Glas stoppar läcka i Fukushima

I Fukushima har en radioaktiv läcka stoppas genom att stänga igen den med flytande glas. Det innebär att den läckan som förorenat vattnet nu stängts till så nu kommer förhoppningsvis radioaktiviteten att långsamt minska när de radioaktiva ämnena sönderfaller och förstörs.

Det betyder inte att faran inte är över. Det kommer ta månader tills radioaktiviteten är nere på någosånära normala värden när de flesta radioaktiva partiklar med kort halveringstid förbrukats. Men frågan är fortfarande hur hög halten av cesium-137 kommer vara men då det borde vara en mindre del av radioaktiviteten så borde man tänka sig att många kommer flyttat tillbaka till hösten. Sedan kommer det ta en 5 år av kylning innan man kan börja att plocka ut bränslet ut kärnkraftverket.

Faran är inte över men det verkar absolut som de har det hela under kontroll och att det inom kort kommer ses drastiska förbättringar av strålningsnivåerna i och omkrig kärnkraftverken.


Motion: Piratpartiets energipolitik

Piratpartiets logga

Följande är en motion jag lämnat in till Piratpartiets årsmöte som börjar i helgen.

I partiets forum och även i blogginlägg har partiets energipolitik diskuterats och jag tog fram ett förslag som tagits emot varmt av många – med tillagda ändringar från andra så vill jag härmed presentera det för medlemmarna med en förhoppning att det kan läggas in i vårt principprogram.

Jag yrkar att

följande text läggs in i piratpartiets principprogram:

Sveriges utsatta energisituation

Sverige är ett nordligt land med kallt klimat och långa avstånd. Sverige är beroende av att ha en bra och stabil kraftförsörjning i hela landet med bra redundans så att inte folk får frysa i sina bostäder, tågen slutar gå och Internet går ner. Sverige behöver därför redundans i energipolitiken, många kraftverk och bra distribution så att energin kan färdas dit den behövs, när den behövs och i den mängd det behövs. Stabil energiförsörjning är grundläggande för hela vårt samhälle och ekonomi

Energipolitik med redundans

Energipolitiken skall gå ut på att se till att ha redundans i energiproduktionen och distributionsnäten. Går ett kraftverk ner så skall energiproduktionen kunna ersättas med energi producerad i annat kraftverk. Ett diversifierat ägande av energiproduktionen bidrar också till högre redundans och motverkar skadliga monopol och oligopol.

Finns det systemfel i en typ av kraftverk så alla av den typen måste stoppas för reparation så finns en fördel av att inte ha all kraftproduktion av samma slag eller av samma typ av produktionsanläggning. Mindre kraftverk och av många olika typer leder till stor redundans.

Vid produktionsstopp av energiproduktionen eller distributionsnäten för underhåll bör de annonseras i god tid. Alla kraftägare bör samarbeta för att tillgodose att produktionsstopp för underhåll är spridda under året så att inte stora delar av energiproduktionen är nere samtidigt eller under för Sverige kritiska vintermånader. Underhåll kan med fördel göras på våren då det är lång tid kvar till nästa vinter då energiproduktionen behövs och inte vänta på till slutet av sommaren och stänga ner stora delen av Sveriges kraftproduktion precis innan den behövs.

Kraftpolitiken måste vara långsiktigt så att man i god tid när ett kraftverk blir gammal och tas ur produktion kan ersätta det med ett nya och moderna kraftverk som genererar minst lika mycket energi. Byggandet av kraftverk bör även göras så att man kan generera det energibehov som samhället behöver.

Bortfall skall kunna kompenseras av att man i stället kör annan kraftproduktion. Det kräver att det finns tillgänglig produktion som kan tas till när de normala kraftproduktionen går ner av någon orsak. Sverige har tur att vi har mycket vattenkraft som kan användas för att reglera kraftproduktionen när andra kraftverk går ner.

Säker och bra kraftproduktion

Kraftproduktionen skall vara baserad på energislag med en långsiktigt säkrad tillgänglighet av bränsle och där det är låga utsläpp av föroreningar.

Kraftproduktionen bör vara baserad på många enheter som är distribuerade över hela landet vilket omöjliggör att ett enstaka fel i en enstaka punkt påverkar hela energiproduktionen i stort. Kraften bör i görligasta mån produceras i kraftverk som inte är mål för terroristattacker så vi slipper ökat behov av övervakning i samhället och eller där sådana attacker får minimal påverkar på Sveriges och dess kraftproduktion.

