CIA misslyckades med tortyren

Trots att CIA har ägnat sig åt tortyr för att få fram information om terrorism så har en genomgång visat att tortyren är i stort sett verkningslös.

Men enligt rapporten hade fångarna i många fall redan lämnat all viktig information innan de utsattes för de hårda förhörsteknikerna. Till exempel ska al-Qaidafången Abu Zubaida, som greps i Pakistan 2002 och senare förhördes i ett hemligt fängelse i Thailand, ha avslöjat nästan alla uppgifter av värde innan han genomled vattentortyr 83 gånger.

via ”CIA mörkade om brutala förhörsmetoder” – DN.SE.

Trist. Tråkigt. Ännu ett bevis för att USAs tvångsmetoder som massavlyssning och tortyr inte fungerar. USA anslag att överge mänskliga rättigheter för att komma tillrätta med terrorismen har varit mycket tveksamt till rent dumt. Man har misslyckats och hade lika gärna kunna behålla sin mera restriktiva syn på tortyr och då gjort lika mycket.

Det lönar sig inte att ge upp mänskliga rättigheter för att försöka rädda mänskliga rättigheter. Det är liksom inte ett lyckat recept.


Hemlig politik för hemlig polis

När man tar fram politiken för den hemliga polisen så görs det i hemliga rum där endast de som är för agendan att utvidga polisens befogenheter får närvara. T.e.x i den svenska övervakningen av FRA så finns organisationen SIUN och där får bara Socialdemokrater, Moderater och Folkpartiet vara med. Alla partier som är kritiska är noggrant uteslutna från att deltaga.

Nyligen beslöt man inom EU gällande cyberbrottskonventionen där även där besluten hölls långt borta från alla kritiker. Amelia Andersdotter(PP) fick inte deltaga på förhandlingarna. Hon är väldigt kritisk mot hur slutförslaget blev:

Det är illa nog att telekombolag tvingas agera angivare mot sina kunder i Sverige. Det som händer i veckan i Strasbourg är dock värre. Det innebär att rumänsk, amerikansk eller tysk polis kan kräva av en svensk operatör att få listor på vem som ringt vem, vilka som haft kontakt med en viss person, eller annan privat information. När konventionen skrivs om gör man den alltså inte mer demokratisk och tryggare för medborgarna, utan sämre.

via ”Övervakning görs upp i slutna rum” – DN.SE.

Datalagringsdirektivet var när det togs fram bara något som skulle kunna användas för grova brott som mord och terrorism. Idag kan polisenmyndighet få ut data i förebyggande brottsbekämpning dvs utan att ens någon direkt misstanke om brott föreligger. Dessa data skall nu via cyberbrottskonventionen även kunna begäras ut av andra, utländska poliser.

Alla dessa löften om att man som svensk skall vara säker genom att det från början krävdes domstolsbeslut och misstanke om grova brott för att få ut data är helt bortblåsta. I uppgörelse efter uppgörelse har dessa säkerhetsspärrar som lovades stoppa att data spreds hur som helst borta förhandlas bort sakta men säkert utan att folket har varit medvetna om dess betydelse. Idag kan data fås ut lite hipp som happ. All vår privata kontakter och kommunikationer ligger vidöppna att vridas på och kontrolleras för att kunna hitta det minst misstänkt att kunna användas.

Skälet till att man införde krav på mänskliga rättigheter var för att förhindra missbruk av statlig makt och garantera medborgarnas rättigheter. Målet för lagstiftningen var att lagar skulle garantera medborgarna sina rättigheter och skydda dem mot korrupta makthavare. Idag skrivs lagarna för att skydda makthavarna mot de personer som vill avslöja korruptionen och påverka samhället i en mera demokratisk inriktning. Idag skrivs lagarna för att skydda företagen mot medborgarnas krav på att få mänskliga rättigheter i sin interaktion med företagen. Idag skrivs lagarna inte för medborgarnas bästa utan för makthavarnas bästa. Så att de kan övervaka de misshagliga pss som diktaturer gör.


Svensk Myndighetskontroll: Idag stämmer jag staten för FRA-lagens kränkningar av mina medborgerliga rättigheter

domstol

Svensk Myndighetskontroll: Idag stämmer jag staten för FRA-lagens kränkningar av mina medborgerliga rättigheter.

Michael Gajditza stämmer staten för att de infört FRA-lagen och därmed kränkt hans mänskliga rättigheter enligt Europakonventionens artiklar 8, 10 och 13.

Europakonventionen är inlemmad i svensk grundlag som Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Artikel 8 – Rätt till skydd för privat- och familjeliv

1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.
2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter.

FRA lagen innebär att FRA kan avlyssna korrespondansen på Internet.

Artikel 10 – Yttrandefrihet

1. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser. Denna artikel hindrar inte en stat att kräva tillstånd för radio-, televisions- eller biografföretag.
2. Eftersom utövandet av de nämnda friheterna medför ansvar och skyldigheter, får det underkastas sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet, till den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att förhindra att förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla domstolars auktoritet och opartiskhet.

FRA får avlyssna all trafik som går utanför landet samt även den som då egentligen går innanför men som temporärt lämnar landet pga Internet uppbyggnad – vilket är stora delar av den svenska Internet-trafiken.

