Peak oil

Världens välstånd är till en viktig den byggd på billig energi i form av olja pumpad upp från jorden. När den billiga oljan tar slut så får vi problem och vi måste anpassa oss till Peak Oil. Världen kan inte fortsätta och använda olja utan att tänka på framtiden och planera för vad som händer när oljan blir riktigt dyr.

I Norge har de varit smarta och sparat undan en stor del av vinsterna från oljan i en oljafond som kan användas för att göra Norge rikt långt efter att oljan är slut. Resten av världen har inte varit så förutseende och det finns tyvärr en del som vill sticka huvudet i sanden och tror att det kommer att lösa sig utan att man gör något åt det. Så fungerar tyvärr inte världen. Vi måste göra något åt att oljan sinar och andra typer av energi behövs.

Fördelen med att vi har fått en varning är att vi faktiskt kan göra något åt det medans oljan fortfarande inte är för dyr. Vi kan använda energin i oljan för att ta fram andra typer av kraftverk som kan ersätta den billiga oljan.


Säkerhetszon runt Fukushima

20 kilometer runt Fukushima stängs helt .Japanska myndigheter har nu valt att helt stänga av en ring med 20 km från kärnkraftverken i Fukushima och förbjudit infart i området. Tidigare så var det bara varning om att man inte skulle befinna sig i området.

Fukushima är idag klassad lika allvarlig som Tjernobyl. I Tjernobyl är det nu diskussioner om att göra en ny inneslutning av problemkärnkraftverket och det beräknas kosta 6.6 miljarder kr.Så fortfarande långt efter olyckan så dras man med stora kostnader för att rensa upp efter den.

Hur stor kostnaderna blir efter Fukushima vet vi förmodligen inte på många år – med tanke på att de är säkerhetsklassade lika högt som Tjernobyl så kan vi dock förvänta oss att de blir mycket stora. För alla de som bor i närheten i den nu förbjudna zonen runt kärnkraftverken så kommer det förmodligen innebära lång väntan på att återfå en normal vardag och de riskerar att få vänta en lång tid på att få ekonomisk kompensation för de förluster i egendom. De kommer förmodligen aldrig kompenseras fullt ut för de umbäranden, förlorade arbetsinkomster och den ökade chansen att de får cancer.

Tyvärr tillhör det vad vi människor måste acceptera – att nästan all produktion av energi har faror med sig och har man otur så kan det leda till stora problem.


Motion: Piratpartiets energipolitik

Piratpartiets logga

Följande är en motion jag lämnat in till Piratpartiets årsmöte som börjar i helgen.

I partiets forum och även i blogginlägg har partiets energipolitik diskuterats och jag tog fram ett förslag som tagits emot varmt av många – med tillagda ändringar från andra så vill jag härmed presentera det för medlemmarna med en förhoppning att det kan läggas in i vårt principprogram.

Jag yrkar att

följande text läggs in i piratpartiets principprogram:

Sveriges utsatta energisituation

Sverige är ett nordligt land med kallt klimat och långa avstånd. Sverige är beroende av att ha en bra och stabil kraftförsörjning i hela landet med bra redundans så att inte folk får frysa i sina bostäder, tågen slutar gå och Internet går ner. Sverige behöver därför redundans i energipolitiken, många kraftverk och bra distribution så att energin kan färdas dit den behövs, när den behövs och i den mängd det behövs. Stabil energiförsörjning är grundläggande för hela vårt samhälle och ekonomi

Energipolitik med redundans

Energipolitiken skall gå ut på att se till att ha redundans i energiproduktionen och distributionsnäten. Går ett kraftverk ner så skall energiproduktionen kunna ersättas med energi producerad i annat kraftverk. Ett diversifierat ägande av energiproduktionen bidrar också till högre redundans och motverkar skadliga monopol och oligopol.

Finns det systemfel i en typ av kraftverk så alla av den typen måste stoppas för reparation så finns en fördel av att inte ha all kraftproduktion av samma slag eller av samma typ av produktionsanläggning. Mindre kraftverk och av många olika typer leder till stor redundans.

