Censur, Poker, Tur eller Skicklighet

Det finns två områden där man från Sverige velat införa censur på Internet; barnporr och poker!?!

Poker ansågs i spelutredningen åt finansdepartementet vara så farligt att utredningen föreslog att endast Svenska spel skulle få erbjuda poker och att man skulle använda det svenska barnporrfiltret för att censurera utländska pokersiter.
poker
I Grebbestad 2007 gick en stor pokerturnering på svensk mark. Polisen gjorde tillslag och arrangörerna bakom ställdes inför rätta. En viktig fråga kom upp under rättegången – är poker ett rent turspel vilket åklagarna hävdar eller är det ett skicklighetsspel vilket de åklagade hävdar.

Lagen säger i Brottsbalken 16 kap. 14 §:

14 § Anordnar någon olovligen för allmänheten spel eller liknande verksamhet, vars utgång helt eller till väsentlig del beror på slumpen, och framstår verksamheten med hänsyn till sin art, insatsernas ekonomiska värde och övriga omständigheter som äventyrlig eller ägnad att tillföra anordnaren en betydande ekonomisk vinning, dömes för dobbleri till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som tillåter en sådan verksamhet i en lägenhet eller ett annat utrymme som han upplåtit åt allmänheten. Lag (1986:1007).

Så poker är dobbleri om det är slumpen som avgör vem som vinner, men inte olagligt om skickligheten avgör vinnaren i turneringen. I hovrätten så ansågs det att poker var ett skicklighetsspel och därmed så frikändes de anklagande för det. Nu skall högsta domstolen avgöra om poker är ett skicklighetsspel eller ej.

Man kan fråga sig hur det kan komma sig att spelutredningen ansåg att poker var ett så farligt spel som bara Svenska spel kunde anordna samtidigt som den förordnade att andra typer av spel skulle släppas fritt för licensiering av flera aktörer ? Poker är enligt domslutet i hovrätten ett skicklighetsspel och därmed så borde det kunna likställas med andra typer av spel som fotboll, ishockey och tennis och fritt få bedrivas i Sverige.

Det finns idag svenskar som lever på att spela poker professionellt. Så uppenbarligen så finns det ett moment av skicklighet i pokerspel.