Tillstånd skall ges snabbt och effektivt. Dubbla tillstånd från samma myndighet skall undvika att behövas. Kommunernas vetorätt mot vindkraftverk bör tas bort för de har möjlighet att stoppa utbyggnaden genom att vägra att ge byggnadtillstånd för verket.

Kraftproduktionen bör inte vara föremål för stora statliga subventioner och ersättningar utan alla produktionssätt bör behandlas lika. Kraftverk som släpper ut föroreningar bör beskattas för de kostnader det innebär att kompensera och ta hand ta hand om föroreningarna. Staten bör inte automatisk återförsäkra stora kraftverk gratis utan bör ta ut en avgift motsvarade den kostnad en sådan försäkring kan orsaka i långa loppet.

Alla verk som förbränner sitt bränsle måste ha mycket god rening av utsläppen och skall betala koldioxidskatt och skatter för de partiklar de släpper ut. Kärnkraftverk får betala för kostnaden att ta hand om kärnavfallet tills det inte längre är farligt samt betala stora försäkringspremier för eventuella utsläpp av radioaktiva ämnen vid olyckor. Även vindkraftverk får då stå för sina egna försäkringar och vattenkraftverk måste ha försäkringar mot att de då kan brista och släppa ut en stora flodvågor efter Sverige älvar. Alla kraftslag skall själva betala för de merkostnader de kostar samhället.

Val av energislag

Piratpartiet förespråkar ingen energiproduktion över någon annan utan alla som kan uppfylla de generella kraven på kraftverken skall få konstrueras, byggas och startas. Framtiden får då utvisa vilka energislag som kan uppfylla kraven vi vill ha på produktionen och vilka som inte kan det. Forskning kan förhoppningsvis lösa de flesta av problemen många energislag har så att de bli konkurrenskraftiga och används för att producera miljösäker och billig energi.


Reaktorerna läcker ?

Uppdatering: Det visar sig att ursprungliga larmet om höga stråldoser i reaktor 1 var fel. Så faran där är inte så farlig som uppgetts.

Redan i fredags började man från japanskt håll varna för att eventuellt kan reaktorernas inneslutning ha skadats och härdarna håller på att nå ut i naturen. Det kan ske via trasig rör som är kopplade till inneslutningen och har gått sönder eller så är själva inneslutningen trasig. Detta har lett till att man fått stora stråldoser uppmätta både i reaktor 1 och 3..

Reaktor 3 är särskilt farlig för där använder man MOX bränsle för att driva reaktor. Vanligtvis så blandar man då uranet med plutonium från skrotade kärnvapen eller liknande. Plutonium är tyvärr ett mycket farligare ämne än uran.

Arbetarna har fått evakueras från kärnkraftverken kontrollrum i reaktor då ca 10 miljoner ggr högre strålvärden än normalt har påträffats där. Samtidigt så ökar strålningen utanför reaktorerna i vattnet utanför har den ökat från ca 1240 ggr normalt till 1850 ggr normalt. Det är förmodligen spillvatten från det vatten man bombad anläggningen med som runnit ut i havet och tagit med sig radioaktiva partiklar.

Turligt nog är mätningarna från Tokyo bra då man inte har uppmätt någon signifikant ökad strålning där. De höga värdena i dricksvattnet har gått ner och bakgrundsstrålningen är 0.22 uS (normalt 0.17 – 0.30 uS). Så skadorna och problemen är främst i närheten av reaktorerna.

Dock kommer det ta längre tid att fixa reaktorerna om stråldoserna i reaktorernas styrcentraler är för hög så de inte kan arbeta där.


Strålning i Tokyos vatten för stark för spädbarn

Japans huvudstad Tokyo har uppvisat hög strålning – så mycket som 110 becquerel har uppmäts i vattnet. Myndigheterna uppmanar folket att inte ge barn modersmjölkersättning med dricksvattnet från kranarna för det kan skada barnen.

Becquerel är hur många atomer som sönderfaller per sekund och är ett mått för att räkna den radioaktiva strålningen som avges. Sieverts är en beräkning av hur mycket strålning en kropp erhåller där man tar hänsyn vad det är för strålning. Båda kan användas för att beräkna hur farligt radioaktiviteten är och hur farlig den är för människan.

