Är du redo för zombieapokalypsen ?

jordens undergång ? Det är många som är upprörda över det faktum att en del kristna fanatiker tror att jorden skall gå under idag eller snarare att människor skall åka direkt till himlen utan att dö. Det gör då att man kan oroa sig för att de som är kvar blir zombies. För att hjälpa till har USA smittskyddsinstitut CDC på sin hemsida ett gott råd ”Om du är redo för en zombieapokalyps så är du redo för alla faror” i deras beskrivning av hur man överlever en zombieattack.

Så är du redo för den zombieapokalypsen ?.

För er som inte vet hur man överlever en zombieattack så finns det råd att få på nätet om hur man överlever i en farlig miljö med människor smittade till zombies.

För hur många människor runt omkring dig är inte zombies ? 🙂


Parley i Västerås om Principprogram 4.0 ?

Har kännedom om en lokal som är ledig. Den kan jag säkert få låna till en billig penning av föreningen som har den. Den skulle passa perfekt att använda för att anordna ett parley för piratpartiet.

Platser: 50-70 stolar beroende på hur trångt vi vill ha det.

Lokalen har stor bildskärm för föreläsarna och även Internet via en hotspot och är generellt i bra skick. Det finns även grupprum på sidan om huvudlokalen så det går att dela in besökarna i 2-4 grupper om man vill det.

Nattvila: Det går att sova över i lokalen om man tar med sig liggunderlag och sovsäck/filt.

Lokalen har ett kök för lätt matlagning med kylskåp/frys för enkel fika och mat.

Tema tänkte jag skulle vara Principprogrammet 4.0 där vi då kan diskutera de områden som motionerats om på Piratpartiets årsmötet samt ytterligare som kanske piratpartiet politik borde innehålla.

Program (mycket preliminärt):

Lördag
09.30 Fika
10.00 Introduktion
10.30 Inledningstalare (hemlig gäst än så länge)
11.30 Övervakningslagen datalagringsdirektivet
12.30 Lättlunch
13.30 Energipolitik
Med ugångspunkt från motioner om denna så kan vi försöka se vilka punkter
vi kan koma överens om gällande energipolitiken.

15.30 Fika
16.00 Skattepolitik
Behöver PP en skattepoltik och vilka frågor kan vi ta upp där ?
16.30 Jobbpolitik
Behöver PP en jobbpoltik och vilka frågor kan vi ta upp där ?
17.00 Miljöpolitik
Behöver PP en miljöpoltik och vilka frågor kan vi ta upp där ?
17.30 Invandring
Behöver PP en invandringspoltik och vilka frågor kan vi ta upp där ?

18.00 Försvar och säkerhet
Behöver PP en försvarspolitik och vilka frågor kan vi ta upp där ?
18.30 Middag – Pizzaparty och diskussioner natten lång.

Söndag
09.00 Frukost
10.00 Infrastrukturpolitik
Bredband till alla, allmänna kommunikationer (järnvägar) och vägnätet.
11.00 EU-politik
Hur behöver vi förändra EU ?
12.30 Lättlunch
13.00 Skola, vård, omsorg
Lokalpolitik eller nationell politik ?
15.00 Fika
15.30 Avslutning
16.00 Slut

Finns det något mer politisk område som vi skulle behöva diskutera så säg till så kanske jag kan få in lite om det med.

Parley skulle då hållas 23-25 juli eller 30-31 juli.
Kostnad för mat + allt ca 250 kr per person.

Finns det intresse att jag anordnar ett parley ? Men då behöver jag minst 10 intresseanmälningar denna veckan så jag vet om att det är mödan värt att börja dra i det hela. Så anmäl ditt intresse så kanske jag ordnar ett sommarpartley.

Uppdaterad 2011-05-13 med lite mera utförligt om programmet.


Motion: Piratpartiets energipolitik

Piratpartiets logga

Följande är en motion jag lämnat in till Piratpartiets årsmöte som börjar i helgen.

I partiets forum och även i blogginlägg har partiets energipolitik diskuterats och jag tog fram ett förslag som tagits emot varmt av många – med tillagda ändringar från andra så vill jag härmed presentera det för medlemmarna med en förhoppning att det kan läggas in i vårt principprogram.

