Piratpartiet kritiskt till ämbetsmannastyrt EU

Orimligast av allt är att Barroso säger att EU ”måste sträva mot en politisk union”. Men det är EU-kommissionens mål, det är inte medborgarnas mål. Den okontrollerade maktförskjutning till EU som möjliggjorts genom Lissabonfördraget har inte sanktionerats av medlemsländernas folk.

via Direkt kränkande mot EU-kritikerna | Brännpunkt | SvD.

Detta är en av grunderna i den kritisk som vi i Piratpartiet gör fram i hur EU styrs. Det är enskilda tjänstemän som styr EUs agenda och har stor makt att påverka i vilken riktning EU går i – detta är något som inte tjänstemännen skall röra. Det är EUs folk som skall bestämma vart EU skall gå.

Piratpartiet kräver att EU skapar en ny konstitution där alla människor inom EU har rätt att deltaga i en folkomröstning om vi vill ha denna nya konstitution och att man även i varje medlemsland skall ha en omröstning som man vill ha konstitutionen.
300px-European-Union
Säger hela EU nej eller ett enskild land nej så skall den falla och en ny konstitution tas fram som då går igenom samma process. Detta skall göras till att EU har skapat ett nytt grunddokument som beskriver hur EU skall styras.

Junilistan har idag tappat sina väljare och åkte ut ur EU i valet 2009 – alla dessa väljare har nu möjlighet att i stället rösta på Piratpartiet för att skapa ett bättre EU baserat på det EU alla människor inom EU vill ha.


Kronprinsessan Viktoria måste förkasta islam

I den svenska regeringsoformen står det att kungen eller drottningen måste uppfylla successionsordningen för att tillträda:

5 § Konungen eller drottning som enligt successionsordningen innehar Sveriges tron är rikets statschef. Lag (2010:1408).

I den svenska successionordningen från 1810 står det att kungenen eller drottningen skall vara av den rena evengeliska läran och och följa den augsburgiska bekännelsen.

4 § Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten. Lag (1979:935).

I den augburgiska bekännelsen ”Confessio Augustana” står det att kungen eller drottningen måste fördöma islam:

5] De fördöma alla kätterier, som uppkommit i denna punkt, såsom manikéerna, vilka antogo två urprinciper i tillvaron, en god och en ond; likaså valentianerna, arianerna, eunomianerna, muhammedanerna och alla andra dylika.

Muhammedanerna – dvs de som tror på islam måste alltså förkastas som kättare. Detta är en del i den religiösa kapmpen mellan olika sekter inom de abrahamitiska regligionerna. Notera att de andra som räknas upp alla såg jesus som en profet men gav honom mincre betydelse än den protestantiska tron.

Slutkontentan av dagens svenska lagstiftning är att vi har krav på att en statschef måste förkasta islam.

Skall vi verkligen ha det så i ett moderna samhälle ? Kommer vi i Sverige även tvinga Estelle att ta avstånd från islam ?


Svensk Myndighetskontroll: Idag stämmer jag staten för FRA-lagens kränkningar av mina medborgerliga rättigheter

domstol

Svensk Myndighetskontroll: Idag stämmer jag staten för FRA-lagens kränkningar av mina medborgerliga rättigheter.

Michael Gajditza stämmer staten för att de infört FRA-lagen och därmed kränkt hans mänskliga rättigheter enligt Europakonventionens artiklar 8, 10 och 13.

Europakonventionen är inlemmad i svensk grundlag som Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Artikel 8 – Rätt till skydd för privat- och familjeliv

1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.
2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter.

FRA lagen innebär att FRA kan avlyssna korrespondansen på Internet.

Artikel 10 – Yttrandefrihet

1. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser. Denna artikel hindrar inte en stat att kräva tillstånd för radio-, televisions- eller biografföretag.
2. Eftersom utövandet av de nämnda friheterna medför ansvar och skyldigheter, får det underkastas sådana formföreskrifter, villkor, inskränkningar eller straffpåföljder som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till statens säkerhet, till den territoriella integriteten eller den allmänna säkerheten, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller för annans goda namn och rykte eller rättigheter, för att förhindra att förtroliga underrättelser sprids eller för att upprätthålla domstolars auktoritet och opartiskhet.

FRA får avlyssna all trafik som går utanför landet samt även den som då egentligen går innanför men som temporärt lämnar landet pga Internet uppbyggnad – vilket är stora delar av den svenska Internet-trafiken.

Artikel 13 – Rätt till ett effektivt rättsmedel
Var och en, vars i denna konvention angivna fri- och rättigheter kränkts, skall ha tillgång till ett effektivt rättsmedel inför en nationell myndighet och detta även om kränkningen förövats av någon under utövning av offentlig myndighet.