Artikel 13 – Rätt till ett effektivt rättsmedel
Var och en, vars i denna konvention angivna fri- och rättigheter kränkts, skall ha tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet och detta även om kränkningen förövats av någon under utövning av offentlig myndighet.

FRA lagen ger ingen enskild möjlighet att få rätt mot staten om de blivit felaktigt övervakade.

Vad vi i sverige behöver är fler partier som ser till medborgarnas demokratiska rättigheter och skyddar dem mot övergrepp och rättsvidriga lagar.


Mänskliga rättigheter granskas

Mänskliga rättigheter granskas och fokus kommer ligga på människor som inte kan föra sin egen talan t.ex. funktionshindrade och barn.

Så de tänkar då inte granska datalagringsdirektivet och FRA-lagen ? Censur på Internet är tydligen inte lika intressant. Men så görs genomgången för att lägga upp en strategi för regeringens fortsatta arbete på området.


Skyldig tills motsatsen är bevisad ?

Matematiskt finns det fortfarande gåtor som forskarna inte ännu löst, frågor som kanske vanliga människor inte bryr sig om men som forskarna finner mycket intressanta för de avslöjar något om vår värld. Just nu pågår en intressant diskussion om huruvida NP!=P eller NP=P är det som gäller. Problemet för de som försöker lösa detta matematiskt intressanta problem som vanliga människor inte bryr sig om är att det är mycket enklare att visa på NP=P än att visa på NP!=P.

Eller på ren svenska – det är enklare och bevisa att någon är skyldig till ett brott än att bevisa att någon är oskyldig till ett brott. Själva misstanken är väldigt svår att tvätta bort.

Idag går vi mot ett samhälle där oskyldig till motsatsen är bevisad går mot ett samhälle där vi alla är skyldiga tills vi kan bevisa motsatsen.

Futuriteter tar upp att på Kantzowska gymnasiets drogpolicy står följande:

Drogtesterna på industriprogrammet bygger på frivillighet, men vägrar en elev låta sig testas betraktas denne som positiv.

Vid Positivt test kontaktas socialtjänsten. Eventuellt kan även polisen kopplas in. Eleven avstängs tillfälligt från skolan av säkerhetskäl och …

Så om man inte godkänner drogtest så stängs man av från undervisningen ? Grattis ni har just kapat bort oskyldig till motsatsen är bevisad och kör numera med skyldig till motsatsen är bevisad. Själv skulle jag bojkotta en skola som så lättfärdigt leker med elevernas mänskliga rättigheter.

Problemet med omvänd bevisbörda är att det blir så lätt att hitta det man söker – varför man får en ytterliga indikation på att den integritetskränkande reglerna är korrekta. Misstanken räcker för att misstänkligagöra någon.

Vill du leva i ett samhälle där alla dina grannar är misstänkta knarkare, terrorister eller mördare ?


Staten skadeståndsskyldig till Pirate Bay dömda ?

Är svenska staten skadeståndsskyldig till de dömda i The Pirate Bay-fallet ? Ja faktisk så kan det vara så. Skälet till det är de dömdas mänskliga rättigheter och det faktum att de svenska rättsväsendet valt att lägga domstolsförhandlingarna efter hösten val.

Den 17 apr 2009 kom tingsrättens dom mot The Pirate bay och de åtalade bedöms skyldiga och fick 1 års fängelse och fick betala mångmiljonskadestånd. Redan samma dag överklagades domen. Trots att nu 15 månader gått sedan domen har inte överklagandet behandlats i högre instans.

Idag så ingår Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna i den svenska lagstiftningens grundlag. En av de rättigheter man har där är rätten till en snabb och rättvis domstolsprövning. Enligt Högsta domstolen praxis så gäller det att i alla fall det tar mer än 1 år för målet att avgöras i nästa instans så anses staten kunna vara skadeståndsskyldig för att ha kränkt medborgarnas rätt till en snabb rättegång.

Skadeståndsskyldigheten startar efter 12 månader och det har nu gått 15 månader sedan överklagandet kom och målet har ännu inte behandlats i domstolen. Det gör att de dömda självklart borde begära skadestånd av JK för att deras mänskliga rättigheter har blivit kränkta och att de tvingats leva med den stora osäkerheten det innebär att domslutet inte ännu är fastställt och vunnit laga kraft.

Självklart är då inte socialdemokraten Thomas Bodström sen att kritisera regeringen och göra partipolitik av att alliansen inte klarat av att effektivisera domstolarnas arbete så att hela dess verksamhet går långsamt. Riksrevisionen har kritiserat domstolarna för att vara ineffektiva. Hade domstolarna varit mera effektiva så borde hovrättens domslut ha kommit ha kommit för 3 månader sedan. Nu får vi vänta till efter valet för domstolsförhandlingarna och domslut kommer kanske någon gång i slutet av året. Men det förändrar inte det faktum att det tagit ovanligt lång tid att få fallet prövat i nästa instans och att de åtalade i The Pirate Bay-fallet därmed bör ha rätt till skadestånd för långsam rättegång.

För att få ut skadeståndet så krävs det att de dömda begär det från Justitiekanslern och inte alla känner till att man kan få skadestånd av staten för att domstolarna är långsamma.