Piratpartiets höstmöte: Rösta rätt i omgång två

Nu är det dags att rösta i voteringsomgång 2 på piratpartiets medlemsmöte – här är hur du bör rösta enligt mig:

Proposition 01: Budget

Vp2a: P01-Y02 mot avslag
Vp2b: P01-Y03 mot avslag
Vp2c: P01-Y04 mot avslag
Vp2d: P01-Y06 mot avslag
Vp2e: P01-Y07 mot avslag

Småfixar av budgeten – ingen större praktiskt betydelse hur du än röstar för formellt så äger styrelsen budgeten. P01-Y02 bör du rösta igenom för man har felaktigt i budgeten tagit med överskott från föregående år som en tänkt inkomst.

Proposition 02: Partiprogram

Vp2a: P02-Y02 + P02-Y03 + P02-Y04 mot P02-Y07
Vp2b: P02-Y06 mot avslag
Vp2c: P02-Y08 mot avslag

Y07 bör man rösta för så man får en bra sätt att arbeta. Y06 eller avslag gör detsamma. Samma gäller egentligen Y08 men rösta avslag för det är onödigt att ta upp frågan då den redan är beslutad – bara tagit långt tid att ta fram då partiet inte har så många formellt fattade beslut i sakfrågor.

Vp2a: P02-Y07
Vp2b: P02-Y06 eller avslag
Vp2c: P02-Y08 – Avslag

Proposition 03: Lokala föreningar

Vp2a: P03-Y08 mot avslag
Vp2b: P03-Y12 mot avslag
Vp2c: P03-Y15 mot avslag
Vp2d: P03-Y16 mot avslag
Vp2e: P03-Y20 mot avslag
Vp2f: P03-Y21 mot avslag
Vp2g: P03-Y23 mot avslag

Y08 vill att styrelsen skall föreslå till årsmötet hur man kan ställa upp i andra val än kommunal val. Y12, Y15, Y16, Y20. Y21, Y23 är redaktionella ändringar. Så rösta för alla yrkanden på denna proposition i denna omröstning.

Proposition 04: Kandidatlistor

Vp2: Vinnande från Vp1 + P04-Y02 + P04-Y03 mot P04-Y08

Rösta på vinnande från Vp1 dvs inte på Y08 så tas listan fram av valberedningen.

Proposition 05: Mötesordning

Vp2: P05-Y02 mot avslag

Y02 är en redaktionell fix av texten – rösta för den.

Proposition 06: Verksamhetsplan

Vp2a: P06-Y04 mot avslag
Vp2b: P06-Y05 mot avslag

P06-Y04 rösta ja till att avsätta en del pengar till valen 2014 samt till Y05 för att ta fram valobligationer för valrörelsen.

Motion A01:

Inga omröstningar.

Motion A02:

Ingen omröstning.

Motion A03:

Ingen omröstning.

Motion A04:Fyllnadsval

Vp2: Vinnande från Vp1 mot A04-Y03

Rösta för A04-Y03 då den är klarare skriven. (jag har skrivit den)

Motion A05:Valberedningen

Vp3: A05-Y01 mot avslag [kräver 75% majoritet]

Väldigt okontroversiell förändring av stadgarna så valberedningen kan jobba om sammankallande avgår genom att själva välja ny sammankallande. Nödvändig. Rösta ja.

Motion B01:

Ingen omröstning

Motion B02: Humanistreprisen från vårmötet

Vp2a: Vinnande från Vp1a mot avslag (B02-Y16)
Vp2b: Vinnande från Vp1c mot avslag (B02-Y07)
Vp2c: Vinnande från Vp1d mot avslag (B02-Y17)

Humanistmotionen bör avslås Det finns i proposition 2 beskriving hur vi utvidgar vårt partiprogram – denna motion känns onödig.

Vp2a Rösta avslag.
Vp2b Rösta avslag
Vp2c Rösta avslag

Motion B03:

Ingen omröstning

Motion B04:Socialbidrag

Vp2: B04-Y01 mot B04-Y02

Rösta för Y01 för röstar vi för Y02 så säger vi egentligen att vi inte alls skall ha någon socialpolitik innan vi kommer in i riksdagen och det bör vi ha innan dess.

Motion B05:Bevisbörda i skattebrott

Vp3: B05-Y01 + B05-Y02 mot avslag

Rösta avslag.

Motion B06:Allemansrätt

Vp2a: B06-Y01 mot avslag
Vp2b: B06-Y03 mot avslag

Ursprungliga yrkandet Y01 var väldigt intetsägande så därför förslog jag yrkande Y03 så rösta för Y03 där partiet skall propagera för naturdelning inom hela EU.

Motion B07:

Ingen omröstning

Motion C01:

Ingen omröstning

Motion C02:

Ingen omröstning

Motion C03:

Ingen omröstning

Val av kommande års partistyrelse

Vp2: Ledamot (i antal enligt VP1b), mandat 2014-12-31

OBS du får rösta på lika många personer som det finns platser. Tips jag är en av de som det går att rösta på.

Val till revisorer:

Ingen omröstning denna valomgång.

Val till valberedning:

Vp2: Ledamot, mandat 2013-12-31

OBS du får rösta på lika många personer som det finns platser så rösta på de du tycker bör sitta i valberedningen.

Val till kommande mötespresidium:

Valet avgjordes i första voteringsomgången.


