Marknaden ger Sverige billiga lån

EU flagganStaten får rekordbilligt eurolån och lånar 1 miljard euro till 0.93% ränta. Detta är det billigaste euro-lånet där en stat lånat pengar som någonsin tagits.

Investerarna flyr de osäkra valutorna i euroområdet och satsar i stället på att låna ut till säkra länder som Sverige. Ungefär hälften av lånet kommer från andra centralbanker i europa.

För Grekland är det tuffare och Finland står fortfarande fast ochvill inte låna ut pengar till Grekland utan bra säkerheter. Finland inser – som de flesta andra – att chansen att grekland kommer betala tillbaka lånet är tyvärr relativt liten. Finland är förgrymmande över Tysklands krav på att de skall godkänna lånet utan godtagbara säkerheter. Grekland står inför svåra ekonomiska problem och det faktum att problemländerna drar ner helo euro-området men även resten av europa till en sämre konjunktur är något som inte talar för att det blir enkelt för Grekland och sanera sin ekonomi.

I Sverige pågår samtidigt tal om att regeringen sparar för mycket då man i budgeten tänker sig spara 17 miljarder genom att senarelägga skattesänkningar. Men jag vet inte om jag håller med här. Sveriges regering behöver hålla hårt i pengarna så man har möjlighet att senare komma med stimulanser om det blir en djup konjunktursvacka pga oroligheterna inom ekonomiska området både inom inom euro-zonen, USA och i andra områden som t.ex. Japan.


Reaktorerna läcker ?

Uppdatering: Det visar sig att ursprungliga larmet om höga stråldoser i reaktor 1 var fel. Så faran där är inte så farlig som uppgetts.

Redan i fredags började man från japanskt håll varna för att eventuellt kan reaktorernas inneslutning ha skadats och härdarna håller på att nå ut i naturen. Det kan ske via trasig rör som är kopplade till inneslutningen och har gått sönder eller så är själva inneslutningen trasig. Detta har lett till att man fått stora stråldoser uppmätta både i reaktor 1 och 3..

Reaktor 3 är särskilt farlig för där använder man MOX bränsle för att driva reaktor. Vanligtvis så blandar man då uranet med plutonium från skrotade kärnvapen eller liknande. Plutonium är tyvärr ett mycket farligare ämne än uran.

Arbetarna har fått evakueras från kärnkraftverken kontrollrum i reaktor då ca 10 miljoner ggr högre strålvärden än normalt har påträffats där. Samtidigt så ökar strålningen utanför reaktorerna i vattnet utanför har den ökat från ca 1240 ggr normalt till 1850 ggr normalt. Det är förmodligen spillvatten från det vatten man bombad anläggningen med som runnit ut i havet och tagit med sig radioaktiva partiklar.

Turligt nog är mätningarna från Tokyo bra då man inte har uppmätt någon signifikant ökad strålning där. De höga värdena i dricksvattnet har gått ner och bakgrundsstrålningen är 0.22 uS (normalt 0.17 – 0.30 uS). Så skadorna och problemen är främst i närheten av reaktorerna.

Dock kommer det ta längre tid att fixa reaktorerna om stråldoserna i reaktorernas styrcentraler är för hög så de inte kan arbeta där.


Strålning i Tokyos vatten för stark för spädbarn

Japans huvudstad Tokyo har uppvisat hög strålning – så mycket som 110 becquerel har uppmäts i vattnet. Myndigheterna uppmanar folket att inte ge barn modersmjölkersättning med dricksvattnet från kranarna för det kan skada barnen.

Becquerel är hur många atomer som sönderfaller per sekund och är ett mått för att räkna den radioaktiva strålningen som avges. Sieverts är en beräkning av hur mycket strålning en kropp erhåller där man tar hänsyn vad det är för strålning. Båda kan användas för att beräkna hur farligt radioaktiviteten är och hur farlig den är för människan.

I ivern att stoppa radioaktivetet skall släppas ut har man i Japan sprutat stora mängder vatten på kärnkraftreaktorerna. Vattenet har förångats och spritts i atmosfären. I vattenångorn har då även radioaktiva partiklar färdats med. Vattenångarn sedan fallit ner och förgiftat växter och ytvattnet. Vissa grönsaker utanför den 20 km spärrzonen har visat sig bli radioaktiva. USA har beslutat om ett importstopp av livsmedel från Japan pga riskerna med att de kan innehålla radioaktiva partiklar.

