Kraftig ökning av förnybar energi

Under 2011 till 2017 så kommer vindkraften öka med 139% enligt internationella energiorganet IEA. Totalt förväntas den förnyabara energin öka med 40% till 6 400 TWh i årsproduktion. Förnybar elproduktion väntas öka | Näringsliv | SvD.

Det här att vindkraften är snabbt växande är samma trend som vi ser här i Sverige där vindkraft har växt kraftigt de senaste åren. Det finns ett mycket stort antal planerade nya vindkraftparker t.ex. har enbart Göteborgs energi ett halvdussin pågående vindkraftprojekt.


Posted in energi | Tagged , | Kommentarer inaktiverade för Kraftig ökning av förnybar energi

Polkagrisar och vindkraftverk

Ett sällsynt fynd ger Gränna hopp om gruva – DN.SE. I Gränna har man hittat jordartsmetaller. Sällsynta metaller som används för att t.ex. skapa permanenta starka magneter. Magneterna används i bl.a. vindkraftverk för att omvandla vingarna rörelseenergi till el i en generator. (*)

Idag finns det en gruva i världen där dessa jordartsmetaller utvinns och den ligger i Kina. Men med Kinas egna hårt ansträngda el-situation där Kina är desperata att producera mera el så behöver Kina själv bygga enorma fält av vindkraftverk. Världspriserna har därmed kraftigt gått upp på senare år. Med då resten av världen även den intresserad av att bygga ut sin vindkraft så har man runt om i världen börjat titta på att öppna nya gruvor av jordartsmetaller.

Fyndigheten i Gränna ger en möjlighet att öppna en gruva i Sverige som ledigt skulle klara av att hantera hela EUs behov av jordartsmetaller. Men de förväntar sig inte öppna den före tidigaste 2016. De har förmodligen även problem med tillstånd, upparbetningsanläggning och finansieringen. Så det är en lång väg kvar att gå innan de kan öppna gruvan.

Problemet de har är att USA var en gång i tiden världens största producent av jordartsmetaller. Men gruvan i USA lades ner på 80-talet då gruvan i Kina utkonkurrerade den pga lägre löner. Hela jorden behövde vid den tidpunkten inte så mycket jordartsmetaller att det fanns en världsmarknad för mer än en stor gruva.

Men med de ökande priserna på jordartsmetaller så har man ordnat finansiering och håller på att öppna upp gruvan i USA igen. Det gör att priserna på jordartsmetaller kommer säkert sjunka igen när gruvan skall börja konkurrera på värlsmarknaden och bristen minskar.

Gruvan i Gränna blir då inte annat än en dröm. Det kommer förmodligen inte vara lönsamt att öppna ännu en gruva för jordartsmetaller. Folket i Gränna får leva vidare på sina polkagrisar.

(*) Vinden får vindkraftverkets vingar att snurra runt. Vingarna sitter fast på ett nav och även det snurrar runt och driver en generator. I generatorn går bavet går igenom det magnetiska fältet från magneterna. Det magnetiska fältet får el att genereras genom induktans. Elen skickas sedan vidare ut i elnätet.


Vindkraften ersätter Barsebäck

Vindkraften producerar numera ungefär lika mycket som 1.5 barsebäckkärnkraftverk. Då den byggs ut i rasande takt så kommer den snart vara så att Vindkraften ersätter Barsebäck – NyTeknik.

Både 2009 och 2010 så var vi i sverige tvungna och importera el för att klara oss. Men med ökad vindkraft så kommer elpriserna att kunna sjunka igen. Tyvärr så innebär de stora export/importledningarna av el en nackdel då det även betyder att det går att exportera el. Det gör att elpriserna kommer att gå mot de priser som gäller i högprisländerna som Tyskland och Danmark då de vill köpa billig el från Sverige.

För att få ner elpriserna ännu mera så skulle vi behöva producera mer el än vad sverige behöver och kan exportera – då först kan elpriserna gå ner rejält. Men det betyder även att Sverige då kommer kunna sälja mycket el till utlandet. Sverige har chansen att bli ett rikt el-land pss som många oljaländer idag har blivit rika på sin olja. Med vårt stora land och mycket ödemarker så kan vi bli storexportör av el-energi till kontinenten.