Motion: Piratpartiets energipolitik

Piratpartiets logga

Följande är en motion jag lämnat in till Piratpartiets årsmöte som börjar i helgen.

I partiets forum och även i blogginlägg har partiets energipolitik diskuterats och jag tog fram ett förslag som tagits emot varmt av många – med tillagda ändringar från andra så vill jag härmed presentera det för medlemmarna med en förhoppning att det kan läggas in i vårt principprogram.

Jag yrkar att

följande text läggs in i piratpartiets principprogram:

Sveriges utsatta energisituation

Sverige är ett nordligt land med kallt klimat och långa avstånd. Sverige är beroende av att ha en bra och stabil kraftförsörjning i hela landet med bra redundans så att inte folk får frysa i sina bostäder, tågen slutar gå och Internet går ner. Sverige behöver därför redundans i energipolitiken, många kraftverk och bra distribution så att energin kan färdas dit den behövs, när den behövs och i den mängd det behövs. Stabil energiförsörjning är grundläggande för hela vårt samhälle och ekonomi

Energipolitik med redundans

Energipolitiken skall gå ut på att se till att ha redundans i energiproduktionen och distributionsnäten. Går ett kraftverk ner så skall energiproduktionen kunna ersättas med energi producerad i annat kraftverk. Ett diversifierat ägande av energiproduktionen bidrar också till högre redundans och motverkar skadliga monopol och oligopol.

Finns det systemfel i en typ av kraftverk så alla av den typen måste stoppas för reparation så finns en fördel av att inte ha all kraftproduktion av samma slag eller av samma typ av produktionsanläggning. Mindre kraftverk och av många olika typer leder till stor redundans.

Vid produktionsstopp av energiproduktionen eller distributionsnäten för underhåll bör de annonseras i god tid. Alla kraftägare bör samarbeta för att tillgodose att produktionsstopp för underhåll är spridda under året så att inte stora delar av energiproduktionen är nere samtidigt eller under för Sverige kritiska vintermånader. Underhåll kan med fördel göras på våren då det är lång tid kvar till nästa vinter då energiproduktionen behövs och inte vänta på till slutet av sommaren och stänga ner stora delen av Sveriges kraftproduktion precis innan den behövs.

Kraftpolitiken måste vara långsiktigt så att man i god tid när ett kraftverk blir gammal och tas ur produktion kan ersätta det med ett nya och moderna kraftverk som genererar minst lika mycket energi. Byggandet av kraftverk bör även göras så att man kan generera det energibehov som samhället behöver.

Bortfall skall kunna kompenseras av att man i stället kör annan kraftproduktion. Det kräver att det finns tillgänglig produktion som kan tas till när de normala kraftproduktionen går ner av någon orsak. Sverige har tur att vi har mycket vattenkraft som kan användas för att reglera kraftproduktionen när andra kraftverk går ner.

Säker och bra kraftproduktion

Kraftproduktionen skall vara baserad på energislag med en långsiktigt säkrad tillgänglighet av bränsle och där det är låga utsläpp av föroreningar.

Kraftproduktionen bör vara baserad på många enheter som är distribuerade över hela landet vilket omöjliggör att ett enstaka fel i en enstaka punkt påverkar hela energiproduktionen i stort. Kraften bör i görligasta mån produceras i kraftverk som inte är mål för terroristattacker så vi slipper ökat behov av övervakning i samhället och eller där sådana attacker får minimal påverkar på Sveriges och dess kraftproduktion.

Tillstånd skall ges snabbt och effektivt. Dubbla tillstånd från samma myndighet skall undvika att behövas. Kommunernas vetorätt mot vindkraftverk bör tas bort för de har möjlighet att stoppa utbyggnaden genom att vägra att ge byggnadtillstånd för verket.

Kraftproduktionen bör inte vara föremål för stora statliga subventioner och ersättningar utan alla produktionssätt bör behandlas lika. Kraftverk som släpper ut föroreningar bör beskattas för de kostnader det innebär att kompensera och ta hand ta hand om föroreningarna. Staten bör inte automatisk återförsäkra stora kraftverk gratis utan bör ta ut en avgift motsvarade den kostnad en sådan försäkring kan orsaka i långa loppet.

Alla verk som förbränner sitt bränsle måste ha mycket god rening av utsläppen och skall betala koldioxidskatt och skatter för de partiklar de släpper ut. Kärnkraftverk får betala för kostnaden att ta hand om kärnavfallet tills det inte längre är farligt samt betala stora försäkringspremier för eventuella utsläpp av radioaktiva ämnen vid olyckor. Även vindkraftverk får då stå för sina egna försäkringar och vattenkraftverk måste ha försäkringar mot att de då kan brista och släppa ut en stora flodvågor efter Sverige älvar. Alla kraftslag skall själva betala för de merkostnader de kostar samhället.

Val av energislag

Piratpartiet förespråkar ingen energiproduktion över någon annan utan alla som kan uppfylla de generella kraven på kraftverken skall få konstrueras, byggas och startas. Framtiden får då utvisa vilka energislag som kan uppfylla kraven vi vill ha på produktionen och vilka som inte kan det. Forskning kan förhoppningsvis lösa de flesta av problemen många energislag har så att de bli konkurrenskraftiga och används för att producera miljösäker och billig energi.