FRA lagen ger ingen enskild möjlighet att få rätt mot staten om de blivit felaktigt övervakade.

Vad vi i sverige behöver är fler partier som ser till medborgarnas demokratiska rättigheter och skyddar dem mot övergrepp och rättsvidriga lagar.


Mangaöversättares dom prövas i HD ?

Mangaöversättare kan få domen prövad i Högsta Domstolen då även riksåklagaren vill att domen skall prövas så att åklagarna får ett riktmärke hur lagen skall tolkas.

Noterar att DN kallar honom mangatecknare – men han har inte ritat bilderna utan är översättare av mangaserier. Bilderna kommer från de serier han har översatt och från fanfiction på nätet och enligt uppgift jag har finns en av av bilderna han dömts för på Västerås Stadsbibliotek – och många andra bibliotek. Det är bara att gå dit och låna. Serieböckerna med manga finns på barnavdelningen.

Lake har varit ytterst seriös och har med länkar till riksåklagarens yttrande till högsta domstolen om fallet där han begär resning i målet.

Bloggare från Livbåten har man noterat att konsthistoria behöver skyddas för enligt lagen så måste vi förstöra bilder från antikens grekland då de gamla avbildningarna är olagliga pss som i mangadomen. Enligt dagens lagstiftning så borde vi göra det men frågan är om det verkligen skall vara vår moral som bestämmer att förstöra gamla tiders konstföremål och förhindra att de används i framtida forskning bara för att de målande bilderna föreställer fel saker ?

Skall vi verkligen låta PK-moral förstöra vårt kulturarv ? Det finns idag mycket som folk kan bli upprörda över. Men vi måste ha en stark yttrandefrihet. Vår yttrandefrihet måste acceptera att man skall kunna nämna folkmord utan att folk skall bli upprörda över det.

Vi har nog med självcensur och försöka att styra debatten utan att vi behöver få faster staten som bestämmer hur människors fantasier får färdas. Vi kan inte leva i ett samhälle där censur är förhärskande och de styrande använder sitt informationsövertag för att styra i den riktning de vill ha genom att helt enkelt stoppa sanningen att komma fram.

Det är viktigt att vi i Sverige har en stark grundlag med en stark yttrandefrihet även om då en del använder den för att säga osmakliga och otäcka saker – vi behöver den för att även åsikter som inte de styrande vill skall komma fram skall få komma fram.


Stäm staten för brott mot religionsfriheten

Fildelare startar församling – men den godkänns inte av myndigheten.

Om staten inte accepterar religionen så får väl samfundet stämma myndigheten för brott mot mänskliga rättigheter. Sverige har i sin grundlag skrivit in europakonventionen om mänskliga rättigheter och där står kravet på religionsfrihet. Det står inga krav i grundlagen på vad som skall gälla för att en religion skall vara en religion – detta är uppenbarligen ett brott mot deras religionsfrihet. Jag skulle hävda att lagenstiftning myndigheten förlitar sig på är en inskränkning i många religioners rätt och att den bryter mot grundlagen.

Alla religioner bör godkännas. Det skall inte vara statens uppgift att bestämma vad som är en religion eller ej. Annars riskerar vi få ett samhälle där alla religioner som inte är den katolska kyrkan i samhällets ögon inte räknas som riktiga religioner. Det är utövarna som måste få bestämma om det de gör skall kallas religion eller ej.

Det är inte samhällets uppgift att bestämma hur en religion utövas. Det är inte samhällets uppgift att bestämma vad de religiösa inom en religion tror på. Det är inte samhällets uppgift och fördömma religioner för att de inte ingår i någon uppfattning i samhället av vad som är en religion.

Nej, lagen är diskriminerade mot alla vars religion är annorlunda än den typiskt judiska-kristna-muslimska traditionen. jag anser att församlingen bör stämma staten för inskränkning i deras rätt till religionsfrihet.

Andra bloggare : Leffelini.


Manga fällt i Hovrätten

Domen mot översättaren i manga-målet har nu kommit i hovrätten och där blev det fällande dom igen.

Mårten Schultz tar upp en intressant fråga om varför hovrätten i sin dom inte valt att ta upp yttrandefrihetsaspekten. Skall man strikt tolka lagen så är domen iofs korrekt när den säger att fiktiva skildringar av barn kan vara barnporr. Men det överensstämmer inte riktigt med Sveriges grundlag som ger folket ett stort mått av yttrandefrihet så egentligen är lagen i detta avseende en morallag som inte skyddar någon.