Energi: Goda affärsmöjligheter för Sverige

Tysk avveckling leder till högre elpriser tror forskare. Det finns dock en sak som kan stoppa det och det är att om vi i Sverige börjar producera stora överskott av el-energi. Idag har vi ett underskott på 2 TWh per år men med en utbyggnad av vindkraften till att producera 30 TWh per år så kommer vi i Sverige få ett el-överskott.

Dessa el-överskott kan vi sedan sälja till Tyskland och få bra betalat för. Med dubbelt elpris så blir det ekonomiskt lönsamt att storsatsa på vindenergi i Sverige. Här har vi ett stor möjlighet att bygga stora vindkraftfarmar i havet längst sveriges väst och sydkust. Med el-kraftverk på väl valda platser så kan vi sedan sälja el till Tyskland med god förtjänst.

Sverige säljer idag järn och papper – i framtiden kan vi även komma att sälja el.

Andra bra möjligheter uppenbarar sig för alla företag i elkraftbranschen. Nya elkraftverk baserade på förnyelsebar energi som solkraft och vindkraft kommer få ett uppsving i Tyskland. Många husägare vill ha solceller på taken eller sätta upp en liten vindsnurra för att få ner kostnaden för elräkningen. Men det behövs även nya kraftnät till alla nya elkraftverk. Det innebär att svenska företag som ABB, SKF och andra får möjligheter att sälja sina produkter till Tyskland nu när de bestämt sig för att avveckla sin kärnkraft till 2022.


Motion: Piratpartiets energipolitik

Piratpartiets logga

Följande är en motion jag lämnat in till Piratpartiets årsmöte som börjar i helgen.

I partiets forum och även i blogginlägg har partiets energipolitik diskuterats och jag tog fram ett förslag som tagits emot varmt av många – med tillagda ändringar från andra så vill jag härmed presentera det för medlemmarna med en förhoppning att det kan läggas in i vårt principprogram.

Jag yrkar att

följande text läggs in i piratpartiets principprogram:

Sveriges utsatta energisituation

Sverige är ett nordligt land med kallt klimat och långa avstånd. Sverige är beroende av att ha en bra och stabil kraftförsörjning i hela landet med bra redundans så att inte folk får frysa i sina bostäder, tågen slutar gå och Internet går ner. Sverige behöver därför redundans i energipolitiken, många kraftverk och bra distribution så att energin kan färdas dit den behövs, när den behövs och i den mängd det behövs. Stabil energiförsörjning är grundläggande för hela vårt samhälle och ekonomi

Energipolitik med redundans

Energipolitiken skall gå ut på att se till att ha redundans i energiproduktionen och distributionsnäten. Går ett kraftverk ner så skall energiproduktionen kunna ersättas med energi producerad i annat kraftverk. Ett diversifierat ägande av energiproduktionen bidrar också till högre redundans och motverkar skadliga monopol och oligopol.

Finns det systemfel i en typ av kraftverk så alla av den typen måste stoppas för reparation så finns en fördel av att inte ha all kraftproduktion av samma slag eller av samma typ av produktionsanläggning. Mindre kraftverk och av många olika typer leder till stor redundans.

Vid produktionsstopp av energiproduktionen eller distributionsnäten för underhåll bör de annonseras i god tid. Alla kraftägare bör samarbeta för att tillgodose att produktionsstopp för underhåll är spridda under året så att inte stora delar av energiproduktionen är nere samtidigt eller under för Sverige kritiska vintermånader. Underhåll kan med fördel göras på våren då det är lång tid kvar till nästa vinter då energiproduktionen behövs och inte vänta på till slutet av sommaren och stänga ner stora delen av Sveriges kraftproduktion precis innan den behövs.

Kraftpolitiken måste vara långsiktigt så att man i god tid när ett kraftverk blir gammal och tas ur produktion kan ersätta det med ett nya och moderna kraftverk som genererar minst lika mycket energi. Byggandet av kraftverk bör även göras så att man kan generera det energibehov som samhället behöver.