I ivern att stoppa radioaktivetet skall släppas ut har man i Japan sprutat stora mängder vatten på kärnkraftreaktorerna. Vattenet har förångats och spritts i atmosfären. I vattenångorn har då även radioaktiva partiklar färdats med. Vattenångarn sedan fallit ner och förgiftat växter och ytvattnet. Vissa grönsaker utanför den 20 km spärrzonen har visat sig bli radioaktiva. USA har beslutat om ett importstopp av livsmedel från Japan pga riskerna med att de kan innehålla radioaktiva partiklar.

Men vattenångan har även åkt ut i havet och fiske från havet har även den befunnits ha för hög radioaktivitet. De som drabbats är utanför den spärrzon på 20 km runt kärnkraftverken. Det indikerar på att rätt mycket radioaktiva partiklar har spridits med luften med de gaser som undflytt kärnkraftverken.

Huvuddelen av de partiklar som då spridits har relativt kort halveringstid – upp till 14 dagar. Men cesium-137 – den partikel som kom att orsaka stor oro efter Chernobyl-katastrofen – har en halveringstid på 30 år.

Nu är det förmodligen så att det man uppmätt är då enstaka platser där man fått ovanligt stor andel partiklar som påverkat. Med tiden så kommer dessa att spridas ut över ett större område och därmed så kommer koncentrationen minskas avsevärt och det enda som händer är att man får lite högre bakgrundsstrålning i Japan under några år. En viktig sak med radioaktiv strålning är det faktum att det är en hög koncentration som är farlig – så en liten ökning av den allmänna bakgrundsstrålningen är inte oroande på något sätt. Så länge som inte fler allvarliga utsläpp av radioaktivitet sker så är det något som kan hanteras.

Själv kommer jag hålla mig borta från Japan och ser ingen anledning och åka dit. Men även de som bor i Japan kan vara rätt säkra på att allting verkar vara på rätt väg. ELen är tillbaka till kraftverken och de håller på att försöka se till att återingen ta kontrollen över kraftverkens nedkylning så att de kan stoppa de radioaktiva nedsläppen. Så på det hela ser det rätt mycket ljusare ut än vad läget var för bara några dagar sedan.

Kostnaderna för återuppbyggnaden kommer bli stora – både i radioaktivt förorenade zoner – men även för jordbruk och fiskerinäringen som då inte kommer att kunna sälja sina varor på länge. Ja räknar även kallt med att kärnkraftverken som nu drabbats aldrig återstartas utan de läggs ner. men detta kommer även få återverkningar för alla kärnkraftverk jorden runt. Man kommer få titta över hur man klarar av att hantera en situation där elektriciteten går ner och se över hur man löser det problemet så risken finns att denna katastrof kan kräva investeringar i mångmiljonklassen på många kärnkraftverk. Kostnaden för kärnkraften stiger. Kostnaden för att bygga ny kärnkraft kommer stiga då myndigheterna kommer kräva mer säkerhet i nya kärnkraftverk.


Fukushima bättre eller ?

Nu har arbetare blivit evakuerade i Fukushima. – Detta då de verkar ha öppnat upp inneslutningen för reaktor 3 för att släppa ut gaser och minska trycket. Tyvärr är 3:an den som innehåller plutonium vilket är mycket farligare än uran eller andra radioaktiva ämnen vilket då föranlett evakueringen.

Blir trycket för högt finns risken att den exploderar och då sprider plutonium vida omkring. Genom att öppna upp så får man mera kontroll över förloppen – men sprider trots det ut radioaktivt material i luften. Förmodligen så sprids plutonium i röken och kommer man i närheten av den så kan det vara mycket farligt. Med lite tur så tunnas röken fort ut fort och faran minskar därmed kraftigt.

Det faktum att man har hittat förhöjd radioaktivitet på ställen där den inte riktigt borde ha hittas visar på att den evakuerade 20 km zonen inte är tillräckligt lång samt att förmodligen mer radioaktivitet än var som tidigare är känt har spridits från kärnkraftverken.

Givet det så finns det all anledning att undra om denna olycka kanske inte kommer att klassas som en 6:a som fransmännen sade för några dagar sedan.

Men annars har de lyckats dra el-kablar till alla verken så nu har de möjlighet att koppla igång kylningen – givet att de kan få den att fungera. Så det finns glada ljuspunkter som kan tyda på att situationen är bättre.