Vid produktionsstopp av energiproduktionen eller distributionsnäten för underhåll bör de annonseras i god tid. Alla kraftägare bör samarbeta för att tillgodose att produktionsstopp för underhåll är spridda under året så att inte stora delar av energiproduktionen är nere samtidigt eller under för Sverige kritiska vintermånader. Underhåll kan med fördel göras på våren då det är lång tid kvar till nästa vinter då energiproduktionen behövs och inte vänta på till slutet av sommaren och stänga ner stora delen av Sveriges kraftproduktion precis innan den behövs.

Kraftpolitiken måste vara långsiktigt så att man i god tid när ett kraftverk blir gammal och tas ur produktion kan ersätta det med ett nya och moderna kraftverk som genererar minst lika mycket energi. Byggandet av kraftverk bör även göras så att man kan generera det energibehov som samhället behöver.

Bortfall skall kunna kompenseras av att man i stället kör annan kraftproduktion. Det kräver att det finns tillgänglig produktion som kan tas till när de normala kraftproduktionen går ner av någon orsak. Sverige har tur att vi har mycket vattenkraft som kan användas för att reglera kraftproduktionen när andra kraftverk går ner.

Säker och bra kraftproduktion

Kraftproduktionen skall vara baserad på energislag med en långsiktigt säkrad tillgänglighet av bränsle och där det är låga utsläpp av föroreningar.

Kraftproduktionen bör vara baserad på många enheter som är distribuerade över hela landet vilket omöjliggör att ett enstaka fel i en enstaka punkt påverkar hela energiproduktionen i stort. Kraften bör i görligasta mån produceras i kraftverk som inte är mål för terroristattacker så vi slipper ökat behov av övervakning i samhället och eller där sådana attacker får minimal påverkar på Sveriges och dess kraftproduktion.

Tillstånd skall ges snabbt och effektivt. Dubbla tillstånd från samma myndighet skall undvika att behövas. Kommunernas vetorätt mot vindkraftverk bör tas bort för de har möjlighet att stoppa utbyggnaden genom att vägra att ge byggnadtillstånd för verket.

Kraftproduktionen bör inte vara föremål för stora statliga subventioner och ersättningar utan alla produktionssätt bör behandlas lika. Kraftverk som släpper ut föroreningar bör beskattas för de kostnader det innebär att kompensera och ta hand ta hand om föroreningarna. Staten bör inte automatisk återförsäkra stora kraftverk gratis utan bör ta ut en avgift motsvarade den kostnad en sådan försäkring kan orsaka i långa loppet.

Alla verk som förbränner sitt bränsle måste ha mycket god rening av utsläppen och skall betala koldioxidskatt och skatter för de partiklar de släpper ut. Kärnkraftverk får betala för kostnaden att ta hand om kärnavfallet tills det inte längre är farligt samt betala stora försäkringspremier för eventuella utsläpp av radioaktiva ämnen vid olyckor. Även vindkraftverk får då stå för sina egna försäkringar och vattenkraftverk måste ha försäkringar mot att de då kan brista och släppa ut en stora flodvågor efter Sverige älvar. Alla kraftslag skall själva betala för de merkostnader de kostar samhället.

Val av energislag

Piratpartiet förespråkar ingen energiproduktion över någon annan utan alla som kan uppfylla de generella kraven på kraftverken skall få konstrueras, byggas och startas. Framtiden får då utvisa vilka energislag som kan uppfylla kraven vi vill ha på produktionen och vilka som inte kan det. Forskning kan förhoppningsvis lösa de flesta av problemen många energislag har så att de bli konkurrenskraftiga och används för att producera miljösäker och billig energi.


En förlorande kamp ?

Det är mycket svåra förhållanden för arbeterna vid kärnkraftverket i Japan. De försöker föra en kamp mot radioaktiviteten med målet att få in tillräckligt med kylning för att hinna evakuera medborgarna.