Bortfall skall kunna kompenseras av att man i stället kör annan kraftproduktion. Det kräver att det finns tillgänglig produktion som kan tas till när de normala kraftproduktionen går ner av någon orsak. Sverige har tur att vi har mycket vattenkraft som kan användas för att reglera kraftproduktionen när andra kraftverk går ner.

Säker och bra kraftproduktion

Kraftproduktionen skall vara baserad på energislag med en långsiktigt säkrad tillgänglighet av bränsle och där det är låga utsläpp av föroreningar.

Kraftproduktionen bör vara baserad på många enheter som är distribuerade över hela landet vilket omöjliggör att ett enstaka fel i en enstaka punkt påverkar hela energiproduktionen i stort. Kraften bör i görligasta mån produceras i kraftverk som inte är mål för terroristattacker så vi slipper ökat behov av övervakning i samhället och eller där sådana attacker får minimal påverkar på Sveriges och dess kraftproduktion.

Tillstånd skall ges snabbt och effektivt. Dubbla tillstånd från samma myndighet skall undvika att behövas. Kommunernas vetorätt mot vindkraftverk bör tas bort för de har möjlighet att stoppa utbyggnaden genom att vägra att ge byggnadtillstånd för verket.

Kraftproduktionen bör inte vara föremål för stora statliga subventioner och ersättningar utan alla produktionssätt bör behandlas lika. Kraftverk som släpper ut föroreningar bör beskattas för de kostnader det innebär att kompensera och ta hand ta hand om föroreningarna. Staten bör inte automatisk återförsäkra stora kraftverk gratis utan bör ta ut en avgift motsvarade den kostnad en sådan försäkring kan orsaka i långa loppet.

Alla verk som förbränner sitt bränsle måste ha mycket god rening av utsläppen och skall betala koldioxidskatt och skatter för de partiklar de släpper ut. Kärnkraftverk får betala för kostnaden att ta hand om kärnavfallet tills det inte längre är farligt samt betala stora försäkringspremier för eventuella utsläpp av radioaktiva ämnen vid olyckor. Även vindkraftverk får då stå för sina egna försäkringar och vattenkraftverk måste ha försäkringar mot att de då kan brista och släppa ut en stora flodvågor efter Sverige älvar. Alla kraftslag skall själva betala för de merkostnader de kostar samhället.

Val av energislag

Piratpartiet förespråkar ingen energiproduktion över någon annan utan alla som kan uppfylla de generella kraven på kraftverken skall få konstrueras, byggas och startas. Framtiden får då utvisa vilka energislag som kan uppfylla kraven vi vill ha på produktionen och vilka som inte kan det. Forskning kan förhoppningsvis lösa de flesta av problemen många energislag har så att de bli konkurrenskraftiga och används för att producera miljösäker och billig energi.


Elmarknaden är ineffektiv

Det är inte elmarknaden det är fel på påstås på ledarsidan på SVD. Problemet är att det är precis där som felet ligger.

Elmarknadens prissättning är ineffektiv
Elmarknaden består av tre stora aktörer producerande majoriteten av elen i Sverige. Dessa har dessutom ett stort korsägande av kärnkraftverk vilket gör att de gällande dessa kan ses som en aktör i ställer för tre konkurrerande aktörer.

Ett oligopolmarknad är aldrig effektiv. En monopolmarknad är ännu mera ineffektiv.

Marginalprissättningen fungerar inte
Idag prissätts elpriset på marginalen. Tanken bakom det är att det då i teorin skall vara lönsamt att hålla igång kraftverk som producerar el som kostar som marginalpriset.

I praktiken är det så att dessa kraftverk är så olönsamma jämfört med andra kraftverk att de är bättre och inte ha dem alls för de förstör företagens vinstmarginaler.

Sverige är idag – trots en stor produktion av inhemskt unik vattenkraft – en stor nettoimportör av elenergi. Så uppenbarligen fungerar inte marginalprissättningen som en dragplåster för att göra det lönsamt för de större aktörerna att bygga mer kraftproduktion.