Så även om radioaktivt material släpps ut så sker detta inte okontrollerat utan räddningsarbetarna verkar ha situationen någorlunda under kontroll. Men än är faran långt ifrån över och många västländer har börjat rekommendera sina undersåtar att ta jodtabletter för att smittan har spridit sig till livsmedel och vatten. Detta var inte förväntat och innebär ett stort osäkerhetsmoment för alla boende i andra delar av Japan.


Fukushima 50 – hjältarna i kärnkraftsolyckan

Bloggade redan igår om hjältarna vid kärnkraftverket – de personer som i 50-mannalag går till kärnkraftverket för att försöka stoppa härdsmältor, explosioner, bränder och rädda människorna från en katastrof. Det är därför kul att se att även tidningarna börjar skriva om hjältarna och beskriva deras vardag och de besvär de har och farligt det är att bekämpa problemen vid kärnkraftverket.

Det är inte förvånande att det finns sådana människor. Hjältar – personer som gör något utöver det vanliga för andra människor – har alltid funnits i värdshistorien. De har hyllats i historier som Herkules tolv storverk redan i antiken.

Den strålning de människor utsätts för verkar variera kraftigt från bråkdelar av en mS till ibland flera hundra mS så det finns all anledning och oroa sig för att många av dem kommer få cancer och i värsta fall bli sjuka direkt av för mycket radioaktivitet som kommit på dem.

Igår läste jag en blogg från en bloggare – ingen länk för jag vill inte hänga ut bloggaren – som inte vet att en härdsmälta inte är en explosion. Så varför inte skriva en kort beskrivning av vad ett kärnkraftverk är, fungerar och vad härdsmälta är – så här kommer en förenklad populärvetenskaplig beskrivning av det hela.

Radioaktivitet.
Uran är ett av de instabila materierna. Normalt så sönderfaller Uran mer eller mindre spontant genom att atomen klyvs och bildar mera stabila ämnen. När så sker så blir det några partiklar över som då strålas ivag – det är den radioaktiva strålningen. Radioaktiviteten slutar först då allt uran är har sönderfallit och det tar lång tid. Halveringstid är ett begrepp som anger hur lång tid det tar innan hälften av ämnet är förbrukat.

Atombomb
Finns det mycket uran på ett och samma område så är chansen stor att en partikel från en sönderfallande uranatom träffar en annan uranatom och klyver den. Med mycket uran på en och samma plats så kommer enormt många partiklar flyga runt och stora mängder av atomer att klyvas samtidigt – det ger då upphovs till stor hetta och en stor explosion. En atombomb består då av flera bitar med uran som via sprängämnen skjuts mot varandra för att skapa en kritisk massa för att få bomben att explodera.

Kärnkraftverk
I ett kärnkraftverk lägger man uran i pellets. Dessa pellets läggs i rör som skjuts ner i en vattenbassäng. De är dessa som då tillsammans kallas härden där det finns tillräckligt med uran i rören för att hela tiden se till att atomerna i röret klyvs utan att då påverka de andra rören för mycket. När då atomerna klyvs så är chansen större att de träffar något annat är uranatomer så vad som sker är att det blir då en kontrollerad explosion där energin tas tillvara. Skillnaden är som mellan en mordbrand och ett brinnande ljus. Problemet för ett kärnkraftver uppkommer om det inte finns något kylande vatten som absorberar strålningen.

Härdsmälta
Finns det inget kylvatten så ökar hettan i reaktorn och blir den tillräckligt hög så börjar uranet smälta. Det leder då till en härdsmälta där härden bli en extremt varm flytande massa. Namnet china syndromet kommer sig av att denna varma massa kan då brinna igenom inneslutningen och borra sig ner i jorden och där smälta den och på sätt gå ändra ner till magnan i jordens innandöme. Detta är i praktiken inte möjligt då man har uppsamling under härden så det skall inte inträffa samt att den inte är tillräckligt varm för att gå igenom jordens skorpa.

Men hettan kan då få allting att börja brinna i kärnkraftverket och det är det farliga. För brand innebär sot och med den kommer det då åka med små små radioaktiva ämnen som cesium som då kan komma in i människorna och ge dem cancer. Men tvättar man av sig så kan man stoppa partiklarna och därmed slippa få cancer. Det är därför man ber folk att stanna inne så de kan inte råka inandas eller äta radioaktiva partiklar.