Men vattenångan har även åkt ut i havet och fiske från havet har även den befunnits ha för hög radioaktivitet. De som drabbats är utanför den spärrzon på 20 km runt kärnkraftverken. Det indikerar på att rätt mycket radioaktiva partiklar har spridits med luften med de gaser som undflytt kärnkraftverken.

Huvuddelen av de partiklar som då spridits har relativt kort halveringstid – upp till 14 dagar. Men cesium-137 – den partikel som kom att orsaka stor oro efter Chernobyl-katastrofen – har en halveringstid på 30 år.

Nu är det förmodligen så att det man uppmätt är då enstaka platser där man fått ovanligt stor andel partiklar som påverkat. Med tiden så kommer dessa att spridas ut över ett större område och därmed så kommer koncentrationen minskas avsevärt och det enda som händer är att man får lite högre bakgrundsstrålning i Japan under några år. En viktig sak med radioaktiv strålning är det faktum att det är en hög koncentration som är farlig – så en liten ökning av den allmänna bakgrundsstrålningen är inte oroande på något sätt. Så länge som inte fler allvarliga utsläpp av radioaktivitet sker så är det något som kan hanteras.

Själv kommer jag hålla mig borta från Japan och ser ingen anledning och åka dit. Men även de som bor i Japan kan vara rätt säkra på att allting verkar vara på rätt väg. ELen är tillbaka till kraftverken och de håller på att försöka se till att återingen ta kontrollen över kraftverkens nedkylning så att de kan stoppa de radioaktiva nedsläppen. Så på det hela ser det rätt mycket ljusare ut än vad läget var för bara några dagar sedan.

Kostnaderna för återuppbyggnaden kommer bli stora – både i radioaktivt förorenade zoner – men även för jordbruk och fiskerinäringen som då inte kommer att kunna sälja sina varor på länge. Ja räknar även kallt med att kärnkraftverken som nu drabbats aldrig återstartas utan de läggs ner. men detta kommer även få återverkningar för alla kärnkraftverk jorden runt. Man kommer få titta över hur man klarar av att hantera en situation där elektriciteten går ner och se över hur man löser det problemet så risken finns att denna katastrof kan kräva investeringar i mångmiljonklassen på många kärnkraftverk. Kostnaden för kärnkraften stiger. Kostnaden för att bygga ny kärnkraft kommer stiga då myndigheterna kommer kräva mer säkerhet i nya kärnkraftverk.


Fukushima bättre eller ?

Nu har arbetare blivit evakuerade i Fukushima. – Detta då de verkar ha öppnat upp inneslutningen för reaktor 3 för att släppa ut gaser och minska trycket. Tyvärr är 3:an den som innehåller plutonium vilket är mycket farligare än uran eller andra radioaktiva ämnen vilket då föranlett evakueringen.

Blir trycket för högt finns risken att den exploderar och då sprider plutonium vida omkring. Genom att öppna upp så får man mera kontroll över förloppen – men sprider trots det ut radioaktivt material i luften. Förmodligen så sprids plutonium i röken och kommer man i närheten av den så kan det vara mycket farligt. Med lite tur så tunnas röken fort ut fort och faran minskar därmed kraftigt.

Det faktum att man har hittat förhöjd radioaktivitet på ställen där den inte riktigt borde ha hittas visar på att den evakuerade 20 km zonen inte är tillräckligt lång samt att förmodligen mer radioaktivitet än var som tidigare är känt har spridits från kärnkraftverken.

Givet det så finns det all anledning att undra om denna olycka kanske inte kommer att klassas som en 6:a som fransmännen sade för några dagar sedan.

Men annars har de lyckats dra el-kablar till alla verken så nu har de möjlighet att koppla igång kylningen – givet att de kan få den att fungera. Så det finns glada ljuspunkter som kan tyda på att situationen är bättre.

Så även om radioaktivt material släpps ut så sker detta inte okontrollerat utan räddningsarbetarna verkar ha situationen någorlunda under kontroll. Men än är faran långt ifrån över och många västländer har börjat rekommendera sina undersåtar att ta jodtabletter för att smittan har spridit sig till livsmedel och vatten. Detta var inte förväntat och innebär ett stort osäkerhetsmoment för alla boende i andra delar av Japan.