Jag tror nämligen inte att de klarar av att kyla ner reaktorerna genom att bomba dem med vatten från helikoptrar. Vad jag kan se av vad de gör när de desperat försöker använda helikoptrar för att dumpa vatten för att kyla härden så känns det inte som något alternativ man kan hålla på med i de år det kommar ta innan man kan börja att ta hand om avfallet på ett mera koncentrerat sätt. Jag hoppas jag har fel – men jag får intrycket att alla kärnkraftverken där det nu är problem så kommer de råka ut för mer eller mindre härdsmältor.


En video filmad från en helikopter visandes skadorna på kärnkraftverken.

Man har lyckats dra nya elkablar som skall ge el till pumparna som skall pumpa in vatten i kärnkraftverken och om det är lyckat så kan det vara det som behövs för att stoppa härdsmältan. Så det finns hopp.

Samtidigt så har det varit jordbävning av styrka 5.8 nära Tokyo – så det hela är inte över ännu. Just nu är månen som närmast jorden och den 19 mars så sägs månen var riktigt stor fullmåne – så stor är den aldrig annars. Det kan mycket väl vara så att den dragningskraft som månen utgör mot jorden är den som får alla dessa jordbävning att inträffa just nu. Men chansen att det inträffar är mycket liten. Men man vet aldrig.

Just nu är 3 av de 6 reaktorerna instabila och de radioaktiviteten är så hög att man får i sig motsvarande en årsdos från bakgrundstrålningen på en kvart. Hjältarna som jobbar med att stoppa det hela har av regeringen fått dispans att få hela 250 mSivert innan de måste bytas ut. Redan vid 1000 mSivert så börjar man få radioaktivitetssjukdommar. Tack vare skyddsutrustning så är de inte helt exponerade mot denna dosen som kraftverket sprider men jag är rädd att många av dem kommer få sina liv förkortade av cancersjukdommar eller annat. Men utan deras insats så skulle situationen vara mycket värre. Just nu är läget desperat.

Det känns därför mycket trist att höra att Jinge fått en massa fejkommentarer där folk påstår sig vara positiva till kärnkraften. Lobbyismen från kärnkraftsanhängarna känns väldigt opportunistisk i tider som dessa.

Vill till slut tipsa om Cornucopia med en utläggning om hur man behöver evakuera runt de svenska kärnkraftverken för att få bort alla inom en 20 km radie. I de flesta svenska kärnkraftverk så är det relativt få som behöver evakueras de flesta under 20 000 förutom Ringhals som har ca 56 000 personer som behöver evakueras. Även på denna blogg finns det gott om kärnkraftpositiva inlägg från kärnkraftlobbyn.


Nyhetssvepet måndag den 14 mars

Liberaldemokraterna vill reformera Piratpartiet ? Det är alltid enklare och ändra på andra än sig själv och gräset är grönare på andra sidan häcken. Såvitt jag vet har de inte lyckats samla in de underskrifter som behövs för att registrera partiet hos valmyndigheten. Så de behöver få fler medlemmar och väljare och att då liera sig med piratpartiet är ett sätt att få det. En eller annan i liberaldemokraterna stödde Piratpartiet i valet så det är egentligen inte så konstigt om (L) skulle närma sig Piratpartiet. Futuriteter tycker dock inte alls det är en bra idé och ser det mera som att L vill söndra och härska medan t.ex. HAX talar om Piratpartiet liberalerna och Christian Engström tycker att det är en bra idé.

Användningen av RUT-avdrag har fördubblats till 170 000 under 2009. Främst unge barnfamiljer där både jobbar verkar vara de största användarna. Men även många äldre med 85+ år har använt tjänsterna.

Kärnkraften är jättebra förutom uranbrytningen, slutförvaringen och risken enligt fd socialdemokratiska partiledarkandidaten Veronica Palm.

Kärnkraftskatastrofen i Japan är av samma typ som drabbade Forsmark 2006 när elen slogs ut. Kärnkraftverk får problem när de inte får el som kan hantera kylningen av kärnkraftverken.

Beatrice Ask försöker köra pengaargumentet för att få Sd och rösta med dem och införa datalagringsdirektivet. Det känns så fel när kostnaden för att införa det är så mycket högre. Men frågan när det gäller datalagringsdirektivet är vilket grovt brott ger bötesstraff ?

