kostnader. även på lång sikt, varefter bästa energislag må vinna. Även om både Anders och jag gissar att kärnkraften kan klara sig rätt ra i den konkurrensen vet vi inte, och det är definitivt inte partiets åsikt, utan våra privata gissningar. Således: ”Varken eller”

   Vinstuttag från friskolor bör kraftigt begränsas

   Jag svarade: ”Varken eller”

   Anders skriver: FEL Partiet är för individens frihet och därmed rätten att själv välja skola. Det är upp till eleverna att själva välja om de vill gå i en vinstdrivande skola. KORREKT Håller inte alls med

   Min kommentar: Här blandar Anders ihop sina egna åsikter med partiets. Rätten att själv välja skola är inte en logiskt nödvändig konsekvens av den rätt allmänna princip om individens frihet, som partiet omfamnar. Rätten att driva skolor med vinstsyfte är inte heller en nödvändig logisk konsekvens av en rätt att själv välja mellan olika skolor. Bådadera är somliga människors ideologiskt färgade tolkning av den principen. Vi har inte tagit ställning för någondera av de två tabkeleden. Därav ”varken eller”.

   Skattesänkningar stimulerar till arbete och företagsamhet

   Jag svarade ”Varken eller”

   Anders skriver: FEL Piratpartiet hyllar det frivilliga arbetet. KORREKT Tenderar att inte hålla med

   Min kommentar: Vi har ingenstans i våra ställningstaganden vare sig ställt oss bakom eller avvisat den borgerliga analysen/hypotesen/trossatsen att sänkta skatter stimulerar till arbete och företagande. Jag är personligen mycket tveksam till tanken. Men jag kan inte någonstans i våra ställningstaganden hitta något som säger att det skulle vara fel. Vad frivilligt arbete har med det hela att göra förstår jag inte riktigt. Jag känner moderater som tror att skatterna måste sänkas drastiskt för att landet ska överleva, som lägger enorma mängder tid på frivilligarbete.

   EU ska ha en gemensam utrikespolitik, även om det begränsar Sveriges möjligheter att agera självständigt i utrikespolitiken

   Jag svarade: ”Varken eller”

   Anders skriver: FEL Partiet var emot införandet av Lissabonfördraget. KORREKT Tenderar att inte hålla med

   Min kommentar: Som sagt, vad vi tyckte om Lissabonfördraget för fem år sedan är inte det relevanta, utan vad vi tycker om utrikespolitiskt samarbete nu. Det finns idag ett utrikespolitiskt samarbete, som skapar vissa begränsningar för vår självständighet. Jag hittar inget ställningstagande som kräver att den utrikespolitiken avskaffas. Jag hittar heller inget ställningstagande som säger att det är jättebra att den finns. Alltså ”Varken eller”.

   EU bör införa ekonomiska sanktioner mot Ryssland, även om det riskerar gasleveranser till EU-länder

   Jag svarade ”Varken eller”

   Anders skriver: FEL Frågan är dumt ställd för den verkar förutsätta att alla är för ekonomiska sanktioner mot Ryssland. KORREKT Tenderar att inte hålla med.

   Min kommentar: Jag håller med om att frågan är urkorkad. Det borde gå att räkna ut med lilltån att situationen kring Ryssland och Ukraina kan se helt annorlunda ut när läsarna tittar i denna kompass, än när partierna besvarar frågan. Men när man nu är tvungen att besvara frågan måste man fråga sig vad vi slagit fast att vi tycker. Jag hittar inget ställningstagande som säger eller skulle kunna tolkas vare sig som att EU bör använda eller undvika sanktioner. Därav ”varken eller”.

   • Kärnkraften bör avvecklas i Sverige

    Jag svarade ”Varken eller”

    Anders skriver: FEL Partiet vill ha billig el och kommer då bygga den som är billigast men samtidigt måste den vara hållbar. Ett nja som säger att Sverige skall behålla dagens kärnkraft så länge den fungerar och så byter man ut den mot det energislag som är bäst när existerande verk läggs ner. Piratpartiet väljer att inte säga att viss teknik måste/får inte användas utan säger i stället att välj det bästa givet den situation och behov som finns. KORREKT Tenderar att inte hålla med

