Liten ljusning i Eurozonen

300px-European-UnionValåret i Tyskland gör att ekonomin där går bra med +0.7% och med ett Frankrike som går +0.5% så är det tillräckligt för att hela Eurozonen skall ha en uppgång med 0.3%. Dock är det fortfarande problem i de medelstora EU länderna som Italien och Spanien.
Återhämtning i euron utan champagne | Världen | SvD.

I en högkonkunjunkur är tillväxten normalt 3+% så i dagsläget är de 0.3% man är plus bara en indikation på att eurozonen slutat kommit ur sin recession för tillfället. Det hela är inte mycket att glädjas över då man bara fått ansiktet över vattenytan. Samtidigt så finns risk för dubbel-dip då Italien och Spanien behöver visa pånolltillväxt så recessionen i dessa länderna slutar innan man kan säga att Eurozonen har blivit helt frisk och risken är över. Risken finns att Tysklands expansiva valårsbudget inte kommer gälla nästa år och att då eurozonen återigen kan hamna i recession.

En sak som hjälper till att dra upp tyskland är de stora privata investeringarna i sol och vindkraft som hjälper till att driva landets ekonomi. Omställningen från kärnkraft med bidrag gör att det för privatpersoner blivit lönsamt att sätta upp solceller på sina tak. Under 2012 så investerades 20 miljarder euro i småskalig förnybar energi dvs främst solceller(och då främst av privatpersoner) och 6 miljarder i storskalig förnybar energi. Totala summan beräknas bli 260 miljarder euro till 2020 då 35% av tysklands energi skall komma från förnybar energi.

Tysklands satsning på förnybar energi till motsvarande 1-2% av BNP per år leder till stora infrastruktursatsning som görs av privatpersoner och inte staten. Nationalekonomen Keynes tillhör dem som brukar förorda att staten skall satsa på investeringar i infrastruktur när det är lågkonjunktur för att sätta folk i arbete och hålla upp landets ekonomi. Energiomställningen som sker i Tyskland är egentligen ett smart sätt att skapa tillväxt i en lågkonjunktur och låta privatpersonerna stå för huvuddelen av notan.


Svårt bygga ut svensk kärnkraft

När regeringen kom med sin plan att bygga ut kärnkraften och ersätta de gamla kärnkraftverken så sade man att det skulle byggas ut på de existerande platserna där kärnkraftverk redan ligger. Men nätverken som skall frakta energin från dessa kärnkraftverk finns inte idag. Kärnkraftverken klarar inte en utbyggnad.

För att kunna bygga nya större kärnkraftverk och ersätta dagens kärnkraftverk – som var planen i regeringens lösning – så behöver man även satsa stora pengar på att även bygga ut kraftnätet så att de klarar av den högre kraftproduktionen. De ledningar som finns är helt enkelt inte dimensionerade för ökad elkraftproduktion. Det kommer krävas mångmiljardinvesteringar i kraftnät för att genomföra regeringens planer.

Endast i Ringhals så finns det kapacitet att bygga ut nätverket. Så i Ringhals skulle det kunna gå att byta ut de existerande kraftverket mot större kärnkraftverk. I Oskarshamn finns geografiska hinder för att bygga fler nät så där är det i praktiken omöjligt att bygga nya nät och därmed så går det där inte att utöka produktionen även om man vill.

I Forsmark så håller man på att bygga om kärnkraftverken och de effekthöjningar man då kommer göra har visat sig svåra att kunna bygga nät för. Så även där kommer det vara svårt att öka effekten.
Detta betyder att kostnaden att ersätta dagens kärnkraftverk med ny kärnkraft kommer att öka då det även innebär stora investeringar i elnäten.

För att få ekonomi i kärnkraften så går ritningarna mot att bygga större och större kärnkraftverk. Moderna kärnkraftverk är ca 3 ggr så stora som äldre som t.ex. Oskarshamn 1 (O1). O1 är Sverige äldsta och det kärnkraftverk som kommer behöver ersättas först. Men det finns idag inga elnät som gör det möjligt att bygga ersättningskärnkraftverk på den platsen. Med de geografiska problemen så kan vi anta att när väl beslut tas om att att O1 skall läggs ner så kommer inget ersättningskraftverk byggas på oskarshamn. Ett alternativ vore att iofs bygga ett nytt kärnkraftverk som då ersätter både Oskarshamn 1 och 2.

