Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål – riksdagen.se

Nu har de godkänt datalagringsdirektivets införande i svensk lagstiftning genom att godkänna regeringens föreskrifter om hur lagen skall genomföras:

Riksdagen godkände regeringens föreskrifter om lagring av uppgifter i data- och teletrafik för brottsbekämpande ändamål. Föreskrifterna handlar bland annat om vad den som är skyldig att lagra trafikuppgifter ska göra för att skydda uppgifterna.

Riksdagen beslutade i mars 2012 om lagring av trafikuppgifter då man sa ja till att genomföra EU:s så kallade datalagringsdirektiv. Samtidigt beslutade riksdagen att de mer detaljerade föreskrifter om datalagring som regeringen utfärdar i förordningar ska godkännas av riksdagen. Som framgår ovan godkände riksdagen nu regeringens föreskrifter om skyddsåtgärder för trafikuppgifter som lagrats för brottsbekämpande ändamål. Riksdagen ansåg inte att den har samma behov av att i fortsättningen kontrollera regeringens föreskrifter på området. Därför tog man bort kravet på att riksdagen ska godkänna föreskrifterna.

viaSkyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål – riksdagen.se.


Konstprojekt: En enkrona med falskt text

Det har skrivits en del om enkronan en person hittade där det står något om kungen. Själv trodde jag direkt att det hela är ett konstprojekt där någon myntat några mynt och sedan prånglat ut dem.

Det är uppenbart inte ett projekt som går ut på att via falskmynteri tjäna pengar för vinsten av att designa en enkrona och mynta den knappast är tillräckligt för att kunna försvara det hela. Därmed så är det två alternativ kvar. Antingen gjorde det som ett skämt inom någon grupp där alla fick ett sådant mynt. Men hade det skett så skulle nog någon vid detta laget ha hört av sig till media.

Därmed så är det i min mening endast en lösning kvar och att detta är ett konstprojekt.

Nu blandar sig riksbanken i det hela. Gissar att det är de många skriverierna om det hela som gör att de blir tvingade att själva göra en undersökning av saker. Därför uppmanar då Riksbanken: Drabbade ska anmäla till polisen.

Jag undrar hur länge som konstnären kommer låta detta pågå innan de erkänner sig skyldiga. Eller så kanske konstnären helt enkelt fått kalla foten av uppmärksamheten och väljer att inte ens avslöja att de gjort mynten.


Barnen är största vinnarna i manga-målet

Högsta domstolen har äntligen kommit med sin viktiga dom gällande mangamålet och yttrandefriheten vann. Översättaren frias i mangamålet – DN.SE.

Högsta domstolens viktiga del där de argumenterar för varför de anser att en friande dom skall avges:

‎Att det överhuvud taget förekommer pornografiska teckningar med motiv som kan föra tankarna till barn är knappast en sådan kränkning av barn i allmänhet att det motiverar den förhållandevis långtgående inskränkning i yttrandefriheten och informationsfriheten som det skulle innebära om orealistiska sådana teckningar utan undantag kriminaliserades. Inte heller det skäl som består i att man vill undgå risken att barn ska kunna förledas att delta i sexuella handlingar motiverar en sådan begränsning. Till detta kommer att manga teckningar har en stark förankring i den japanska kulturen och att det mot den bakgrunden finns skäl att beakta vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet

Högsta domstolen finner att teckningar på fantasi-figurer som då kan tolkas vara barn inte skall innebära att de då måste anses vara olagliga. I praktiken så innebär detta en stark känga till dommarna i hovrätten och tingsrätten som dömde översättaren men även till riksdagen som skapat sådan luddig lagstiftning.

Vinnarna är förutom yttrandefriheten och översättaren även barnen. Dels för att de då har möjlighet att fortsätta läsa manga serier. För er som vill själv ta del av manga så finns det på de att låna på i stort sett alla lokala bibliotek. T.ex. så vet jag att Västerås statsbibliotek en antal manga-seriealbum och att de även finns på många filialer.

Barnen är även vinnarna för detta innebär att polisen inte behöver ägna sig åt att jaga tecknare av fantasi-teckningar utan kan koncentrera sig på att jaga producenter av riktiga övergreppsbilder på riktiga barn.

Piratpartiet är glada, polisen är glada och barnen är glada – kan det bli bättre ? En viktig domslut och ett lycklig resultat som många är glada över. Tack högsta domstolen för att ni väljer att hedra den svenska grundlagen även när inte riksdagen gör det.


Kulturkrockar leder till falska terroristanklagelser

När spioner utan kunskap om världen de lever i möter ungdomskulturen så sker en stor kulturkrock. De unga använder terminologi och citat från andra på ett sätt som spionerna på Homeland security i USA inte förstår. Så plötsligt gör lite använda citat från populära satiriska tecknade serier och andra ord för att festa att man plötsligt blir en misstänkt terrorist.

De unga turisterna – av USA misstänkta terrorister för att de citerar USA serier Family Guy – stoppades och fick åka hem igen utan att festa i USA.

Nu är vi i Sverige inte förskonade från sådant. Vi hade ’terroristen’ som hade sprängande huvudvärk. Ännu ett typexempel på hur jakten på terrorister är överdriven och har liten koppling till verkligheten.