    Min kommentar: Vi har varken sagt att kärnkraften ska avvecklas eller att den ska vara kvar. Således ”Varken eller”. Vi har sagt att politiker inte ska peta i exakt vilka elkällor som ska användas, utan bygga en incitamentsstruktur där varje energislag bär sina fulla kostnader. även på lång sikt, varefter bästa energislag må vinna. Även om både Anders och jag gissar att kärnkraften kan klara sig rätt ra i den konkurrensen vet vi inte, och det är definitivt inte partiets åsikt, utan våra privata gissningar. Således: ”Varken eller”

    Frågan gäller om kärnkraften bör avvecklas i Sverige och det har partiet genom att acceptera alla kraftslag därmed sagt nej till. Hur kärnkraften klarar sig eller inte klarar sig är rätt ointressant för det är/beror på marknaden och inte politikerna i Piratpartiets värld. Frågan gäller om partiet är för en avveckling av kärnkraften eller ej. Piratpartiet är i dagsläget inte för en avveckling av kärnkraften.

  • Slutligen:

   Antalet anställda i den offentliga sektorn bör minskas

   Jag svarade: ”Varken eller”

   Anders skriver: FEL Partiet vill införa mer IT för offentliga sektorns verksamhet. Detta kommer då medföra färre anställda. KORREKT Tenderar att hålla med

   Min kommentar: (a) När förkortade datorerna den tid det tar för ett sjukvårdsbiträde att byta blöjor på en gamling, och vrida henne så hon undviker liggsår? (b) Datorernas intåg i offentlig förvaltning har gått hand i hand med att det ansetts behövas mycket fler byråkrater, inte färre.

   Staten bör ingripa så lite som möjligt i ekonomin

   Jag svarade: ”Varken eller”

   Anders skriver: FEL. Piratpartiet vill t.ex. inför lagstadgade amoteringar och krav på glasögon till barn så man vill då öka statens ansvar för folks ekonomi genom att ersätta sjuk/arbetslöshets försäkringarna med en gemensam ersättning, KORREKT Tenderar att inte hålla med

   Min kommentar: Ett annat av de ställen där jag tvekade. Frågan är knepigt formulerad. Tolkar man den bokstavligt så måste ju varje människa som inte är extrem libertarian svara ”håller inte alls med”. Tolkar man den inte så bokstavligt kan man svara precis vad som helst, ty hur mycket eller lite är ”så lite som möjligt”?

   Det var dock uppenbart att de som konstruerat frågan ville ha den som indikator på var man ligger på den klassiska höger-vänsterskalan. Vi slår å ena sidan fast hur viktigt det är med konkurrens och att undvika att renodla rollerna mellan dels kontrollant, regelformulerare och den som äger infrastruktur där det råder naturligt monopol, dels tillhandahållare av tjänster, vilket innebär att vi vill minska statens direkta inblandning på en del ställen i ekonomin. Å andra sidan ser vi viktiga roller för staten i delar av ekonomin. Därav mittpositionen, som jag dessutom tror kommer att minimera mängden människor som skräms iväg.

   EU ska tillåta medlemsländerna att ha större budgetunderskott

   Jag svarade: ”Tenderar att hålla med”

   Anders skriver: FEL ”Vi vill ha en budget i balans över konjunkturcykler och motverka budgetunderskott.” Detta gäller Sverige och då även alla andra EU länderna. KORREKT Håller inte alls med.

   Min kommentar: Det är över konjunkturcyklerna vi vill ha budget i balans. Alltså har vi inget emot budgetunderskott de år konjunkturen är dålig, bara vi har överskott däremellan. Alltså är det inte automatiskt fel att öka marginalen för EU-ländernas budgetunderskott under dåliga år, bara det kombineras med krav på överskott under andra år. Något måste vara felkonstruerat med EUs nuvarande budgetregler, eftersom till och med länderna med sund ekonomi och starka statsfinanser bryter mot dem så fort konjunkturen saktar ner. Sedan är frågan om vi automatiskt ska översätta ett ställningstagande om hur vi vill göra i Sverige, till att EU ska kräva samma sak av alla. Man kan fundera över vad subsidaritetsprincipen egentligen säger om saken. Sammantaget får det mig att tycka att det är rimligt att svara ”tenderar att hålla med”. Jag vägde, om jag minns rätt, mellan det och ”varken eller”.