Stora subventioner av kärnkraften
Det är många som klagar på att den alternativa elen får stora subventioner genom el-certifikaten. Sanningen är snarare att den största subventionen får idag kärnkraften. Staten ger idag kärnkraftägarna ett stor försäkring mot större problem. Skulle ett Harrisburg eller Chernobyl inträffa i Sverige så skulle svenska staten stå för fiolerna och ta hand om kostnaden. Kostnader som mycket lätt kan vara hundratals miljarder eller mycket mera när stora delar av Sverige ödeläggs av radioaktiv strålning.

Skulle svenska staten kräva betalt för dessa försäkringar på marknadsmässiga grunder så är risken stor att kärnkraftverken skulle läggas ner. För endast staten har de resurser som krävs om en olycka skulle inträffa. Försäkringssubventionen av kärnkraftverken är förmodligen mycket större än kostnaden för elcertifikaten.

Prissättningen av näten ökar kraftigt.
Det har även visat sig att priset för nätavgiften ökat kraftigt de senaste åren. Då denna är en ren monopolmarknad och där den statliga myndigheten som skall övervaka priset verkar se mera till bolagen än till konsumenternas villkor så blir priserna därefter.

Sverige behöver en bättre elmarknad.
Sverige får vara glad att vi har så mycket vattenkraft som vi har för den utgör grundstommen i den svenska elkraftproduktionen. För att komma tillrätta med underskottet i energiproduktionen så är vindkraft idag det mest effektiva sättet att på kort tid bygga mer elproduktion. Att bygga ett nytt kärnkraftverk tar 10 år och vattenkraften så är idag helt stoppad pga politiska beslut. Solenergin är så fruktansvärt dyr pga sveriges nordliga läge att den inte är aktuell i Sverige. Kol och oljekraftverk är inte aktuella då oljan är på väg att ta slut och de be smutsar ner miljön rätt ordentligt.

Energipolitiken lokalt i Västerås
Det finns preliminära planer på en utbyggnad av värmekraftverket i Västerås genom antingen biokraft men även kol undersöks och I höstas togs beslutet att köpa mer mark till Mälarenergi så det kan byggas ut. Det kommer dock dröja många år till innan någon planerad utbyggnad är klar.


Vindkraften växte med 40% förra året

Under 2010 växte vindkraften med 40%. Det finns nu 1720 vindkraftverk och de producerar 2.4% av elkonsumtionen i Sverige. Den totala effekten för vindkraftverken är 2163 megawatt.

PS Här i sverige är vi i ett kraftigt behov av utbyggnad av el-produktionen – vattenkraften är just på en riktigt låg nivå – den är under 40% av kapaciteten och det är fortfarande minst 2 månader kvad av vinter innan vi kan förvänta oss att det blir varmare och vårfloden kan börja fylla på magasinen.


Posted in energi | Tagged , | Kommentarer inaktiverade för Vindkraften växte med 40% förra året

Kärnkraftskandalen: 2 kr / KWH för el.

VindkraftverkIdag kostade elen tillfälligt 2 kr per KWh på elbörsen. Det är inte rimligt att elpriset är så högt. Det är inte rimligt att kärnkraften står stilla när det är som kallast på vintern.

Kärnkraftverksägarna har ett ansvar att se till att deras kärnkraftverk levererar ström. Speciellt gäller det på de kalla vintermånaderna dec-mar då vi i Sverige lever i ett kallt klimat och behöver elen för att värma våra hem. Nu kanske en del tror att det inte är ägarnas fel – men i Finland där man har liknande kärnkraftverk så är verkningsgraden mycket större än i Sverige.

Det är en skandal att kärnkraftverksägarna väljer att stoppa kärnkraftverken för underhåll under hösten då eventuella problem skulle göra att de inte kan komma att kunna startas när vintern kommer igång. I oktober lovade ägarna att kärnkraften skulle vara i gång inom en månad – men så har inte skett.