Jag yrkar att

följande text läggs in i piratpartiets principprogram:

Sveriges utsatta energisituation

Sverige är ett nordligt land med kallt klimat och långa avstånd. Sverige är beroende av att ha en bra och stabil kraftförsörjning i hela landet med bra redundans så att inte folk får frysa i sina bostäder, tågen slutar gå och Internet går ner. Sverige behöver därför redundans i energipolitiken, många kraftverk och bra distribution så att energin kan färdas dit den behövs, när den behövs och i den mängd det behövs. Stabil energiförsörjning är grundläggande för hela vårt samhälle och ekonomi

Energipolitik med redundans

Energipolitiken skall gå ut på att se till att ha redundans i energiproduktionen och distributionsnäten. Går ett kraftverk ner så skall energiproduktionen kunna ersättas med energi producerad i annat kraftverk. Ett diversifierat ägande av energiproduktionen bidrar också till högre redundans och motverkar skadliga monopol och oligopol.

Finns det systemfel i en typ av kraftverk så alla av den typen måste stoppas för reparation så finns en fördel av att inte ha all kraftproduktion av samma slag eller av samma typ av produktionsanläggning. Mindre kraftverk och av många olika typer leder till stor redundans.

Vid produktionsstopp av energiproduktionen eller distributionsnäten för underhåll bör de annonseras i god tid. Alla kraftägare bör samarbeta för att tillgodose att produktionsstopp för underhåll är spridda under året så att inte stora delar av energiproduktionen är nere samtidigt eller under för Sverige kritiska vintermånader. Underhåll kan med fördel göras på våren då det är lång tid kvar till nästa vinter då energiproduktionen behövs och inte vänta på till slutet av sommaren och stänga ner stora delen av Sveriges kraftproduktion precis innan den behövs.

Kraftpolitiken måste vara långsiktigt så att man i god tid när ett kraftverk blir gammal och tas ur produktion kan ersätta det med ett nya och moderna kraftverk som genererar minst lika mycket energi. Byggandet av kraftverk bör även göras så att man kan generera det energibehov som samhället behöver.

Bortfall skall kunna kompenseras av att man i stället kör annan kraftproduktion. Det kräver att det finns tillgänglig produktion som kan tas till när de normala kraftproduktionen går ner av någon orsak. Sverige har tur att vi har mycket vattenkraft som kan användas för att reglera kraftproduktionen när andra kraftverk går ner.

Säker och bra kraftproduktion

Kraftproduktionen skall vara baserad på energislag med en långsiktigt säkrad tillgänglighet av bränsle och där det är låga utsläpp av föroreningar.

Kraftproduktionen bör vara baserad på många enheter som är distribuerade över hela landet vilket omöjliggör att ett enstaka fel i en enstaka punkt påverkar hela energiproduktionen i stort. Kraften bör i görligasta mån produceras i kraftverk som inte är mål för terroristattacker så vi slipper ökat behov av övervakning i samhället och eller där sådana attacker får minimal påverkar på Sveriges och dess kraftproduktion.

Tillstånd skall ges snabbt och effektivt. Dubbla tillstånd från samma myndighet skall undvika att behövas. Kommunernas vetorätt mot vindkraftverk bör tas bort för de har möjlighet att stoppa utbyggnaden genom att vägra att ge byggnadtillstånd för verket.

Kraftproduktionen bör inte vara föremål för stora statliga subventioner och ersättningar utan alla produktionssätt bör behandlas lika. Kraftverk som släpper ut föroreningar bör beskattas för de kostnader det innebär att kompensera och ta hand ta hand om föroreningarna. Staten bör inte automatisk återförsäkra stora kraftverk gratis utan bör ta ut en avgift motsvarade den kostnad en sådan försäkring kan orsaka i långa loppet.