Just nu pågår en uppgraderingar av vattenkraften då många svenska vattenkraftverk börjat bli gamla och behöver moderniseras. Detta kommer även innebär högre maxproduktion och därmed större möjligheter för vattenkraften att ersätta kärnkraften. Samtidigt så slår vindkraften rekord i energiproduktion hela tiden.

Just nu har vi i Sverige inga problem med kraftförsörjningen. Går bara kärnkraftverken så kommer vi de närmaste åren inte har några problem med kraftförsörjningen och kommer ha överskott i kraftproduktionen.

Nu sker det även andra saker – energiminister Hatt har lovat ännu en utredning som skall titta på nettodebitering av el så att hushåll som producerar el skall kunna byta den mot el under andra tidpunkter utan att det innebär stora krav på skatter från skatteverket. Till det kommer att man även infört timdebitering av el så att de som förbrukar stora mängder el – t.ex. eluppvärmda hus har möjlighet att få ett bättre grepp på sin elkostnader och förskjuta elanvändningen från dagtid till nattetid då elpriserna är lägre.

Ingen av dessa nya åtgärder kommer innebära någon större elproduktion men det kan hjälpa till att folk sparar el riktigt kalla vinterdagar vilket kan hjälpa till att minska topp-belastningen på det svenska elnätet.

För bygga ny kraft tar lång tid. Många kraftverk tar ett decennium att bygga med alla tillstånd och överklagande i domstolar som ofta hör till dagens byggande av nya kraftverk.

Att bygga nät tar det med lång tid. Sydvästlänken beslutades om 2008 och förväntas vara klar med första etappen 2015 och med tredje och sista biten tidigast 2019.

Så Sverige kan klara av att ställa av ett av våra äldsta och mindre kärnkraftverk utan att det egentligen kommer ha någon större påverkan på elpriset. Men frågan är: hur skall vi ersätta resten av våra kärnkraft runt 2030 när många av dagens kraftverk måste börjas läggas ner pga de går för ålderstrecket ? Med långa ledtider för att bygga nät och kraftverk så är det frågor som behöver vara besvarade innan 2020.


Vindkraften ersätter Barsebäck

Vindkraften producerar numera ungefär lika mycket som 1.5 barsebäckkärnkraftverk. Då den byggs ut i rasande takt så kommer den snart vara så att Vindkraften ersätter Barsebäck – NyTeknik.

Både 2009 och 2010 så var vi i sverige tvungna och importera el för att klara oss. Men med ökad vindkraft så kommer elpriserna att kunna sjunka igen. Tyvärr så innebär de stora export/importledningarna av el en nackdel då det även betyder att det går att exportera el. Det gör att elpriserna kommer att gå mot de priser som gäller i högprisländerna som Tyskland och Danmark då de vill köpa billig el från Sverige.

För att få ner elpriserna ännu mera så skulle vi behöva producera mer el än vad sverige behöver och kan exportera – då först kan elpriserna gå ner rejält. Men det betyder även att Sverige då kommer kunna sälja mycket el till utlandet. Sverige har chansen att bli ett rikt el-land pss som många oljaländer idag har blivit rika på sin olja. Med vårt stora land och mycket ödemarker så kan vi bli storexportör av el-energi till kontinenten.


Vattenfall måste lägga ner Ringhals ?

I två och ett halv år så har Vattenfalls kärnkraftverk i Ringhals stått under särskild tillsyn från Strålsäkerhetssmyndigheten (SSM). Även om det inte finns några omedelbara krav på nedläggning så hotar nu SSM med att kanske återkalla tillståndet för kärnkraftverket i Ringhals.

