Kronprinsessan Viktoria måste förkasta islam

I den svenska regeringsoformen står det att kungen eller drottningen måste uppfylla successionsordningen för att tillträda:

5 § Konungen eller drottning som enligt successionsordningen innehar Sveriges tron är rikets statschef. Lag (2010:1408).

I den svenska successionordningen från 1810 står det att kungenen eller drottningen skall vara av den rena evengeliska läran och och följa den augsburgiska bekännelsen.

4 § Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten. Lag (1979:935).

I den augburgiska bekännelsen ”Confessio Augustana” står det att kungen eller drottningen måste fördöma islam:

5] De fördöma alla kätterier, som uppkommit i denna punkt, såsom manikéerna, vilka antogo två urprinciper i tillvaron, en god och en ond; likaså valentianerna, arianerna, eunomianerna, muhammedanerna och alla andra dylika.

Muhammedanerna – dvs de som tror på islam måste alltså förkastas som kättare. Detta är en del i den religiösa kapmpen mellan olika sekter inom de abrahamitiska regligionerna. Notera att de andra som räknas upp alla såg jesus som en profet men gav honom mincre betydelse än den protestantiska tron.

Slutkontentan av dagens svenska lagstiftning är att vi har krav på att en statschef måste förkasta islam.

Skall vi verkligen ha det så i ett moderna samhälle ? Kommer vi i Sverige även tvinga Estelle att ta avstånd från islam ?