Fukushima 50 – hjältarna i kärnkraftsolyckan

Bloggade redan igår om hjältarna vid kärnkraftverket – de personer som i 50-mannalag går till kärnkraftverket för att försöka stoppa härdsmältor, explosioner, bränder och rädda människorna från en katastrof. Det är därför kul att se att även tidningarna börjar skriva om hjältarna och beskriva deras vardag och de besvär de har och farligt det är att bekämpa problemen vid kärnkraftverket.

Det är inte förvånande att det finns sådana människor. Hjältar – personer som gör något utöver det vanliga för andra människor – har alltid funnits i värdshistorien. De har hyllats i historier som Herkules tolv storverk redan i antiken.

Den strålning de människor utsätts för verkar variera kraftigt från bråkdelar av en mS till ibland flera hundra mS så det finns all anledning och oroa sig för att många av dem kommer få cancer och i värsta fall bli sjuka direkt av för mycket radioaktivitet som kommit på dem.

Igår läste jag en blogg från en bloggare – ingen länk för jag vill inte hänga ut bloggaren – som inte vet att en härdsmälta inte är en explosion. Så varför inte skriva en kort beskrivning av vad ett kärnkraftverk är, fungerar och vad härdsmälta är – så här kommer en förenklad populärvetenskaplig beskrivning av det hela.

Radioaktivitet.
Uran är ett av de instabila materierna. Normalt så sönderfaller Uran mer eller mindre spontant genom att atomen klyvs och bildar mera stabila ämnen. När så sker så blir det några partiklar över som då strålas ivag – det är den radioaktiva strålningen. Radioaktiviteten slutar först då allt uran är har sönderfallit och det tar lång tid. Halveringstid är ett begrepp som anger hur lång tid det tar innan hälften av ämnet är förbrukat.

Atombomb
Finns det mycket uran på ett och samma område så är chansen stor att en partikel från en sönderfallande uranatom träffar en annan uranatom och klyver den. Med mycket uran på en och samma plats så kommer enormt många partiklar flyga runt och stora mängder av atomer att klyvas samtidigt – det ger då upphovs till stor hetta och en stor explosion. En atombomb består då av flera bitar med uran som via sprängämnen skjuts mot varandra för att skapa en kritisk massa för att få bomben att explodera.

Kärnkraftverk
I ett kärnkraftverk lägger man uran i pellets. Dessa pellets läggs i rör som skjuts ner i en vattenbassäng. De är dessa som då tillsammans kallas härden där det finns tillräckligt med uran i rören för att hela tiden se till att atomerna i röret klyvs utan att då påverka de andra rören för mycket. När då atomerna klyvs så är chansen större att de träffar något annat är uranatomer så vad som sker är att det blir då en kontrollerad explosion där energin tas tillvara. Skillnaden är som mellan en mordbrand och ett brinnande ljus. Problemet för ett kärnkraftver uppkommer om det inte finns något kylande vatten som absorberar strålningen.

Härdsmälta
Finns det inget kylvatten så ökar hettan i reaktorn och blir den tillräckligt hög så börjar uranet smälta. Det leder då till en härdsmälta där härden bli en extremt varm flytande massa. Namnet china syndromet kommer sig av att denna varma massa kan då brinna igenom inneslutningen och borra sig ner i jorden och där smälta den och på sätt gå ändra ner till magnan i jordens innandöme. Detta är i praktiken inte möjligt då man har uppsamling under härden så det skall inte inträffa samt att den inte är tillräckligt varm för att gå igenom jordens skorpa.

Men hettan kan då få allting att börja brinna i kärnkraftverket och det är det farliga. För brand innebär sot och med den kommer det då åka med små små radioaktiva ämnen som cesium som då kan komma in i människorna och ge dem cancer. Men tvättar man av sig så kan man stoppa partiklarna och därmed slippa få cancer. Det är därför man ber folk att stanna inne så de kan inte råka inandas eller äta radioaktiva partiklar.