Tågkaoset är helt oacceptabelt säger fem generaldirektörer och tar upp att det kostar dem stora summor att tåg är inställda eller försenade. Själv tycker jag det är konstigt att VD för statens järnvägar inte är avskedad: ”I april 2010 önskade SJ:s vd Jan Forsberg en rejäl vinter 2010–2011 så att alla åtgärder och förbättringar som vidtagits utifrån erfarenheterna från den tågkaotiska vintern 2009–2010 skulle kunna visas upp. Ingen av oss är imponerade av vad vi hittills sett och upplevt.”

Resume startar lobbyleaks men har ingen säkerhet så man bör akta sig för att använda tjänsten noterar Lake.

Idag hade även Digitaliseringsrådet sitt första möte. Där kom kravet på att släppa data från myndigheter fritt. Jag följde det själv litegrann från den webbsändning de hade men kunde inte följa hela mötet. Från en som deltog fick jag information att mötet kändes som bristfälligt på fokus och även sakande diskussion om medlem för att nå målen. Med 27 medlemmar i rådet så kanske det blir lite väl spretiga möten.

Jag har själv deltagit på liknande stormöten på Rosenbad och en viktig del av dessa är ofta inte själva mötet utan alla små diskussioner man gör bredvid mötet där mötesdeltagare möts och diskuterar frågorna. Frågorna gå ofta inte framåt på huvudmötena utan i de möten som inte syns som göra med ett fåtal inblandade som diskuterar gemensamma eller motsatta ståndpunkter och försöker komma överens.


Det ljusnar för nettodebitering

Det ljusnar för nettodebiteringen.

Det finns idag många hus med tak. Tak som inte gör någon speciell nytta annat än att stoppa snö och regn. En del av dessa tak skulle kunna utnyttjas av solfångare. Men det finns idag ingen ekonomi i det då man idag inte får kvitta överskottsenergin man producerar, mot den el man köper från nätet.

Nettodebitering innebär att man kan skicka elen man inte använder från solcellerna in i elnätet så andra kan utnyttja den då solen skiner bra och när den inte skiner så kan man få tillbaka elen man skickat ut på nätet utan kostnad för en själv. Man betalar bara för nettoförbrukningen av el i huset.

Idag stoppar skattelagstiftningen sådana konstruktioner och gör det väldigt olönsamt för folk att bygga 0-hus eller plus-hus – hus där totala konsumptionen av el är noll eller positiv under ett helt åt.

Bengt Stridh ABB-ingenjör från Västerås beskriver det hela i denna video på Youtube:


Elmarknaden är ineffektiv

Det är inte elmarknaden det är fel på påstås på ledarsidan på SVD. Problemet är att det är precis där som felet ligger.

Elmarknadens prissättning är ineffektiv
Elmarknaden består av tre stora aktörer producerande majoriteten av elen i Sverige. Dessa har dessutom ett stort korsägande av kärnkraftverk vilket gör att de gällande dessa kan ses som en aktör i ställer för tre konkurrerande aktörer.

Ett oligopolmarknad är aldrig effektiv. En monopolmarknad är ännu mera ineffektiv.

Marginalprissättningen fungerar inte
Idag prissätts elpriset på marginalen. Tanken bakom det är att det då i teorin skall vara lönsamt att hålla igång kraftverk som producerar el som kostar som marginalpriset.

I praktiken är det så att dessa kraftverk är så olönsamma jämfört med andra kraftverk att de är bättre och inte ha dem alls för de förstör företagens vinstmarginaler.

Sverige är idag – trots en stor produktion av inhemskt unik vattenkraft – en stor nettoimportör av elenergi. Så uppenbarligen fungerar inte marginalprissättningen som en dragplåster för att göra det lönsamt för de större aktörerna att bygga mer kraftproduktion.