   EU bör omfördela resurser från rikare till fattigare regioner

   Jag svarade ”Tenderar att hålla med”

   Anders skriver: FEL ”Piratpartiets invändningar är att den nya EU-budgeten satsar för mycket på jordbruksstöd och regionalstöd. ” http://www.mynewsdesk.com/se/piratpartiet/pressreleases/piratpartiet-om-eu-budgeten-regeringen-faar-anstraenga-sig-lite-mer-innan-vi-ger-besked-838985. KORREKT Håller inte alls med

   Min kommentar: Att inte alls hålla med är att säga att EU inte borde omfördela något alls mellan rika och fattiga regioner, och det är jag begsäker på att vi inte har tagit som ställningstagande. Min tanke när hjag svarade var att EU sedan starten ägnat sig åt en sådan omfördelning, och vi har inget ställningstagande där vi invänder mot att det finns en omfördelning, och då tenderar vi rimligen att hålla med om att en sådan omfördelning ska ske. Men det var nog feltänk, för har vi inget ställningstagande tycker vi ”varken eller”, inte stöd åt status quo. Jag var inte medveten om det pressmeddelandet, men pressmeddelandet och ABs fråga handlar om två olika saker: ABs fråga handlar om ifall vi ska ha en omfördelning över huvud taget. Invändningen i pressmeddelandet är att den skulle vara för stor. Men huruvida omördelningen ska vara större eller mindre än nu är inte vad frågan handlar om. Det är om den ska finnas.

   Det är bättre att höja skatter än att skära ned på de offentliga utgifterna

   Jag svarade ”Varken eller”

   Anders skriver: FEL Piratpartiet vill t.ex. inför krav på glasögon till barn så man vill då öka statens ansvar för folks ekonomi genom att ersätta sjuk/arbetslöshets försäkringarna med en gemensam ersättning. KORREKT Tenderar att inte hålla med

   Min kommentar: Fria glasögon för barn kan man antingen finansiera genom att höja en skatt, eller genom att minska på något annat. Vi har inte tagit ställning till vilket. Därav ”Varken eller”

   Arbetsgivare bör få göra fler undantag från ”sist in först ut”-regeln vid personalminskningar

   Jag svarade ”Varken eller”

   Anders skriver: FEL Partiet har inte ens diskuterat frågan om att ändra dagens regler så finns inga tendenser på att någon vill ändra status quo. KORREKT Tenderar att inte hålla med.

   Min kommentar: Här gör Anders samma tankefel som jag gjorde kring EUs omfördelning, att tolka frånvaron av ett ställningstagande som ett stöd för status quo. I detta fall är jag tämligen säker på att avsaknaden av ett ställningstagande inte så mycket beror på att alla är nöjda med dagens situation, som på att vi har många medlemmar med mycket tydliga åsikter i frågan, som vet att det finns många med motsatt åsikt, att frågan ligger en bit från våra fokusfrågor, och att vi riskerar att göra oss illa om vi försöker tvinga på varandra antingen den ena eller den andra åsikten. Därför har vi ingen åsikt. ”Varken eller”.

 2. Det är jag som har givit svaren som Aftonbladet publicerat, så skyll inte på någon annan.

  I alla frågor som ligger utanför kärnan kan man ha olika åsikter om vilket alternativ man borde kryssa, men jag står fast vid mina svar.

  • Snällt av dig att kasta dig framför spjutet. Men nej det stämmer inte helt och hållet – jag har annan information om hur frågorna tagits fram.

   SVTs EU valskompass har då valt att ranka frågorna efter hur kandidaterna svarat på dem och där får jag direkt PP som förstaval.

   Aftonbladet är idag sveriges största tidning och att det står annat där än partiet tycker är mycket allvarligt och kan kosta partiet många tusentals röster när folk som tycker som partiet inte kan få partiet som förstaalternativ.

   Ditt svar är dock mycket bra och jag tackar dig för det. Det visar på att du är en sådan kandidat jag kan rösta på med stort förtroende i valet. Du skyller inte på någon annan även när du inte alls har hela skulden.

   Det visar på ryggrad och att du är någon man kan lita på när hela havet stormar och en person som jag med trygghet kan rösta på i EU valet.

  • CE har liksom många av oss andra kandidater givit sina svar, som presenteras tillsammans med dem på valkompassen. Därtill har partiet givit ett ”partiets officiella svar”, som jag skött om i samverkan med ABs experter, och det är det svaret Anders invänt mot. Se separat kommentar.