Det senaste problemet på Ringhals var den kvarglömda dammsugaren som kostade över 1 miljard att åtgärda då den orsakade en brand som de har tvingats sanera. SSM anser att Ringhals brister i egenkontroll dvs genomför inte de kontroller som behövs för att driva kärnkraftverket på ett säkert sätt. När småsaker som att glömma att ta bort en dammsugare från ett område där de inte bör finnas i när kärnkraftverket är i drift inte fungerar så är det bara en ytterligare indikation på att allting inte står rätt till på Ringhals. Det är dock svårt att veta var problemen finns även om SSM verkar peka på att det kanske snarare är ledningen än fotfolket som gör fel.

De som driver Ringhals får nu ett halvår på sig att komma tillrätta med problemen eller så kan SSM välja att återkalla tillståndet.

En nedstängning av Ringhals skulle allvarlig minska den svenska elproduktionen och driva upp elpriset på marknaden. Vi får hoppas ägarna till Ringhals tar varningen från SSM på allvar och faktiskt ser till att förbättra situationen på Ringhals.


Svenska kärnkraftverk klarar inte svenska jordbävningar ?

Slås av nyheten att de svenska kärnkraftverken inte visar sig klara av kraven de måste uppfylla för att klara av en jordbävning. Det finns risk att om en stor svensk jordbävning uppträder så kan det innebära problem i vissa kärnkraftverk.

Till det kommer att de även har problem om det skulle uppstå problem i mer än en reaktor i taget. Sker en normal jordbävning för svenska förhållanden så kommer väl knappast en reaktorinneslutning att gå sönder men däremot så kan det vara problem med kraftledningarna till reaktorn eller de ställverk som finns i närheten av reaktorn. Nu har vi i sverige så att en reaktor är inte ensam utan det finns 3-4 reaktorer på varje område. För en av dem problem så kan man klara av att ta hand om det. Men får tre kärnkraftverk på samma område problem så har de tydligen inte tillräckligt mer personal för att hantera detta.

Det här kommer att innebära att kärnkraftverkens säkerhet behöver uppdateras för att bättre anpassas till de tänkbara situationer de kan råka ut för.


Två år av högt elpris

Mindre el efter turbinproblem vid kärnkraftverket i Oskarshamn 2. Det innebär att verket kommer tvingas köra med låg effekt och leverera mindre el till elnätet. Problemet kommer att lösas först sommaren 2013.

Detta innebär att Sverige under 2 år kommer få längre elproduktion och därmed så kan vi förvänta oss 2 vintrar till med högt elpris. Som tur var har vindkraftproduktionen ökat och har de senaste 12 månaderna motsvarat 5% av den producerade elen. Men fortsatt utbyggnad av vindkraften så kanske vi inte får så höga elpriser som det kan ha blivit pga dessa problem.

Det är trist att kärnkraften de senaste 4 åren haft stora problem och fått gå med mer eller mindre minskad kapacitet. Ett tydligt tecken på att vår kärnkraft är gammal och i stort behov av reparationer. 2013 förväntas O2 att få ökad kapacitet genom uppgraderingar vilket då ökar det verkets kapacitet att producera el – men det är tyvärr två är kvar tills dess.


Energi: Goda affärsmöjligheter för Sverige

Tysk avveckling leder till högre elpriser tror forskare. Det finns dock en sak som kan stoppa det och det är att om vi i Sverige börjar producera stora överskott av el-energi. Idag har vi ett underskott på 2 TWh per år men med en utbyggnad av vindkraften till att producera 30 TWh per år så kommer vi i Sverige få ett el-överskott.

Dessa el-överskott kan vi sedan sälja till Tyskland och få bra betalat för. Med dubbelt elpris så blir det ekonomiskt lönsamt att storsatsa på vindenergi i Sverige. Här har vi ett stor möjlighet att bygga stora vindkraftfarmar i havet längst sveriges väst och sydkust. Med el-kraftverk på väl valda platser så kan vi sedan sälja el till Tyskland med god förtjänst.

Sverige säljer idag järn och papper – i framtiden kan vi även komma att sälja el.

Andra bra möjligheter uppenbarar sig för alla företag i elkraftbranschen. Nya elkraftverk baserade på förnyelsebar energi som solkraft och vindkraft kommer få ett uppsving i Tyskland. Många husägare vill ha solceller på taken eller sätta upp en liten vindsnurra för att få ner kostnaden för elräkningen. Men det behövs även nya kraftnät till alla nya elkraftverk. Det innebär att svenska företag som ABB, SKF och andra får möjligheter att sälja sina produkter till Tyskland nu när de bestämt sig för att avveckla sin kärnkraft till 2022.