Jod tabletter används för att säkerställa att även om man råkar få i sig en cesium så stannar den inte kvar i kroppen och orsakar cancer. Dessa tabletter måste tas i direkt anslutning till olyckan för att vara verksamma. Äter man dem för tidigt eller i förebyggande syfte så har de ingen verkan – däremot så kan man då drabbas av förgiftning av att få i sig för mycket jod – därför bör tabletter bara tas direkt när en kärnkraftsolycka skett och omgivningen är fylld med små radioaktiva partiklar.

Problemet med radioaktivitet är att det finns inget skydd man kan ta mot det – annat än att klä sig i kläder som skyddar mot partiklarna på bästa sätt och dessutom så bör man undvika att andas luften och äta och dricka mat som partiklar kan ha kommit in i. Så länge man inte är i närheten av härden eller får i sig partiklar som spritt sig därifrån så är man säker från att råka illa ut.

En sak bör man veta och det är att atomer består till största delen av tomrum så även om en man råkar ut för radioaktiveten så är chansen att den träffar en av ens atomer i kroppen rätt liten – det behövs ett stor mängd strålning för att de skall träffa tillräckligt många av ens atomer för att strålningen skall göra någon större skada på kroppen. Men det hela är slumpmässigt. Det kan räcka med att en enda liten partikel av strålningen träffar fel atom i kroppen för att man skall få cancer men chansen är så liten att i verkligheten krävs det att kroppen träffas av många miljarder partiklar för att så skall ske. Det är helt upp till om man har otur eller ej som avgör om man får cancer.

Varje gång man går till tandläkaren och får en röntgenbild tagen så kan det leda till cancer men risken är så liten att den fördel det innebär att kunna fixa tänderna överväger stort de extremt lilla chansen att det leder till problem. Men det är samma sak som att åka bil eller att flyga – det finns en chans att man dör – men den får uppvägas av de möjligheter det ger att kunna färdas från en plats till en annan.

Fukushima 50 – hjältarna i kärnkraftsolyckan trotsar den risken det innebär att utsätta sig för strålningen för den tjänst de gör mänskligheten. De kan stoppa en härdsmälta och stoppa att en brand sker och därmed hjälpa till att stoppa att hela japans huvudstad med miljontals innevånare fylls med radioaktiva partiklar. Deras chans till ett förkortat liv är värt väldigt lite jämfört med hur många andras livs som kan förkortas om man inte tar hand om det hela.

Idag har äntligen Japan höjt olyckgraden till en 5:a – lite sent tycker jag för allting har pekat på att de varit på nivå 5 många dagar nu. Men som vanligt vill man rädda ansiktet i Japan så det är väl ankomsten av experter från internationella atomenergiorganet IAEA som fått dem att höja graderingen.


En förlorande kamp ?

Det är mycket svåra förhållanden för arbeterna vid kärnkraftverket i Japan. De försöker föra en kamp mot radioaktiviteten med målet att få in tillräckligt med kylning för att hinna evakuera medborgarna.

Jag tror nämligen inte att de klarar av att kyla ner reaktorerna genom att bomba dem med vatten från helikoptrar. Vad jag kan se av vad de gör när de desperat försöker använda helikoptrar för att dumpa vatten för att kyla härden så känns det inte som något alternativ man kan hålla på med i de år det kommar ta innan man kan börja att ta hand om avfallet på ett mera koncentrerat sätt. Jag hoppas jag har fel – men jag får intrycket att alla kärnkraftverken där det nu är problem så kommer de råka ut för mer eller mindre härdsmältor.


En video filmad från en helikopter visandes skadorna på kärnkraftverken.

Man har lyckats dra nya elkablar som skall ge el till pumparna som skall pumpa in vatten i kärnkraftverken och om det är lyckat så kan det vara det som behövs för att stoppa härdsmältan. Så det finns hopp.

Samtidigt så har det varit jordbävning av styrka 5.8 nära Tokyo – så det hela är inte över ännu. Just nu är månen som närmast jorden och den 19 mars så sägs månen var riktigt stor fullmåne – så stor är den aldrig annars. Det kan mycket väl vara så att den dragningskraft som månen utgör mot jorden är den som får alla dessa jordbävning att inträffa just nu. Men chansen att det inträffar är mycket liten. Men man vet aldrig.