De har haft hela sommaren på sig att underhålla kärnkraftverken det vore t.ex. perfekt att stänga de flesta verken då folk är på semester i de el-energikrävande verksamheterna som stål och pappers och massaindustrin – dvs under industrisemestern i juli. En månad då det är varmt ute och el inte behövs för att värma våra hus och elbehovet är mindre än under vintermånaderna. I stället väljer de att genomföra underhåll och reparationer när alla är tillbaka och industrin går för fullt i oktober.

Nej om kärnkraftägarna missköter sina kraftverk så mycket att de inte kan klara att leverera elen vi i Sverige behöver så måste Sverige satsa stort på andra energislag. Med ett elpris på 2 kr/KWH så blir det lönsamt att tom satsa på solenergi här i Sverige.

Vindkraften är annars det mest naturliga att satsa på i Sverige. Tyskland har idag ca 10% vindkraft och jag ser ingen anledning till att vi i Sverige inte skall kunna nå en liknande eller t.o.m. större andel vindkraft. Men vindkraften stoppas ofta av konstiga anledningar. Kommuner vill tjäna pengar genom att olagligt ta ut avgifter för tillstånd för uppförandet av vindkraften. Eller av militären som plötsligt ändrar sig och vill stänga ner existerande vindkraftverk.

Arbetet för att möjliggöra vindkraftverk till havs går vidare med kraftledningar i Nordsjön. Med dragna ledningar så kan energin från vindkraften forslas till flera olika länder för förbrukning. Utanför Blekinges kust ute i Hanöbukten så planeras mellan 500 till 800 vindkraftverk. Det motsvarar ungefär 3-dubbelt den el vi får från vindkraften idag. Med el-ledningar nära och med grunt vatten så finns här möjlighet att få billig vindkraft från havet. Men för det krävs att man får igenom tillstånden att bygga vindkraftverken och det finns tyvärr starka krafter som ogillar vindkraft som vill stoppa verken.

Något måste göras för uppenbart så klarar de nuvarande ägarna av kärnkraften inte av att leverera pålitlig kärnkraft-el till Sverige. Tyvärr är det väldigt svårt att få en bra konkurrens i oligopolsituationer där ett fåtal ägare bestämmer över en stor andel av den svenska el-produktionen. Jag har tidigare skrivit om en tänkbar energipolitik för Piratpartiet som utgår ifrån att stoppa monopol och oligopolsituationer och skapa en mera varierad elproduktion.

Det största problemet är kanske inte de höga el-priserna i sig utan konsekvenserna av ett högt el-pris. Det största problemet är att vi har en stor mängd elkänslig industri som tvingas stänga ner sin verksamhet då elpriset blir för högt – massarbetslösheten och kraftigt försämrad konjunktur är tyvärr ett möjligt utfall av dagens artificiellt höga el-pris.

PS Nu säger pappers och massaföretagen att de inte längre vill investera i sverige pga den dåliga tillgången på tillförlitligt med el till gångbara priser.


Kärnkraften går inte och lita på

Ett stort problem med kärnkraften är att den är så utsatt – när ett kärnkraftverk stänger ner så försvinner en mycket stor del av Sveriges energiproduktion. Idag står hälften av kärnkraftverken stilla och 60% av Sveriges kärnkraftsproduktion står stilla. Samtidigt som vintern är annalkande…

Förra vintern då det var som kallast stod flera kärnkraftverk stilla vilket skapade merkostnader för elen på ca 7 miljarder svenska kronor. Nu hotar en till vinter med exakt samma sak. Elpriserna skjuter i höjden då vintern kommer. Elen kostar nu runt 65 öre per KWh.

här får det inte vara att kärnkraften inte fungerar då den behövs som bäst. Så här kan det inte hålla på. Sverige måste göra sig av med sitt enorma beroende av ett fåtal kärnkraftverk. En stor satsning på mindre kraftverk som vindkraft och solenergi. Mindre kraftverk gör att detta kan inte hända eftersom ett litet kraftverks fråntillfälle inte påverkar elpriser i sådan stor grad som ett kärnkraftsverks stillastående.

Kärnkraftverken beräknas hålla mellan 10-55 år till (olika för olika kärnkraftverk) tills dess så behöver vi komma på en lösning på hur de skall ersättas.