Olaglig i Vietnam och Snowden får asyl

Varning: Detta blogginlägg bryter mot lagen i Vietnam och jag kan inte garantera din säkerhet om du läser det.

I Vietnam har regeringen beslutat sig för att sätta stopp för nyheter i sociala medier. Bloggare som skriver om nyheter från statliga nyhetskällor påstås underminera ”landets säkerhet, sociala ordning och nationella enighet.”

Sociala medier i Vietnam har använts för att driva en opposition mot Vietnamns regering. Många bloggare har då skrivit om de problem som finns i Vietnam. En journalist Troung Duy Nhat slutade på sitt tidning och skapade en blogg för att skriva om den stora korruptionen i Vietnam. Han arresterades i maj och är bara en av de runt 50 bloggare som har kastats i fängelse hittils i år.

Bloggar har används av rivaliserade fraktioner inom styrande kommunistpartiet i Vietnam för att kritisera sina politiska motståndare. Vietnam har nämligen en problematisk ekonomi – som många andra länder på jorden.

I ett försök att stoppa obehagliga bloggare så har man då valt att helt förbjuda bloggare att rapportera nyheter.

Så länge som inte goda människor står upp för mänskliga rättigheter så vinner de onda. Detta oavsett om det sker i Vietnam eller i USA. Edward Snowden borde hyllats för sina gärning att avslöja den masshysteriövervakning som sker i USA idag i stället för att jagas som en landsförädare. Edward Snowden har fått 1 år tillfälligt uppehållstillstånd i Ryssland. Förhoppnignsvis kan det leda till att han kan färdas till något av de länder där han beviljats asyl, så han kan få ett permanent tillstånd och bosätta sig där.


Svenska bloggare är säkerhetsrisker ?

”De bloggar som omfattas av Försvarsmaktens menbedömning faller däremot utanför de nämnda grundlagarnas tillämpningsområden. I dessa delar ska ärendet därför återlämnas till Åklagarkammaren för säkerhetsmål.”

via Ifrågasatt tryck- och yttrandefrihetsbrott m.m. (anmälan från Försvarsmakten). Justitiekanslern inleder inte förundersökning beträffande uppgifter som publicerats i olika grundlagsskyddade medier med anledning av en rysk signalspaningsflygning och en rysk bombflygövning m.m..

Bakgrund
”Under april månad 2013 publicerades en mängd uppgifter i olika svenska medier med anledning av en rysk signalspaningsflygning och en rysk bombflygövning som ägt rum samma månad. Rapporteringen innehöll bl.a. en detaljerad beskrivning av den ryska verksamheten, samt uppgifter om tänkbara mål i Sverige och om Försvarsmaktens beredskap. ”

Brottet
”Försvarsmakten har gjort en s.k. menbedömning utifrån ett underlag bestående i huvudsak av artiklar om de nämnda händelserna i svenska dagstidningar och deras nätupplagor. Även uppgifter publicerade i s.k. bloggar har ingått i Försvarsmaktens underlag. Vissa av de publicerade uppgifterna har av Försvarsmakten bedömts vara omfattade av s.k. försvarssekretess (15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen [2009:400], OSL). ”

Det lagen säger

Försvarssekretess

”15 kap. Sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga

2 § Sekretess gäller för uppgift som rör verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs. I mål eller ärende enligt särskild lag om försvarsuppfinningar gäller dock sekretess för uppgift om sådana uppfinningar enligt föreskrifter i den lagen.”
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) kapitel 15.

Straffet ?

Vi får se vad åklagarna hittar på. Men bloggare som nämnt dessa uppgifter som publicerats i tidningarna kan dömas för brott enligt

”4. obehörig befattning med hemlig uppgift, varigenom någon utan syfte att gå främmande makt till handa obehörigen befordrar, lämnar eller röjer uppgift rörande något förhållande av hemlig natur, vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för rikets försvar eller för folkförsörjningen vid krig eller av krig föranledda utomordentliga förhållanden eller eljest för rikets säkerhet, vare sig uppgiften är riktig eller ej;”

Tryckfrihetsförordning (1949:105), kapitel 7, ”Om tryckfrihetsbrott” 4 §