Plötsligt inskränks vår yttrandefrihet och satir som Family Guy blir till misstankar om terrorism. Vi lever som i forna öststaterna där vi måste tänka efter för om det vi säger och gör på något minsta sätt kan feltolkas på något sätt för att inte förarga överheten.

Skall det verkligen behöva vara på detta viset ?


Svensk Myndighetskontroll: Idag stämmer jag staten för FRA-lagens kränkningar av mina medborgerliga rättigheter

domstol

Svensk Myndighetskontroll: Idag stämmer jag staten för FRA-lagens kränkningar av mina medborgerliga rättigheter.

Michael Gajditza stämmer staten för att de infört FRA-lagen och därmed kränkt hans mänskliga rättigheter enligt Europakonventionens artiklar 8, 10 och 13.

Europakonventionen är inlemmad i svensk grundlag som Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Artikel 8 – Rätt till skydd för privat- och familjeliv

1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.
2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter.

FRA lagen innebär att FRA kan avlyssna korrespondansen på Internet.

Artikel 10 – Yttrandefrihet

1. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser. Denna artikel hindrar inte en stat att kräva tillstånd för radio-, televisions- eller biografföretag.
2. Eftersom utövandet av de nämnda friheterna medför ansvar och skyldigheter, får det underkastas sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet, till den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att förhindra att förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla domstolars auktoritet och opartiskhet.

FRA får avlyssna all trafik som går utanför landet samt även den som då egentligen går innanför men som temporärt lämnar landet pga Internet uppbyggnad – vilket är stora delar av den svenska Internet-trafiken.

Artikel 13 – Rätt till ett effektivt rättsmedel
Var och en, vars i denna konvention angivna fri- och rättigheter kränkts, skall ha tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet och detta även om kränkningen förövats av någon under utövning av offentlig myndighet.

FRA lagen ger ingen enskild möjlighet att få rätt mot staten om de blivit felaktigt övervakade.

Vad vi i sverige behöver är fler partier som ser till medborgarnas demokratiska rättigheter och skyddar dem mot övergrepp och rättsvidriga lagar.


Kommunal styrelse ville bestraffa chef som uttalade sig i media

Kommunal styrelse ville bestraffa chef som uttalade sig i media – Regionala nyheter | svt.se.

Nu är det faktiskt så att det finns yttrandefrihet i grundlagen. Dessutom så har anställda i offentlig sektor rätt att yttra sig i media så vad de offenligt säger i media kan de straffas för så länge som de uttalar sig som privatpersoner.


MPs kluvna tunga

Karl Sigfrid: MP borde inte få kalla sig liberaler – Debatt – Expressen.se.

Jag har tidigare tagit upp fallet med Miljöpartiets EU parlementsledamot Lövin som i valet förde fram Miljöpartiets linje om att att tillåta fri fildelning. För att när hon väl var invald valde och föra en helt annan linje.

Nu visar det sig att även Miljöpartiet här i Sverige har farit med osanning till väljarna i deras syn på hur Internet skall vara. Nu vill de liksom upphovsrättsindustrin tvinga Internetleverantörerna att övervaka nätet för att skydda sina ekonomisk intressen.

Med ena biten av den kluvna tunga vill Miljöpartiet övervaka och kontrollera Internet med de med den andra delen av sin kluvna tunga säger sig vilja verka för fri fildelning. Antingen är man konsekvent och låter Internetleverantörerna vara överförare av information med klara regler att de inte får avlyssna och övervaka sina kunder eller så är man för det – det finns ingen mittenlinje som säger att endast för detta lilla brottet så gör vi ett undantag. Så fungerar det inte för om man söker på en sorts av brott så är det inte alls enkelt och bara avgränsa sökandet till detta utan man måste då skanna av hela trafiken i nätet och klassificera den. Det gör att man lätt kan utöka detta sökande till alla andra typer av brott som någon finner vara farligt.

Nej det enda rätta är att finna andra sätt att bekämpa brottslighet på Internet och det är inte alls omöjligt att göra det. Att då som Miljöpartiet säga att det är frivilligt innebär ofta att det senare kommer bli tvingande.

Nej, Miljöpartiet visar gång på gång att de inte går att lita på i Internetrelaterade frågor för även om de har en bra politik så kommer de sälja ut den första gången som de ser chansen att få igenom en mera viktig fråga för dem. Då säljer Miljöpartiet ut friheten på nätet.


”Yttrandefriheten utsätts för angrepp från politiskt håll”

Journalister ryter till mot riksdagens alla försök att stoppa yttrandefriheten genom ny lagstiftning. ”Yttrandefriheten utsätts för angrepp från politiskt håll” – DN.SE.


HD tar upp Mangamålet

HD tar upp det kontroversiella Mangamålet. I grunden handlar detta om våra yttrandefrihet. Jag tillhör de som anser att yttrandefriheten måste få vara stark. Vi måste för att ha ett debattklimat där man inte använder inskränkningar i yttrandefriheten som ett maktmedel att stoppa sanningar man inte vill höra på. Vi måste ha en yttrandefrihet med rätt för människor att säga saker andra inte vill höra och oavsett hur osmakliga dessa yttranden är – så länge som dessa yttrande inte direkt skadar andra människor.