Just nu är 3 av de 6 reaktorerna instabila och de radioaktiviteten är så hög att man får i sig motsvarande en årsdos från bakgrundstrålningen på en kvart. Hjältarna som jobbar med att stoppa det hela har av regeringen fått dispans att få hela 250 mSivert innan de måste bytas ut. Redan vid 1000 mSivert så börjar man få radioaktivitetssjukdommar. Tack vare skyddsutrustning så är de inte helt exponerade mot denna dosen som kraftverket sprider men jag är rädd att många av dem kommer få sina liv förkortade av cancersjukdommar eller annat. Men utan deras insats så skulle situationen vara mycket värre. Just nu är läget desperat.

Det känns därför mycket trist att höra att Jinge fått en massa fejkommentarer där folk påstår sig vara positiva till kärnkraften. Lobbyismen från kärnkraftsanhängarna känns väldigt opportunistisk i tider som dessa.

Vill till slut tipsa om Cornucopia med en utläggning om hur man behöver evakuera runt de svenska kärnkraftverken för att få bort alla inom en 20 km radie. I de flesta svenska kärnkraftverk så är det relativt få som behöver evakueras de flesta under 20 000 förutom Ringhals som har ca 56 000 personer som behöver evakueras. Även på denna blogg finns det gott om kärnkraftpositiva inlägg från kärnkraftlobbyn.


Nyhetssvepet måndag den 14 mars

Liberaldemokraterna vill reformera Piratpartiet ? Det är alltid enklare och ändra på andra än sig själv och gräset är grönare på andra sidan häcken. Såvitt jag vet har de inte lyckats samla in de underskrifter som behövs för att registrera partiet hos valmyndigheten. Så de behöver få fler medlemmar och väljare och att då liera sig med piratpartiet är ett sätt att få det. En eller annan i liberaldemokraterna stödde Piratpartiet i valet så det är egentligen inte så konstigt om (L) skulle närma sig Piratpartiet. Futuriteter tycker dock inte alls det är en bra idé och ser det mera som att L vill söndra och härska medan t.ex. HAX talar om Piratpartiet liberalerna och Christian Engström tycker att det är en bra idé.

Användningen av RUT-avdrag har fördubblats till 170 000 under 2009. Främst unge barnfamiljer där både jobbar verkar vara de största användarna. Men även många äldre med 85+ år har använt tjänsterna.

Kärnkraften är jättebra förutom uranbrytningen, slutförvaringen och risken enligt fd socialdemokratiska partiledarkandidaten Veronica Palm.

Kärnkraftskatastrofen i Japan är av samma typ som drabbade Forsmark 2006 när elen slogs ut. Kärnkraftverk får problem när de inte får el som kan hantera kylningen av kärnkraftverken.

Beatrice Ask försöker köra pengaargumentet för att få Sd och rösta med dem och införa datalagringsdirektivet. Det känns så fel när kostnaden för att införa det är så mycket högre. Men frågan när det gäller datalagringsdirektivet är vilket grovt brott ger bötesstraff ?

Tågkaoset är helt oacceptabelt säger fem generaldirektörer och tar upp att det kostar dem stora summor att tåg är inställda eller försenade. Själv tycker jag det är konstigt att VD för statens järnvägar inte är avskedad: ”I april 2010 önskade SJ:s vd Jan Forsberg en rejäl vinter 2010–2011 så att alla åtgärder och förbättringar som vidtagits utifrån erfarenheterna från den tågkaotiska vintern 2009–2010 skulle kunna visas upp. Ingen av oss är imponerade av vad vi hittills sett och upplevt.”

Resume startar lobbyleaks men har ingen säkerhet så man bör akta sig för att använda tjänsten noterar Lake.

Idag hade även Digitaliseringsrådet sitt första möte. Där kom kravet på att släppa data från myndigheter fritt. Jag följde det själv litegrann från den webbsändning de hade men kunde inte följa hela mötet. Från en som deltog fick jag information att mötet kändes som bristfälligt på fokus och även sakande diskussion om medlem för att nå målen. Med 27 medlemmar i rådet så kanske det blir lite väl spretiga möten.

Jag har själv deltagit på liknande stormöten på Rosenbad och en viktig del av dessa är ofta inte själva mötet utan alla små diskussioner man gör bredvid mötet där mötesdeltagare möts och diskuterar frågorna. Frågorna gå ofta inte framåt på huvudmötena utan i de möten som inte syns som göra med ett fåtal inblandade som diskuterar gemensamma eller motsatta ståndpunkter och försöker komma överens.