Problemet med lagen och domen är att det gör många svenskar till barnporrägare. Lagen är en morallag för den är skriven som den är skriven för att man använder den som ett slagträ för att försöka få fast personer man misstänker är pedofiler utan att ha tillräckliga bevis för att de är pedofiler – eller att de ens är pedofiler öht. I exemplet med manga-domen så används denna som ett slagträ i en vårdnadstvist.

Problemet är att domen egentligen säger att många oskyldiga icke-pedofiler kan dömas enligt lagen. Fiktiva teckningar av fiktiva barn betyder att inget barn skadats i produktionen av teckningarna och att det därmed gör detsamma om de förbjuds eller ej – förbudet hjälper inget barn. Det är därför mycket tveksamt imho om man skall förbjuda sådana teckningar, även om det är många som finner dem omoraliska och äckliga. Smak skall inte bestämma vad som människor får och inte får säga i text och bild.

För skulle smak bestämma vad man får eller inte får yttra så får man undra om inte rondellhundarna skall anses vara så omoraliska så de måste förbjudas. I Polen har man lagar som förbjuder hädelse av religioner som gjort att rondellhundarna förmodligen varit förbjudna. I EUs ordförandeland Ungern har man infört censur i medialagstiftningen som kräver registrering av bloggar och där ett smakråd kan åklaga media som sprider program med för dålig smak. Bla har en rap-låt förbjudits.

Skall vi i Sverige föregå med gott exempel för att kunna kritisera andra länders lagstiftning där smak och omoral anges som grund för att stoppa yttrandefriheten så måste även vi i Sverige sluta med morallagar.


Mera självständiga domstolar ?

Den nya grundlagen innehåller en speciell sak som gör den intressant ur ett domstolsperspektiv för en amatör som mig som gillar att följa juridiken även fast jag inte är jurist. Det är det borttagandet av uppenbarhetsrekvisitet. Varför måste alla juridiska termer vara så krångliga ?

Det finns en dom jag ofta gillar och referera och det är domen mot pastor Green som från sin predikstol förkunnade vad bibeln sade om homosexuella. Det hela gick hela vägen till högsta domstolen där han frikändes för hets mot folkgrupp.

Hans agerande är urtypen för hur man måste göra för att ändra en svensk tillämpning av en lag. Man bryter mot den delen som man anser måste vara laglig. Ser till och bli åtalade för den. Samt drar den ända vägen till högsta domstolen i förhoppning att man skall bli frikänd. Man offrar helt enkelt sig själv för att försöka påverka den allmänna lagliga uppfattningen i en fråga och skapa ett prejudikat.

Det fanns egentligen en rätt för en domstol att underkänna en lag och döma emot den för ett den strider mot grundlagen. Men där kommer uppenbarhetsrekvisitet upp och kräver för att så skall ske så måste legen uppenbart inkräkta på grundlagen. Nu går de flesta lagar igenom lagrådet så sådant kan nästan aldrig ske.

Med den nya grundlagen så tas det kravet bort och ger domstolarna friare händer att ställa en lag mot en grundlag och döma efter grundlagen och i praktiken förklara lagen för ogiltig. Denna rätten tillkommer nu alla domstolarna i den nya grundlagen.

Uppenbarhetsrekvisitet har gjort att lägre instanser aldrig ogiltigförklarar en lag utan man tvingas dra den till högsta domstolen för att få klarhet i frågan. Det gör att man slipper som Pastor Green dra det hela vägen till högsta domstolen utan kan enklare frikännas på lägre instans.


Staten skadeståndsskyldig till Pirate Bay dömda ?

Är svenska staten skadeståndsskyldig till de dömda i The Pirate Bay-fallet ? Ja faktisk så kan det vara så. Skälet till det är de dömdas mänskliga rättigheter och det faktum att de svenska rättsväsendet valt att lägga domstolsförhandlingarna efter hösten val.

Den 17 apr 2009 kom tingsrättens dom mot The Pirate bay och de åtalade bedöms skyldiga och fick 1 års fängelse och fick betala mångmiljonskadestånd. Redan samma dag överklagades domen. Trots att nu 15 månader gått sedan domen har inte överklagandet behandlats i högre instans.

Idag så ingår Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna i den svenska lagstiftningens grundlag. En av de rättigheter man har där är rätten till en snabb och rättvis domstolsprövning. Enligt Högsta domstolen praxis så gäller det att i alla fall det tar mer än 1 år för målet att avgöras i nästa instans så anses staten kunna vara skadeståndsskyldig för att ha kränkt medborgarnas rätt till en snabb rättegång.

Skadeståndsskyldigheten startar efter 12 månader och det har nu gått 15 månader sedan överklagandet kom och målet har ännu inte behandlats i domstolen. Det gör att de dömda självklart borde begära skadestånd av JK för att deras mänskliga rättigheter har blivit kränkta och att de tvingats leva med den stora osäkerheten det innebär att domslutet inte ännu är fastställt och vunnit laga kraft.