Sverige tredje sämst i världen på kärnkraften

vindkraftverkEn gång i tiden jobbade jag på ABB. ABB tillverkade många av de kärnkraftverk vi idag har i Sverige. Därför känns det tråkigt att se att de kärnkraftverken idag är en av världens sämst skötta kärnkraftverk. Tyvärr är Sverige tredje sämst i världen på kärnkraft.

Tittar man på långtidslistan med ranking av kärnkraften sedan starten så är vi t.ex. efter länder som Ryssland, USA och Japan (alla de länder som haft kärnkraftolycka av nivå 5 eller högre ) även om vi då är hela sex platser bättre än jumbon Pakistan. Nej, den svenska kärnkraften verkar idag har inte kunnandet eller en verksamhet som ger fog för ett stort framtidshopp för kärnkraften. För få utbildade och får kortsiktigt tänkande gör att kärnkraften om den skall överleva behöver en nytändning.

De senaste 2 åren har varit katastrofala för den svenska kärnkraften och den får i huvudsak ta skulden för att Sverige de senaste åren varit nettoimportör av el-energi. Egentligen skulle de svenska kärnkraftverken behövt renoverats redan i slutet av 90-talet men då ekonomerna fick säga sitt så tänkte de sig helt enkelt köra slut på kärnkraften tills den skulle stängas av vilket uppenbarligen gjort att man inskränkt på underhållet av kärnkraftverken vilket då tyvärr påverkat verkens säkerhet.

Med tanke på att man idag alltmer ifrågasätter de typ av kärnkraftverk som finns i Sverige idag och samtidigt som nya typer av kärnkraftverk verkar vara långt borta så verkar det som vi kommer köra kärnkraften tills dagens kraftverk tar slut. Nu har vi dock fördelen att även ha ett stort land så vindkraft är en kraftkälla som kan ökas rejält och som är på väg att bli ett tredje ben att stå på i den svenska kraftproduktionen. För att få ner el-priset och skapa el-överskott i Sverige så är vindkraften idag det mest gångbara alternativet för att öka el-produktionen. Självklart hoppas jag även på att kärnkraftverken lyckas fixa till sina problem och faktiskt leverera mer el-energi än de senaste 2 rätt katastrofala åren.

I Tyskland har de en plan på att avveckla kärnkraften till 2022 vilket för mig är en väldigt aggressiv avveckling och kräver att den ersätts med gas och kolkraftverk. Detta sägs kunna drabba vattenfall tyska verksamhet men ger då även sverige en stor möjlighet att exportera el till tyskland om vi här kan öka el-produktion.


Säkerhetszon runt Fukushima

20 kilometer runt Fukushima stängs helt .Japanska myndigheter har nu valt att helt stänga av en ring med 20 km från kärnkraftverken i Fukushima och förbjudit infart i området. Tidigare så var det bara varning om att man inte skulle befinna sig i området.

Fukushima är idag klassad lika allvarlig som Tjernobyl. I Tjernobyl är det nu diskussioner om att göra en ny inneslutning av problemkärnkraftverket och det beräknas kosta 6.6 miljarder kr.Så fortfarande långt efter olyckan så dras man med stora kostnader för att rensa upp efter den.

Hur stor kostnaderna blir efter Fukushima vet vi förmodligen inte på många år – med tanke på att de är säkerhetsklassade lika högt som Tjernobyl så kan vi dock förvänta oss att de blir mycket stora. För alla de som bor i närheten i den nu förbjudna zonen runt kärnkraftverken så kommer det förmodligen innebära lång väntan på att återfå en normal vardag och de riskerar att få vänta en lång tid på att få ekonomisk kompensation för de förluster i egendom. De kommer förmodligen aldrig kompenseras fullt ut för de umbäranden, förlorade arbetsinkomster och den ökade chansen att de får cancer.

Tyvärr tillhör det vad vi människor måste acceptera – att nästan all produktion av energi har faror med sig och har man otur så kan det leda till stora problem.