Alla verk som förbränner sitt bränsle måste ha mycket god rening av utsläppen och skall betala koldioxidskatt och skatter för de partiklar de släpper ut. Kärnkraftverk får betala för kostnaden att ta hand om kärnavfallet tills det inte längre är farligt samt betala stora försäkringspremier för eventuella utsläpp av radioaktiva ämnen vid olyckor. Även vindkraftverk får då stå för sina egna försäkringar och vattenkraftverk måste ha försäkringar mot att de då kan brista och släppa ut en stora flodvågor efter Sverige älvar. Alla kraftslag skall själva betala för de merkostnader de kostar samhället.

Val av energislag

Piratpartiet förespråkar ingen energiproduktion över någon annan utan alla som kan uppfylla de generella kraven på kraftverken skall få konstrueras, byggas och startas. Framtiden får då utvisa vilka energislag som kan uppfylla kraven vi vill ha på produktionen och vilka som inte kan det. Forskning kan förhoppningsvis lösa de flesta av problemen många energislag har så att de bli konkurrenskraftiga och används för att producera miljösäker och billig energi.


Reaktorerna läcker ?

Uppdatering: Det visar sig att ursprungliga larmet om höga stråldoser i reaktor 1 var fel. Så faran där är inte så farlig som uppgetts.

Redan i fredags började man från japanskt håll varna för att eventuellt kan reaktorernas inneslutning ha skadats och härdarna håller på att nå ut i naturen. Det kan ske via trasig rör som är kopplade till inneslutningen och har gått sönder eller så är själva inneslutningen trasig. Detta har lett till att man fått stora stråldoser uppmätta både i reaktor 1 och 3..

Reaktor 3 är särskilt farlig för där använder man MOX bränsle för att driva reaktor. Vanligtvis så blandar man då uranet med plutonium från skrotade kärnvapen eller liknande. Plutonium är tyvärr ett mycket farligare ämne än uran.

Arbetarna har fått evakueras från kärnkraftverken kontrollrum i reaktor då ca 10 miljoner ggr högre strålvärden än normalt har påträffats där. Samtidigt så ökar strålningen utanför reaktorerna i vattnet utanför har den ökat från ca 1240 ggr normalt till 1850 ggr normalt. Det är förmodligen spillvatten från det vatten man bombad anläggningen med som runnit ut i havet och tagit med sig radioaktiva partiklar.

Turligt nog är mätningarna från Tokyo bra då man inte har uppmätt någon signifikant ökad strålning där. De höga värdena i dricksvattnet har gått ner och bakgrundsstrålningen är 0.22 uS (normalt 0.17 – 0.30 uS). Så skadorna och problemen är främst i närheten av reaktorerna.

Dock kommer det ta längre tid att fixa reaktorerna om stråldoserna i reaktorernas styrcentraler är för hög så de inte kan arbeta där.


Fukushima 50 – hjältarna i kärnkraftsolyckan

Bloggade redan igår om hjältarna vid kärnkraftverket – de personer som i 50-mannalag går till kärnkraftverket för att försöka stoppa härdsmältor, explosioner, bränder och rädda människorna från en katastrof. Det är därför kul att se att även tidningarna börjar skriva om hjältarna och beskriva deras vardag och de besvär de har och farligt det är att bekämpa problemen vid kärnkraftverket.

Det är inte förvånande att det finns sådana människor. Hjältar – personer som gör något utöver det vanliga för andra människor – har alltid funnits i värdshistorien. De har hyllats i historier som Herkules tolv storverk redan i antiken.

Den strålning de människor utsätts för verkar variera kraftigt från bråkdelar av en mS till ibland flera hundra mS så det finns all anledning och oroa sig för att många av dem kommer få cancer och i värsta fall bli sjuka direkt av för mycket radioaktivitet som kommit på dem.

Igår läste jag en blogg från en bloggare – ingen länk för jag vill inte hänga ut bloggaren – som inte vet att en härdsmälta inte är en explosion. Så varför inte skriva en kort beskrivning av vad ett kärnkraftverk är, fungerar och vad härdsmälta är – så här kommer en förenklad populärvetenskaplig beskrivning av det hela.

