Piratpartiets tänkbara energipolitik

Piratpartiet har idag ingen energipolitik. Men vi har en stor beundran för Internet och den redundans som där finns inbyggd för att säkra att nätet är uppe även om viktiga delar av nätet skulle gå ner. Jag har därför skrivit ihop en sammanfattning av hur Internet fungerar och applicerat det på den svenska energipolitiken och fått fram följande förslag till energipolitik för Piratpartiet:

Sveriges utsatta energisituation

Sverige är ett nordligt land med kallt klimat och långa avstånd. Sverige är beroende av att ha en bra och stabil kraftförsörjning i hela landet med bra redundans så att inte folk får frysa i sina bostäder, tågen slutar gå och Internet går ner. Sverige behöver därför redundans i energipolitiken, många kraftverk och bra distribution så att energin kan färdas dit den behövs, när den behövs och i den mängd det behövs.

Energipolitik med redundans

Energipolitiken skall gå ut på att se till att ha redundans i energiproduktionen och distributionsnäten. Går ett kraftverk ner så skall energiproduktionen kunna ersättas med energi producerad i annat kraftverk.

Finns det systemfel i en typ av kraftverk så alla av den typen måste stoppas för reparation så finns en fördel av att inte ha all kraftproduktion av samma slag eller av samma typ av produktionsanläggning. Mindre kraftverk och av många olika typer leder till stor redundans.

Vid produktionsstopp av energiproduktionen eller distributionsnäten för underhåll bör de annonseras i god tid. Alla kraftägare bör samarbeta för att tillgodose att produktionsstopp för underhåll är spridda under året så att inte stora delar av energiproduktionen är nere samtidigt eller under för Sverige kritiska vintermånader. Underhåll kan med fördel göras på våren då det är lång tid kvar till nästa vinter då energiproduktionen behövs och inte vänta på till slutet av sommaren och stänga ner stora delen av Sveriges kraftproduktion precis innan den behövs.

Kraftpolitiken måste vara långsiktigt så att man i god tid när ett kraftverk blir gammal och tas ur produktion kan ersätta det med ett nya och moderna kraftverk som genererar minst lika mycket energi. Byggandet av kraftverk bör även göras så att man kan generera det energibehov som samhället behöver.

Bortfall skall kunna kompenseras av att man i stället kör annan kraftproduktion. Det kräver att det finns tillgänglig produktion som kan tas till när de normala kraftproduktionen går ner av någon orsak. Sverige har tur att vi har mycket vattenkraft som kan användas för att reglera kraftproduktionen när andra kraftverk går ner.

Säker och bra kraftproduktion

Kraftproduktionen skall vara baserad på energislag med en långsiktigt säkrad tillgänglighet av bränsle och där det är låga utsläpp av föroreningar.

Kraftproduktionen bör vara baserad på många enheter som är distribuerade över hela landet vilket omöjliggör att ett enstaka fel i en enstaka punkt påverkar hela energiproduktionen i stort. Kraften bör i görligasta mån produceras i kraftverk som inte är mål för terroristattacker så vi slipper ökat behov av övervakning i samhället och eller där sådana attacker får minimal påverkar på Sveriges och dess kraftproduktion.

Kraftproduktionen bör inte vara föremål för stora statliga subventioner och ersättningar utan alla produktionssätt bör behandlas lika. Kraftverk som släpper ut föroreningar bör beskattas för de kostnader det innebär att kompensera och ta hand ta hand om föroreningarna. Staten bör inte automatisk återförsäkra stora kraftverk gratis utan bör ta ut en avgift motsvarade den kostnad en sådan försäkring kan orsaka i långa loppet.

Dvs alla verk som förbränner sitt bränsle får betala koldioxidskatt och skatter för de partiklar de släpper ut. Kärnkraftverk får betala för kostnaden att ta hand om kärnavfallet tills det inte längre är farligt samt betala stora försäkringspremier för eventuella utsläpp av radioaktiva ämnen vid olyckor. Även vindkraftverk får då stå för sina egna försäkringar och vattenkraftverk måste ha försäkringar mot att de då kan brista och släppa ut en stora flodvågor efter Sverige älvar. Alla kraftslag skall själva betala för de merkostnader de kostar samhället.

Val av energislag
Piratpartiet förespråkar ingen energiproduktion över någon annan utan alla som kan uppfylla de generella kraven på kraftverken skall få konstrueras, byggas och startas. Framtiden får då utvisa vilka energislag som kan uppfylla kraven vi vill ha på produktionen och vilka som inte kan det. Forskningen kommer säker lösa de flesta av problemen många energislag har så att de bli konkurrenskraftiga.


Kärnkraften går inte och lita på

Ett stort problem med kärnkraften är att den är så utsatt – när ett kärnkraftverk stänger ner så försvinner en mycket stor del av Sveriges energiproduktion. Idag står hälften av kärnkraftverken stilla och 60% av Sveriges kärnkraftsproduktion står stilla. Samtidigt som vintern är annalkande…

Förra vintern då det var som kallast stod flera kärnkraftverk stilla vilket skapade merkostnader för elen på ca 7 miljarder svenska kronor. Nu hotar en till vinter med exakt samma sak. Elpriserna skjuter i höjden då vintern kommer. Elen kostar nu runt 65 öre per KWh.

här får det inte vara att kärnkraften inte fungerar då den behövs som bäst. Så här kan det inte hålla på. Sverige måste göra sig av med sitt enorma beroende av ett fåtal kärnkraftverk. En stor satsning på mindre kraftverk som vindkraft och solenergi. Mindre kraftverk gör att detta kan inte hända eftersom ett litet kraftverks fråntillfälle inte påverkar elpriser i sådan stor grad som ett kärnkraftsverks stillastående.

Kärnkraftverken beräknas hålla mellan 10-55 år till (olika för olika kärnkraftverk) tills dess så behöver vi komma på en lösning på hur de skall ersättas.