Jod tabletter används för att säkerställa att även om man råkar få i sig en cesium så stannar den inte kvar i kroppen och orsakar cancer. Dessa tabletter måste tas i direkt anslutning till olyckan för att vara verksamma. Äter man dem för tidigt eller i förebyggande syfte så har de ingen verkan – däremot så kan man då drabbas av förgiftning av att få i sig för mycket jod – därför bör tabletter bara tas direkt när en kärnkraftsolycka skett och omgivningen är fylld med små radioaktiva partiklar.

Problemet med radioaktivitet är att det finns inget skydd man kan ta mot det – annat än att klä sig i kläder som skyddar mot partiklarna på bästa sätt och dessutom så bör man undvika att andas luften och äta och dricka mat som partiklar kan ha kommit in i. Så länge man inte är i närheten av härden eller får i sig partiklar som spritt sig därifrån så är man säker från att råka illa ut.

En sak bör man veta och det är att atomer består till största delen av tomrum så även om en man råkar ut för radioaktiveten så är chansen att den träffar en av ens atomer i kroppen rätt liten – det behövs ett stor mängd strålning för att de skall träffa tillräckligt många av ens atomer för att strålningen skall göra någon större skada på kroppen. Men det hela är slumpmässigt. Det kan räcka med att en enda liten partikel av strålningen träffar fel atom i kroppen för att man skall få cancer men chansen är så liten att i verkligheten krävs det att kroppen träffas av många miljarder partiklar för att så skall ske. Det är helt upp till om man har otur eller ej som avgör om man får cancer.

Varje gång man går till tandläkaren och får en röntgenbild tagen så kan det leda till cancer men risken är så liten att den fördel det innebär att kunna fixa tänderna överväger stort de extremt lilla chansen att det leder till problem. Men det är samma sak som att åka bil eller att flyga – det finns en chans att man dör – men den får uppvägas av de möjligheter det ger att kunna färdas från en plats till en annan.

Fukushima 50 – hjältarna i kärnkraftsolyckan trotsar den risken det innebär att utsätta sig för strålningen för den tjänst de gör mänskligheten. De kan stoppa en härdsmälta och stoppa att en brand sker och därmed hjälpa till att stoppa att hela japans huvudstad med miljontals innevånare fylls med radioaktiva partiklar. Deras chans till ett förkortat liv är värt väldigt lite jämfört med hur många andras livs som kan förkortas om man inte tar hand om det hela.

Idag har äntligen Japan höjt olyckgraden till en 5:a – lite sent tycker jag för allting har pekat på att de varit på nivå 5 många dagar nu. Men som vanligt vill man rädda ansiktet i Japan så det är väl ankomsten av experter från internationella atomenergiorganet IAEA som fått dem att höja graderingen.


En förlorande kamp ?

Det är mycket svåra förhållanden för arbeterna vid kärnkraftverket i Japan. De försöker föra en kamp mot radioaktiviteten med målet att få in tillräckligt med kylning för att hinna evakuera medborgarna.

Jag tror nämligen inte att de klarar av att kyla ner reaktorerna genom att bomba dem med vatten från helikoptrar. Vad jag kan se av vad de gör när de desperat försöker använda helikoptrar för att dumpa vatten för att kyla härden så känns det inte som något alternativ man kan hålla på med i de år det kommar ta innan man kan börja att ta hand om avfallet på ett mera koncentrerat sätt. Jag hoppas jag har fel – men jag får intrycket att alla kärnkraftverken där det nu är problem så kommer de råka ut för mer eller mindre härdsmältor.


En video filmad från en helikopter visandes skadorna på kärnkraftverken.

Man har lyckats dra nya elkablar som skall ge el till pumparna som skall pumpa in vatten i kärnkraftverken och om det är lyckat så kan det vara det som behövs för att stoppa härdsmältan. Så det finns hopp.

Samtidigt så har det varit jordbävning av styrka 5.8 nära Tokyo – så det hela är inte över ännu. Just nu är månen som närmast jorden och den 19 mars så sägs månen var riktigt stor fullmåne – så stor är den aldrig annars. Det kan mycket väl vara så att den dragningskraft som månen utgör mot jorden är den som får alla dessa jordbävning att inträffa just nu. Men chansen att det inträffar är mycket liten. Men man vet aldrig.