Stora subventioner av kärnkraften
Det är många som klagar på att den alternativa elen får stora subventioner genom el-certifikaten. Sanningen är snarare att den största subventionen får idag kärnkraften. Staten ger idag kärnkraftägarna ett stor försäkring mot större problem. Skulle ett Harrisburg eller Chernobyl inträffa i Sverige så skulle svenska staten stå för fiolerna och ta hand om kostnaden. Kostnader som mycket lätt kan vara hundratals miljarder eller mycket mera när stora delar av Sverige ödeläggs av radioaktiv strålning.

Skulle svenska staten kräva betalt för dessa försäkringar på marknadsmässiga grunder så är risken stor att kärnkraftverken skulle läggas ner. För endast staten har de resurser som krävs om en olycka skulle inträffa. Försäkringssubventionen av kärnkraftverken är förmodligen mycket större än kostnaden för elcertifikaten.

Prissättningen av näten ökar kraftigt.
Det har även visat sig att priset för nätavgiften ökat kraftigt de senaste åren. Då denna är en ren monopolmarknad och där den statliga myndigheten som skall övervaka priset verkar se mera till bolagen än till konsumenternas villkor så blir priserna därefter.

Sverige behöver en bättre elmarknad.
Sverige får vara glad att vi har så mycket vattenkraft som vi har för den utgör grundstommen i den svenska elkraftproduktionen. För att komma tillrätta med underskottet i energiproduktionen så är vindkraft idag det mest effektiva sättet att på kort tid bygga mer elproduktion. Att bygga ett nytt kärnkraftverk tar 10 år och vattenkraften så är idag helt stoppad pga politiska beslut. Solenergin är så fruktansvärt dyr pga sveriges nordliga läge att den inte är aktuell i Sverige. Kol och oljekraftverk är inte aktuella då oljan är på väg att ta slut och de be smutsar ner miljön rätt ordentligt.

Energipolitiken lokalt i Västerås
Det finns preliminära planer på en utbyggnad av värmekraftverket i Västerås genom antingen biokraft men även kol undersöks och I höstas togs beslutet att köpa mer mark till Mälarenergi så det kan byggas ut. Det kommer dock dröja många år till innan någon planerad utbyggnad är klar.


Bränslefabriken i Västerås anmäld till åklagare

Bränslefabriken i Västerås där man tillverkar bränsle till kärnkraftverken ligger i utkanten av staden. Själv jobbade jag många år på ABB i ett hus som var på samma gata- Det var det närmaste huset på samma sida av gatan som bränslefabriken och måste erkänna på den tiden så tänkte jag inte mycket på vad som skedde där.

Nu visar det sig att det finns en stor mängd säkerhetsproblem på Westingshouse fabrik. Under 2010 inträffade 23 incidenter och en är anmäld till åklagare.

Iofs så är det en förbättring från de 30 incidenter som skedde förra året. Men fabriken står under särskild tillsyn SSM för att det har varit för många incidenter och att de har helt enkelt inte klarat av att ha hög säkerhet samtidigt som produktionen har ökat med 25% under året.


Vindkraften växte med 40% förra året

Under 2010 växte vindkraften med 40%. Det finns nu 1720 vindkraftverk och de producerar 2.4% av elkonsumtionen i Sverige. Den totala effekten för vindkraftverken är 2163 megawatt.

PS Här i sverige är vi i ett kraftigt behov av utbyggnad av el-produktionen – vattenkraften är just på en riktigt låg nivå – den är under 40% av kapaciteten och det är fortfarande minst 2 månader kvad av vinter innan vi kan förvänta oss att det blir varmare och vårfloden kan börja fylla på magasinen.


Posted in energi | Tagged , | Kommentarer inaktiverade för Vindkraften växte med 40% förra året

Piratpartiets tänkbara energipolitik

Piratpartiet har idag ingen energipolitik. Men vi har en stor beundran för Internet och den redundans som där finns inbyggd för att säkra att nätet är uppe även om viktiga delar av nätet skulle gå ner. Jag har därför skrivit ihop en sammanfattning av hur Internet fungerar och applicerat det på den svenska energipolitiken och fått fram följande förslag till energipolitik för Piratpartiet:

Sveriges utsatta energisituation

Sverige är ett nordligt land med kallt klimat och långa avstånd. Sverige är beroende av att ha en bra och stabil kraftförsörjning i hela landet med bra redundans så att inte folk får frysa i sina bostäder, tågen slutar gå och Internet går ner. Sverige behöver därför redundans i energipolitiken, många kraftverk och bra distribution så att energin kan färdas dit den behövs, när den behövs och i den mängd det behövs.

