Säkerhetszon runt Fukushima

20 kilometer runt Fukushima stängs helt .Japanska myndigheter har nu valt att helt stänga av en ring med 20 km från kärnkraftverken i Fukushima och förbjudit infart i området. Tidigare så var det bara varning om att man inte skulle befinna sig i området.

Fukushima är idag klassad lika allvarlig som Tjernobyl. I Tjernobyl är det nu diskussioner om att göra en ny inneslutning av problemkärnkraftverket och det beräknas kosta 6.6 miljarder kr.Så fortfarande långt efter olyckan så dras man med stora kostnader för att rensa upp efter den.

Hur stor kostnaderna blir efter Fukushima vet vi förmodligen inte på många år – med tanke på att de är säkerhetsklassade lika högt som Tjernobyl så kan vi dock förvänta oss att de blir mycket stora. För alla de som bor i närheten i den nu förbjudna zonen runt kärnkraftverken så kommer det förmodligen innebära lång väntan på att återfå en normal vardag och de riskerar att få vänta en lång tid på att få ekonomisk kompensation för de förluster i egendom. De kommer förmodligen aldrig kompenseras fullt ut för de umbäranden, förlorade arbetsinkomster och den ökade chansen att de får cancer.

Tyvärr tillhör det vad vi människor måste acceptera – att nästan all produktion av energi har faror med sig och har man otur så kan det leda till stora problem.


Glas stoppar läcka i Fukushima

I Fukushima har en radioaktiv läcka stoppas genom att stänga igen den med flytande glas. Det innebär att den läckan som förorenat vattnet nu stängts till så nu kommer förhoppningsvis radioaktiviteten att långsamt minska när de radioaktiva ämnena sönderfaller och förstörs.

Det betyder inte att faran inte är över. Det kommer ta månader tills radioaktiviteten är nere på någosånära normala värden när de flesta radioaktiva partiklar med kort halveringstid förbrukats. Men frågan är fortfarande hur hög halten av cesium-137 kommer vara men då det borde vara en mindre del av radioaktiviteten så borde man tänka sig att många kommer flyttat tillbaka till hösten. Sedan kommer det ta en 5 år av kylning innan man kan börja att plocka ut bränslet ut kärnkraftverket.

Faran är inte över men det verkar absolut som de har det hela under kontroll och att det inom kort kommer ses drastiska förbättringar av strålningsnivåerna i och omkrig kärnkraftverken.


Reaktorerna läcker ?

Uppdatering: Det visar sig att ursprungliga larmet om höga stråldoser i reaktor 1 var fel. Så faran där är inte så farlig som uppgetts.

Redan i fredags började man från japanskt håll varna för att eventuellt kan reaktorernas inneslutning ha skadats och härdarna håller på att nå ut i naturen. Det kan ske via trasig rör som är kopplade till inneslutningen och har gått sönder eller så är själva inneslutningen trasig. Detta har lett till att man fått stora stråldoser uppmätta både i reaktor 1 och 3..

Reaktor 3 är särskilt farlig för där använder man MOX bränsle för att driva reaktor. Vanligtvis så blandar man då uranet med plutonium från skrotade kärnvapen eller liknande. Plutonium är tyvärr ett mycket farligare ämne än uran.

Arbetarna har fått evakueras från kärnkraftverken kontrollrum i reaktor då ca 10 miljoner ggr högre strålvärden än normalt har påträffats där. Samtidigt så ökar strålningen utanför reaktorerna i vattnet utanför har den ökat från ca 1240 ggr normalt till 1850 ggr normalt. Det är förmodligen spillvatten från det vatten man bombad anläggningen med som runnit ut i havet och tagit med sig radioaktiva partiklar.

Turligt nog är mätningarna från Tokyo bra då man inte har uppmätt någon signifikant ökad strålning där. De höga värdena i dricksvattnet har gått ner och bakgrundsstrålningen är 0.22 uS (normalt 0.17 – 0.30 uS). Så skadorna och problemen är främst i närheten av reaktorerna.

Dock kommer det ta längre tid att fixa reaktorerna om stråldoserna i reaktorernas styrcentraler är för hög så de inte kan arbeta där.


Fukushima bättre eller ?

Nu har arbetare blivit evakuerade i Fukushima. – Detta då de verkar ha öppnat upp inneslutningen för reaktor 3 för att släppa ut gaser och minska trycket. Tyvärr är 3:an den som innehåller plutonium vilket är mycket farligare än uran eller andra radioaktiva ämnen vilket då föranlett evakueringen.

Blir trycket för högt finns risken att den exploderar och då sprider plutonium vida omkring. Genom att öppna upp så får man mera kontroll över förloppen – men sprider trots det ut radioaktivt material i luften. Förmodligen så sprids plutonium i röken och kommer man i närheten av den så kan det vara mycket farligt. Med lite tur så tunnas röken fort ut fort och faran minskar därmed kraftigt.

Det faktum att man har hittat förhöjd radioaktivitet på ställen där den inte riktigt borde ha hittas visar på att den evakuerade 20 km zonen inte är tillräckligt lång samt att förmodligen mer radioaktivitet än var som tidigare är känt har spridits från kärnkraftverken.

Givet det så finns det all anledning att undra om denna olycka kanske inte kommer att klassas som en 6:a som fransmännen sade för några dagar sedan.

Men annars har de lyckats dra el-kablar till alla verken så nu har de möjlighet att koppla igång kylningen – givet att de kan få den att fungera. Så det finns glada ljuspunkter som kan tyda på att situationen är bättre.

Så även om radioaktivt material släpps ut så sker detta inte okontrollerat utan räddningsarbetarna verkar ha situationen någorlunda under kontroll. Men än är faran långt ifrån över och många västländer har börjat rekommendera sina undersåtar att ta jodtabletter för att smittan har spridit sig till livsmedel och vatten. Detta var inte förväntat och innebär ett stort osäkerhetsmoment för alla boende i andra delar av Japan.