Just nu är 3 av de 6 reaktorerna instabila och de radioaktiviteten är så hög att man får i sig motsvarande en årsdos från bakgrundstrålningen på en kvart. Hjältarna som jobbar med att stoppa det hela har av regeringen fått dispans att få hela 250 mSivert innan de måste bytas ut. Redan vid 1000 mSivert så börjar man få radioaktivitetssjukdommar. Tack vare skyddsutrustning så är de inte helt exponerade mot denna dosen som kraftverket sprider men jag är rädd att många av dem kommer få sina liv förkortade av cancersjukdommar eller annat. Men utan deras insats så skulle situationen vara mycket värre. Just nu är läget desperat.

Det känns därför mycket trist att höra att Jinge fått en massa fejkommentarer där folk påstår sig vara positiva till kärnkraften. Lobbyismen från kärnkraftsanhängarna känns väldigt opportunistisk i tider som dessa.

Vill till slut tipsa om Cornucopia med en utläggning om hur man behöver evakuera runt de svenska kärnkraftverken för att få bort alla inom en 20 km radie. I de flesta svenska kärnkraftverk så är det relativt få som behöver evakueras de flesta under 20 000 förutom Ringhals som har ca 56 000 personer som behöver evakueras. Även på denna blogg finns det gott om kärnkraftpositiva inlägg från kärnkraftlobbyn.


Nyhetssvepet måndag den 14 mars

Liberaldemokraterna vill reformera Piratpartiet ? Det är alltid enklare och ändra på andra än sig själv och gräset är grönare på andra sidan häcken. Såvitt jag vet har de inte lyckats samla in de underskrifter som behövs för att registrera partiet hos valmyndigheten. Så de behöver få fler medlemmar och väljare och att då liera sig med piratpartiet är ett sätt att få det. En eller annan i liberaldemokraterna stödde Piratpartiet i valet så det är egentligen inte så konstigt om (L) skulle närma sig Piratpartiet. Futuriteter tycker dock inte alls det är en bra idé och ser det mera som att L vill söndra och härska medan t.ex. HAX talar om Piratpartiet liberalerna och Christian Engström tycker att det är en bra idé.

Användningen av RUT-avdrag har fördubblats till 170 000 under 2009. Främst unge barnfamiljer där både jobbar verkar vara de största användarna. Men även många äldre med 85+ år har använt tjänsterna.

Kärnkraften är jättebra förutom uranbrytningen, slutförvaringen och risken enligt fd socialdemokratiska partiledarkandidaten Veronica Palm.

Kärnkraftskatastrofen i Japan är av samma typ som drabbade Forsmark 2006 när elen slogs ut. Kärnkraftverk får problem när de inte får el som kan hantera kylningen av kärnkraftverken.

Beatrice Ask försöker köra pengaargumentet för att få Sd och rösta med dem och införa datalagringsdirektivet. Det känns så fel när kostnaden för att införa det är så mycket högre. Men frågan när det gäller datalagringsdirektivet är vilket grovt brott ger bötesstraff ?

Tågkaoset är helt oacceptabelt säger fem generaldirektörer och tar upp att det kostar dem stora summor att tåg är inställda eller försenade. Själv tycker jag det är konstigt att VD för statens järnvägar inte är avskedad: ”I april 2010 önskade SJ:s vd Jan Forsberg en rejäl vinter 2010–2011 så att alla åtgärder och förbättringar som vidtagits utifrån erfarenheterna från den tågkaotiska vintern 2009–2010 skulle kunna visas upp. Ingen av oss är imponerade av vad vi hittills sett och upplevt.”

Resume startar lobbyleaks men har ingen säkerhet så man bör akta sig för att använda tjänsten noterar Lake.

Idag hade även Digitaliseringsrådet sitt första möte. Där kom kravet på att släppa data från myndigheter fritt. Jag följde det själv litegrann från den webbsändning de hade men kunde inte följa hela mötet. Från en som deltog fick jag information att mötet kändes som bristfälligt på fokus och även sakande diskussion om medlem för att nå målen. Med 27 medlemmar i rådet så kanske det blir lite väl spretiga möten.

Jag har själv deltagit på liknande stormöten på Rosenbad och en viktig del av dessa är ofta inte själva mötet utan alla små diskussioner man gör bredvid mötet där mötesdeltagare möts och diskuterar frågorna. Frågorna gå ofta inte framåt på huvudmötena utan i de möten som inte syns som göra med ett fåtal inblandade som diskuterar gemensamma eller motsatta ståndpunkter och försöker komma överens.