Energipolitik med redundans

Energipolitiken skall gå ut på att se till att ha redundans i energiproduktionen och distributionsnäten. Går ett kraftverk ner så skall energiproduktionen kunna ersättas med energi producerad i annat kraftverk.

Finns det systemfel i en typ av kraftverk så alla av den typen måste stoppas för reparation så finns en fördel av att inte ha all kraftproduktion av samma slag eller av samma typ av produktionsanläggning. Mindre kraftverk och av många olika typer leder till stor redundans.

Vid produktionsstopp av energiproduktionen eller distributionsnäten för underhåll bör de annonseras i god tid. Alla kraftägare bör samarbeta för att tillgodose att produktionsstopp för underhåll är spridda under året så att inte stora delar av energiproduktionen är nere samtidigt eller under för Sverige kritiska vintermånader. Underhåll kan med fördel göras på våren då det är lång tid kvar till nästa vinter då energiproduktionen behövs och inte vänta på till slutet av sommaren och stänga ner stora delen av Sveriges kraftproduktion precis innan den behövs.

Kraftpolitiken måste vara långsiktigt så att man i god tid när ett kraftverk blir gammal och tas ur produktion kan ersätta det med ett nya och moderna kraftverk som genererar minst lika mycket energi. Byggandet av kraftverk bör även göras så att man kan generera det energibehov som samhället behöver.

Bortfall skall kunna kompenseras av att man i stället kör annan kraftproduktion. Det kräver att det finns tillgänglig produktion som kan tas till när de normala kraftproduktionen går ner av någon orsak. Sverige har tur att vi har mycket vattenkraft som kan användas för att reglera kraftproduktionen när andra kraftverk går ner.

Säker och bra kraftproduktion

Kraftproduktionen skall vara baserad på energislag med en långsiktigt säkrad tillgänglighet av bränsle och där det är låga utsläpp av föroreningar.

Kraftproduktionen bör vara baserad på många enheter som är distribuerade över hela landet vilket omöjliggör att ett enstaka fel i en enstaka punkt påverkar hela energiproduktionen i stort. Kraften bör i görligasta mån produceras i kraftverk som inte är mål för terroristattacker så vi slipper ökat behov av övervakning i samhället och eller där sådana attacker får minimal påverkar på Sveriges och dess kraftproduktion.

Kraftproduktionen bör inte vara föremål för stora statliga subventioner och ersättningar utan alla produktionssätt bör behandlas lika. Kraftverk som släpper ut föroreningar bör beskattas för de kostnader det innebär att kompensera och ta hand ta hand om föroreningarna. Staten bör inte automatisk återförsäkra stora kraftverk gratis utan bör ta ut en avgift motsvarade den kostnad en sådan försäkring kan orsaka i långa loppet.

Dvs alla verk som förbränner sitt bränsle får betala koldioxidskatt och skatter för de partiklar de släpper ut. Kärnkraftverk får betala för kostnaden att ta hand om kärnavfallet tills det inte längre är farligt samt betala stora försäkringspremier för eventuella utsläpp av radioaktiva ämnen vid olyckor. Även vindkraftverk får då stå för sina egna försäkringar och vattenkraftverk måste ha försäkringar mot att de då kan brista och släppa ut en stora flodvågor efter Sverige älvar. Alla kraftslag skall själva betala för de merkostnader de kostar samhället.

Val av energislag
Piratpartiet förespråkar ingen energiproduktion över någon annan utan alla som kan uppfylla de generella kraven på kraftverken skall få konstrueras, byggas och startas. Framtiden får då utvisa vilka energislag som kan uppfylla kraven vi vill ha på produktionen och vilka som inte kan det. Forskningen kommer säker lösa de flesta av problemen många energislag har så att de bli konkurrenskraftiga.