Det finnas även inskränkningar i denna yttrandefriheten. Men detta bör endast få göras om det är så att ett yttrande kan skadas andra rättigheter att leva sitt liv. Ett bra typexempel är det är olagligt att planera att genomföra ett mord – för det är inte någon bör göra.  Det är även olagligt att sprida förtal om andra människor i avsikt att skada dem.  Det finns även inskränkningar gällande rätten att sprida statshemligheter till främmande makter.  Alla dessa är rätt naturliga och sådan som är till för att skydda andras rätt att leva sina liv.

Däremot så är mangadomen intressant för den handlar om en lag som var kontroversiell redan när den infördes. Frågan om hur lagen skall tolkas för att uppfylla de krav som grundlagen ger oss i yttrandefrihet. Men även frågan om lagen är proportionell mot det beundransvärda den vill göra och skydda våra barn. Det handlar om den svåra gränsdragningen mellan vad lagen vill göra och vad den verkligen gör och hur svår detta gör den att genomföra då det lagen är för brett skriven.

Frågan högsta domstolen skall ta ställning till handlar  i grunden om någon som gör en skämtteckning med familjen simpsson nakna skall åka i fängelse för det eller ej.

Det må vara osmakligt att göra en sådan teckning men det borde för den skull inte vara olagligt. För enligt svensk lagstiftning så kan många gamla konstverk vara barnporr – te.x. bilder med nakna barn av Carl Larsson 

För om alla som har dålig smak skall sättas i fängelse så måste många sitta inne. Konst är konst och må den så vara. Så länge det konsten avbildar är fria fantasier så bör konsten vara laglig.


Skall Berlusconi bestämma vad jag får skriva om honom ?

Vad du får läsa om du går in på Wikipedia för Italien:

Dear reader,

at this time, the Italian language Wikipedia may be no longer
able to continue providing the service that over the years was
useful to you, and that you expected to have right now. As things
stand, the page you want still exists and is only hidden, but the
risk is that soon we will be forced to actually delete it.

Over the past ten years, Wikipedia has become part of the daily
habits of millions of web users looking for a neutral,
free-content, and – above all – independent source of
Knowledge. A new, huge multi-lingual encyclopedia, freely
available to all, at any time, and free of charge.

Today, unfortunately, the very pillars on which Wikipedia has
been built – neutrality, freedom, and verifiability of its
contents – are likely to be heavily compromised by paragraph 29
of a law proposal, also known as ”DDL
intercettazioni” (Wiretapping Act).

This proposal, which the Italian Parliament is currently
debating, provides, among other things, a requirement to all
websites to publish, within 48 hours of the request and without
any comment, a correction of any content that the applicant deems
detrimental to his/her image.

Unfortunately, the law does not require an evaluation of the
claim by an impartial third judge – the opinion of the person
allegedly injured is all that is required, in order to impose
such correction to any website.

Hence, anyone who feels offended by any content published on a
blog, an online newspaper and, most likely, even on Wikipedia can
directly request the removal of such contents and its permanent
replacement with a ”corrected” version, aimed to contradict and
disprove the allegedly harmful contents, regardless of the
truthfulness of the information deemed as offensive, and its
sources.

During all these years, the users of Wikipedia (and we want, once
more, to point out that Wikipedia does not have an editorial
staff) have always been available to review – and modify, if
needed – any content deemed to be detrimental to anyone, without
harm to the Project’s neutrality and independence. In the very
rare instances it was not possible to reach a mutually
satisfactory solution, the entire page has been removed.

The obligation to publish on our site the correction as is,
provided by the named paragraph 29, without even the right to
discuss and verify the claim, is an unacceptable restriction of
the freedom and independence of Wikipedia, to the point of
distorting the principles on which the Free Encyclopedia is based
and this would bring to a paralysis of the ”horizontal” method of
access and editing, putting – in fact – an end to its existence
as we have known until today.

It should be made more than clear that none of us wants to
question safeguarding and protection of the reputation, honor and
image of any party – but we also note that every Italian citizen
is already protected in this respect by Article 595 of the
Criminal Code, which punishes the crime of defamation.

With this announcement, we want to warn our readers against the
risks arising from leaving to the arbitrary will of any party to
enforce the alleged protection of its image and its
reputation. Under such provisions, web users would be most
probably led to cease dealing with certain topics or people, just
to ”avoid troubles”.

We want to be able to keep a free and open-to-all encyclopaedia,
because our articles are also your articles – Wikipedia is
already neutral, why neutralize it?

The users of Wikipedia

Gissar att lagen kommer sig av att Silvio_Berlusconi inte kontrollerar Internet som han kontrollerar media och därmed inte kan påverka vad som skrivs om honom där.

Det är trist att se att Sverige är medlem av EU där vi har sådana typer av ledare som agerar som den värsta diktatorn. Det är riktigt, riktigt och riktigt trist att se detta.

PS Svenska Wikipedia och SR har tagit upp det hela.