Radioaktivitet.
Uran är ett av de instabila materierna. Normalt så sönderfaller Uran mer eller mindre spontant genom att atomen klyvs och bildar mera stabila ämnen. När så sker så blir det några partiklar över som då strålas ivag – det är den radioaktiva strålningen. Radioaktiviteten slutar först då allt uran är har sönderfallit och det tar lång tid. Halveringstid är ett begrepp som anger hur lång tid det tar innan hälften av ämnet är förbrukat.

Atombomb
Finns det mycket uran på ett och samma område så är chansen stor att en partikel från en sönderfallande uranatom träffar en annan uranatom och klyver den. Med mycket uran på en och samma plats så kommer enormt många partiklar flyga runt och stora mängder av atomer att klyvas samtidigt – det ger då upphovs till stor hetta och en stor explosion. En atombomb består då av flera bitar med uran som via sprängämnen skjuts mot varandra för att skapa en kritisk massa för att få bomben att explodera.

Kärnkraftverk
I ett kärnkraftverk lägger man uran i pellets. Dessa pellets läggs i rör som skjuts ner i en vattenbassäng. De är dessa som då tillsammans kallas härden där det finns tillräckligt med uran i rören för att hela tiden se till att atomerna i röret klyvs utan att då påverka de andra rören för mycket. När då atomerna klyvs så är chansen större att de träffar något annat är uranatomer så vad som sker är att det blir då en kontrollerad explosion där energin tas tillvara. Skillnaden är som mellan en mordbrand och ett brinnande ljus. Problemet för ett kärnkraftver uppkommer om det inte finns något kylande vatten som absorberar strålningen.

Härdsmälta
Finns det inget kylvatten så ökar hettan i reaktorn och blir den tillräckligt hög så börjar uranet smälta. Det leder då till en härdsmälta där härden bli en extremt varm flytande massa. Namnet china syndromet kommer sig av att denna varma massa kan då brinna igenom inneslutningen och borra sig ner i jorden och där smälta den och på sätt gå ändra ner till magnan i jordens innandöme. Detta är i praktiken inte möjligt då man har uppsamling under härden så det skall inte inträffa samt att den inte är tillräckligt varm för att gå igenom jordens skorpa.

Men hettan kan då få allting att börja brinna i kärnkraftverket och det är det farliga. För brand innebär sot och med den kommer det då åka med små små radioaktiva ämnen som cesium som då kan komma in i människorna och ge dem cancer. Men tvättar man av sig så kan man stoppa partiklarna och därmed slippa få cancer. Det är därför man ber folk att stanna inne så de kan inte råka inandas eller äta radioaktiva partiklar.

Jod tabletter används för att säkerställa att även om man råkar få i sig en cesium så stannar den inte kvar i kroppen och orsakar cancer. Dessa tabletter måste tas i direkt anslutning till olyckan för att vara verksamma. Äter man dem för tidigt eller i förebyggande syfte så har de ingen verkan – däremot så kan man då drabbas av förgiftning av att få i sig för mycket jod – därför bör tabletter bara tas direkt när en kärnkraftsolycka skett och omgivningen är fylld med små radioaktiva partiklar.

Problemet med radioaktivitet är att det finns inget skydd man kan ta mot det – annat än att klä sig i kläder som skyddar mot partiklarna på bästa sätt och dessutom så bör man undvika att andas luften och äta och dricka mat som partiklar kan ha kommit in i. Så länge man inte är i närheten av härden eller får i sig partiklar som spritt sig därifrån så är man säker från att råka illa ut.

En sak bör man veta och det är att atomer består till största delen av tomrum så även om en man råkar ut för radioaktiveten så är chansen att den träffar en av ens atomer i kroppen rätt liten – det behövs ett stor mängd strålning för att de skall träffa tillräckligt många av ens atomer för att strålningen skall göra någon större skada på kroppen. Men det hela är slumpmässigt. Det kan räcka med att en enda liten partikel av strålningen träffar fel atom i kroppen för att man skall få cancer men chansen är så liten att i verkligheten krävs det att kroppen träffas av många miljarder partiklar för att så skall ske. Det är helt upp till om man har otur eller ej som avgör om man får cancer.