Elmarknaden är ineffektiv

Det är inte elmarknaden det är fel på påstås på ledarsidan på SVD. Problemet är att det är precis där som felet ligger.

Elmarknadens prissättning är ineffektiv
Elmarknaden består av tre stora aktörer producerande majoriteten av elen i Sverige. Dessa har dessutom ett stort korsägande av kärnkraftverk vilket gör att de gällande dessa kan ses som en aktör i ställer för tre konkurrerande aktörer.

Ett oligopolmarknad är aldrig effektiv. En monopolmarknad är ännu mera ineffektiv.

Marginalprissättningen fungerar inte
Idag prissätts elpriset på marginalen. Tanken bakom det är att det då i teorin skall vara lönsamt att hålla igång kraftverk som producerar el som kostar som marginalpriset.

I praktiken är det så att dessa kraftverk är så olönsamma jämfört med andra kraftverk att de är bättre och inte ha dem alls för de förstör företagens vinstmarginaler.

Sverige är idag – trots en stor produktion av inhemskt unik vattenkraft – en stor nettoimportör av elenergi. Så uppenbarligen fungerar inte marginalprissättningen som en dragplåster för att göra det lönsamt för de större aktörerna att bygga mer kraftproduktion.

Stora subventioner av kärnkraften
Det är många som klagar på att den alternativa elen får stora subventioner genom el-certifikaten. Sanningen är snarare att den största subventionen får idag kärnkraften. Staten ger idag kärnkraftägarna ett stor försäkring mot större problem. Skulle ett Harrisburg eller Chernobyl inträffa i Sverige så skulle svenska staten stå för fiolerna och ta hand om kostnaden. Kostnader som mycket lätt kan vara hundratals miljarder eller mycket mera när stora delar av Sverige ödeläggs av radioaktiv strålning.

Skulle svenska staten kräva betalt för dessa försäkringar på marknadsmässiga grunder så är risken stor att kärnkraftverken skulle läggas ner. För endast staten har de resurser som krävs om en olycka skulle inträffa. Försäkringssubventionen av kärnkraftverken är förmodligen mycket större än kostnaden för elcertifikaten.

Prissättningen av näten ökar kraftigt.
Det har även visat sig att priset för nätavgiften ökat kraftigt de senaste åren. Då denna är en ren monopolmarknad och där den statliga myndigheten som skall övervaka priset verkar se mera till bolagen än till konsumenternas villkor så blir priserna därefter.

Sverige behöver en bättre elmarknad.
Sverige får vara glad att vi har så mycket vattenkraft som vi har för den utgör grundstommen i den svenska elkraftproduktionen. För att komma tillrätta med underskottet i energiproduktionen så är vindkraft idag det mest effektiva sättet att på kort tid bygga mer elproduktion. Att bygga ett nytt kärnkraftverk tar 10 år och vattenkraften så är idag helt stoppad pga politiska beslut. Solenergin är så fruktansvärt dyr pga sveriges nordliga läge att den inte är aktuell i Sverige. Kol och oljekraftverk är inte aktuella då oljan är på väg att ta slut och de be smutsar ner miljön rätt ordentligt.

Energipolitiken lokalt i Västerås
Det finns preliminära planer på en utbyggnad av värmekraftverket i Västerås genom antingen biokraft men även kol undersöks och I höstas togs beslutet att köpa mer mark till Mälarenergi så det kan byggas ut. Det kommer dock dröja många år till innan någon planerad utbyggnad är klar.


Bränslefabriken i Västerås anmäld till åklagare

Bränslefabriken i Västerås där man tillverkar bränsle till kärnkraftverken ligger i utkanten av staden. Själv jobbade jag många år på ABB i ett hus som var på samma gata- Det var det närmaste huset på samma sida av gatan som bränslefabriken och måste erkänna på den tiden så tänkte jag inte mycket på vad som skedde där.

Nu visar det sig att det finns en stor mängd säkerhetsproblem på Westingshouse fabrik. Under 2010 inträffade 23 incidenter och en är anmäld till åklagare.

Iofs så är det en förbättring från de 30 incidenter som skedde förra året. Men fabriken står under särskild tillsyn SSM för att det har varit för många incidenter och att de har helt enkelt inte klarat av att ha hög säkerhet samtidigt som produktionen har ökat med 25% under året.