Självklart är då inte socialdemokraten Thomas Bodström sen att kritisera regeringen och göra partipolitik av att alliansen inte klarat av att effektivisera domstolarnas arbete så att hela dess verksamhet går långsamt. Riksrevisionen har kritiserat domstolarna för att vara ineffektiva. Hade domstolarna varit mera effektiva så borde hovrättens domslut ha kommit ha kommit för 3 månader sedan. Nu får vi vänta till efter valet för domstolsförhandlingarna och domslut kommer kanske någon gång i slutet av året. Men det förändrar inte det faktum att det tagit ovanligt lång tid att få fallet prövat i nästa instans och att de åtalade i The Pirate Bay-fallet därmed bör ha rätt till skadestånd för långsam rättegång.

För att få ut skadeståndet så krävs det att de dömda begär det från Justitiekanslern och inte alla känner till att man kan få skadestånd av staten för att domstolarna är långsamma.


Projekt vitmåla Beatrice Ask

Kritiken mot Beatrice Ask har inte varit nådig efter hennes förslag att återupprätta skampolen som bestraffningsmetod i strid med Sveriges grundlag. Men det är inte konstigt att alla velat se hennes avgång – det förslag hon tagit fram strider mot Sveriges, EU och FN uppfattningar om vad som är mänskliga rättigheter :

Justitieminister Beatrice Ask förslag strider mot Sveriges grundlag .

Justitieminister Beatrice Ask förslag  strider mot Europeiska Unionens konstitution.

Justitieminister Beatrice Ask förslag strider mot deklarationen om mänskliga rättigheter från Förenta Nationerna vilken Sverige har skrivit under och förväntas upprätthålla.

Justitieministern Beatrice Ask förslag om att återinföra skamstraffen är en tillbakagång till medeltiden.Eller som andra kallade det mandatperiodens sämsta idé.

För att återupprätta justitieministerns heder så verkar man nu startat projekt vitmåla Beatrice Ask.

Målet är att dels deflektera kritiken genom att kalla det ’näthatet’ och påstå att kritiken gäller helt andra saker än grundproblemet att Beatrice Ask vill  återinföra skamstraffen. Dvs man skyller på att kuverten skall vara grälla som något ’näthatet’ hakat upp sig på. Genom att kalla det’näthatet’ så försöker de få fram kopplingar till att kritiken skulle bara vara på nätet och därför inte lika viktig. Projektet försöker få det till att bara vara skrikiga bloggare som kritiserar henne – trots att det var många även i det egna leden som kritiserade Justitieminister Beatrice Ask.

Justitiemininster Beatrice Ask kör på i samma fotspår och skyller på att valåret är inget bra tid att ta upp nya frågor och gör då samtidigt en omvänd pudel genom att ta tillbaka sitt dementi att Alliansen inte vill införa skamstraffet. För uppenbart så tror Beatrice Ask att om hon tagit upp frågan under icke-valår så hade ingen hoppat på henne och man fört en normal debatt om frågan att gå emot Sveriges grundlag, EUs konstitution och FN deklarationen om mänskliga rättigheter.

Det finns även de som tror på jultomten – men det är inte så många.  Beatrice verkar dock tillhöra dem. Så risken är stor att när väl valet är över så kommer alliansen genomföra planerna på att införa skamstraffen.

Nästa steg är att mänskliggöra Justitieminister Beatrice Ask för att försöka göra henne mänsklig. Det påminner om CIA plan för att öka opinionen för kriget i Afghanistan genom att förmänskliga problemen där. I SVD skrivs då en fluff-piece – en artikel om Beatrice Ask som är menad att öka förtroendet för en Justitieminister som vill inskränka våra mänskliga rättigheter genom att teckna henne som en vanlig människa.

Problemet är att när jag läser artikeln så får jag uppfattningen att hon bara genom att inte ha ovänner har fått de politiska uppdrag hon fått:

”–Karriären har mer handlat om att hon varit på rätt plats vid rätt tillfälle ”

Hon därmed kommit att nå en position där hon helt enkelt är olämplig – hon har fått en befordran till en position hon inte är kompetent nog att klara av aka Peter Principe. Den princip som säger att alla befordras till en nivå man inte längre klarar av och fastnar där.

Nu tror jag inte hon kan vara kvar som justitieminister efter valet då hon är en uppenbar belastning för regeringen på den posten.  Projekt vitmåla Beatrice Ask handlar nog snarare om att återupprätta alliansens anseende för att kunna ge henne ett annat jobb i regeringen om den vinner valet 2010.