Översyn av valsystemet klart i förtid

I morgon kl 11 presenterar den parlamentariska kommittén och justitieminister Beatrice Ask SOU 2012:94 Översyn av valsystemet. Resultatet skulle egentligen redovisas i mars men verkar redan vara klart.

Det blev omval 2011 efter valet 2010 och därmed blev det en debatt om frågan hur valsystemet bör vara utformat. Utredningens mest kända namn är Carim Jämtin(s) fd biståndsminister och numera S partisekreterare och Åsa Torstensson(c fd infrastrukturminister. Denna utredning fick då ett antal förslag till förändringar av valsystemet att ta ställning till:

– reglerna om fördelning av mandat vid val till riksdagen bör ändras,

– det bör införas kommunala utjämningsmandat eller om det är möjligt att på andra sätt uppnå en proportionell mandatfördelning i valkretsindelade kommuner,

– den fria nomineringsrätten bör inskränkas och om det bör införas krav på offentliga valförberedelser,

– det bör införas ett elektroniskt röstningsförfarande vid allmänna val och folkomröstningar,

– valkretsindelningen vid val till riksdagen i Västra Götalands län bör ändras,

– det bör införas ett starkare skydd för registrerade partibeteckningar och om det bör vara möjligt att ange partisymboler på valsedlarna,

– det finns behov av kompletterande bestämmelser eller andra åtgärder för att säkerställa att tillförlitligheten och effektiviteten i valprocessen vid förtidsröstning kan upprätthållas, att otillbörlig påverkan av röstande inte sker och att korrekt avgivna röster kommer med i rösträkningen,

– kommuner utanför ett omvalsområde bör vara skyldiga att anordna möjligheter till förtidsröstning,

– det finns skäl att ytterligare begränsa kommunernas möjligheter att som val- och röstningslokaler använda lokaler som inte uppfyller tillräckligt höga krav på tillgänglighet,

– budets roll vid budröstning bör förtydligas, och

– bestämmelserna i vallagen (2005:837) och kommunallagen (1991:900) fullt ut är förenliga med unionsrättens krav i fråga om rätten för unionsmedborgare att rösta och vara valbara i kommunala val och val till Europaparlamentet.

Vi får se vad de säger imorgon om det hela. Vi i Piratpartiet hade en hel del problem med hur valsystemet ser ut och skulle gärna se det ändrat till det bättre. Piratpartiet har inte ingått i kommittén utan endast riksdagspartierna har fått vara med.


Ny lag ger patent på upptäckter ?

Ändring i patentlagen – nya medicinska användningsområden.

I propositionen föreslås ett klargörande i patentlagen (1967:837) så att det framgår att kravet på att en uppfinning ska vara ny inte hindrar patent på nya medicinska användningar av ett redan känt ämne. I patentlagen återges därmed samma villkor för nyhet som finns i den europeiska patentkonventionen.

Så man skall alltså kunna ta ett tidigare känt ämne och få patent på det för en ny användning ? Det är knappast en uppfinning – snarare en upptäckt. Ser inte annat än att detta innebär patent på upptäckter.

I regeringens pressmeddelande påstås att detta inte utgör några nya möjligheter till patentskydd. Men det verkar inte riktigt vara så om man läser pressmeddelandet eller förändringen av patentlagen som säger:

Villkoret i första stycket, att uppfinningen ska vara ny, hindrar inte att patent meddelas på ett känt ämne eller en känd blandning av ämnen för användning vid ett förfarande som avses i 1 d §, om användningen av ämnet eller blandningen av ämnen inte är känd vid något sådant förfarande. Villkoret hindrar inte heller att patent meddelas på ett känt ämne eller en känd blandning av ämnen för en specifik användning vid ett  förfarande som avses i 1 d §, om en sådan användning inte är känd.

Jag kan inte se det som annat än att om man upptäcker att ett ämne kan använda för att bota en sjukdom och den verkan inte tidigare varit känd så kan man patentera användningen av ämnet för att bota sjukdomen.

Kan inte få det till annat att det är en utvidgning av det patenterbara området. Även vid datalagringsdirektivet påstår man från justitiedepartementet att de data som lagras ändå lagrades idag – vilket då inte alls stämmer. Så frågan är varför envisas justitiedepartementet att fara med osanningar i sina pressmeddelanden ?

Lagändringarna föreslås gälla från  1 juli 2011. Snart kommer det väl att vara så att läkemedelsbolagen kommer och säger

– Hej, vi har ett nytt läkemedel kan vi få patent på det

– Det kostar så mycket att skapa nya läkemedel så självklart så får ni patent på det så ni kan få stora vinster, svarar då staten.