Varje gång man går till tandläkaren och får en röntgenbild tagen så kan det leda till cancer men risken är så liten att den fördel det innebär att kunna fixa tänderna överväger stort de extremt lilla chansen att det leder till problem. Men det är samma sak som att åka bil eller att flyga – det finns en chans att man dör – men den får uppvägas av de möjligheter det ger att kunna färdas från en plats till en annan.

Fukushima 50 – hjältarna i kärnkraftsolyckan trotsar den risken det innebär att utsätta sig för strålningen för den tjänst de gör mänskligheten. De kan stoppa en härdsmälta och stoppa att en brand sker och därmed hjälpa till att stoppa att hela japans huvudstad med miljontals innevånare fylls med radioaktiva partiklar. Deras chans till ett förkortat liv är värt väldigt lite jämfört med hur många andras livs som kan förkortas om man inte tar hand om det hela.

Idag har äntligen Japan höjt olyckgraden till en 5:a – lite sent tycker jag för allting har pekat på att de varit på nivå 5 många dagar nu. Men som vanligt vill man rädda ansiktet i Japan så det är väl ankomsten av experter från internationella atomenergiorganet IAEA som fått dem att höja graderingen.


En förlorande kamp ?

Det är mycket svåra förhållanden för arbeterna vid kärnkraftverket i Japan. De försöker föra en kamp mot radioaktiviteten med målet att få in tillräckligt med kylning för att hinna evakuera medborgarna.

Jag tror nämligen inte att de klarar av att kyla ner reaktorerna genom att bomba dem med vatten från helikoptrar. Vad jag kan se av vad de gör när de desperat försöker använda helikoptrar för att dumpa vatten för att kyla härden så känns det inte som något alternativ man kan hålla på med i de år det kommar ta innan man kan börja att ta hand om avfallet på ett mera koncentrerat sätt. Jag hoppas jag har fel – men jag får intrycket att alla kärnkraftverken där det nu är problem så kommer de råka ut för mer eller mindre härdsmältor.


En video filmad från en helikopter visandes skadorna på kärnkraftverken.

Man har lyckats dra nya elkablar som skall ge el till pumparna som skall pumpa in vatten i kärnkraftverken och om det är lyckat så kan det vara det som behövs för att stoppa härdsmältan. Så det finns hopp.

Samtidigt så har det varit jordbävning av styrka 5.8 nära Tokyo – så det hela är inte över ännu. Just nu är månen som närmast jorden och den 19 mars så sägs månen var riktigt stor fullmåne – så stor är den aldrig annars. Det kan mycket väl vara så att den dragningskraft som månen utgör mot jorden är den som får alla dessa jordbävning att inträffa just nu. Men chansen att det inträffar är mycket liten. Men man vet aldrig.

Just nu är 3 av de 6 reaktorerna instabila och de radioaktiviteten är så hög att man får i sig motsvarande en årsdos från bakgrundstrålningen på en kvart. Hjältarna som jobbar med att stoppa det hela har av regeringen fått dispans att få hela 250 mSivert innan de måste bytas ut. Redan vid 1000 mSivert så börjar man få radioaktivitetssjukdommar. Tack vare skyddsutrustning så är de inte helt exponerade mot denna dosen som kraftverket sprider men jag är rädd att många av dem kommer få sina liv förkortade av cancersjukdommar eller annat. Men utan deras insats så skulle situationen vara mycket värre. Just nu är läget desperat.

Det känns därför mycket trist att höra att Jinge fått en massa fejkommentarer där folk påstår sig vara positiva till kärnkraften. Lobbyismen från kärnkraftsanhängarna känns väldigt opportunistisk i tider som dessa.

Vill till slut tipsa om Cornucopia med en utläggning om hur man behöver evakuera runt de svenska kärnkraftverken för att få bort alla inom en 20 km radie. I de flesta svenska kärnkraftverk så är det relativt få som behöver evakueras de flesta under 20 000 förutom Ringhals som har ca 56 000 personer som behöver evakueras. Även på denna blogg finns det gott om kärnkraftpositiva inlägg från kärnkraftlobbyn.